SFS 2021:1055 Förordning om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

SFS2021-1055.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion

för utrikesrepresentationen

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2014:115) med instruktion för
utrikesrepresentationen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 22 §, och närmast
före 3 kap. 22 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.
Verifikationsbesök i utlandet av krigsmateriel som har tillverkats i och

levererats från Sverige
22 §
Beskickningar ska biträda Inspektionen för strategiska produkter vid
sådana verifikationsbesök som avses i 2 a § förordningen (2010:1101) med
instruktion för Inspektionen för strategiska produkter.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2022.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

SFS

2021:1055

Publicerad
den

8 november 2021