SFS 2021:1056 Förordning om ändring i förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

SFS2021-1056.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1023) med instruktion

för Ekonomistyrningsverket

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:1023) med instruk-
tion för Ekonomistyrningsverket

dels att 12 § ska upphöra att gälla,
dels att 4, 8, 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a § Myndigheten ska ansvara för att samordna arbetet med att säkerställa
korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Ytterligare bestämmelser om
myndighetens ansvar finns i förordningen (2021:663) om arbetet med att
säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

4 § Myndigheten ska

1. ansvara för statsredovisningen,
2. månatligen följa, analysera och redovisa utfallet för statens budget och

ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten,

3. redovisa årsutfallet för statens utgifter, dels i enlighet med strukturen

för statens budget, dels realekonomiskt fördelat,

4. redovisa årsutfallet för statens inkomster i enlighet med strukturen för

statens budget,

5. efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) besluta om

de inkomsttitlar och undertitlar som behövs för myndigheternas rapportering
av utfall på statens budget under inkomsttypen 9000 och meddela berörda
myndigheter dessa,

6. underhålla strukturer och fördelningsnycklar mellan inkomsttyperna

9000 och 1000,

7. vid budgetårets utgång redovisa skatter under inkomsttyperna 1000,

7000 och 8000, i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen,

8. fastställa det definitiva utfallet av skatteintäkterna under det andra året

efter budgetårets utgång, och

9. besluta om att inordna myndigheter i den statliga redovisnings-

organisationen.

8 § Myndigheten ska vidare lämna

1. information om statens finanser till internationella organisationer,
2. utfall för statens budget enligt rådets direktiv 2011/85/EU av den

8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk till
Statistiska centralbyrån,

SFS

2021:1056

Publicerad
den

8 november 2021

background image

SFS

2021:1056

2

3. underlag som avser statens finansiella sparande, både reala och

finansiella räkenskaper, till Statistiska centralbyrån,

4. underlag som avser den statliga sektorn vid beräkning av den offentliga

förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt Europeiska unionens konver-
genskriterier till Statistiska centralbyrån, och

5. en redovisning av, i förekommande fall, skillnaden mellan det finan-

siella sparandet och saldot i statens budget till Statistiska centralbyrån och
regeringen.

9 § Myndigheten är revisionsmyndighet för program inom

– Europeiska regionala utvecklingsfonden,
– Europeiska socialfonden+,
– Europeiska fonden för en rättvis omställning,
– Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden,
– Asyl-, migrations- och integrationsfonden,
– Fonden för inre säkerhet, och
– instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viserings-

politik.

Myndigheten ska i egenskap av revisionsmyndighet fullgöra uppgifter

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den
24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållnings-
fonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och
vattenbruksfonden, samt finansiella regler för dessa och för Asyl-,
migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instru-
mentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

11 § Myndigheten är revisionsmyndighet enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2021/1059 av den 24 juni 2021 om särskilda bestäm-
melser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av
Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för
yttre åtgärder, för Interregprogram som förvaltas av en myndighet som är
placerad i Sverige.

Myndigheten ska även företräda Sverige i de grupper av revisorer som

inrättas för Interregprogram vars förvaltande myndigheter inte är placerade
i Sverige.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid handläggning av ärenden som

avser EU-revision för programperioden 2014–2020.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Johan Ndure
(Finansdepartementet)