SFS 2021:1057 Förordning om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

SFS2021-1057.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver i fråga om rennäringsförordningen (1993:384)1

dels att 8 a § ska upphöra att gälla,
dels att 36 § ska ha följande lydelse.

36 §2 Beslut av Jordbruksverket enligt 1 § och beslut av Sveriges
geologiska undersökning enligt 4 § får överklagas hos regeringen.

Bestämmelser om överklagande av beslut av länsstyrelsen finns i 99 §

rennäringslagen (1971:437).

Beslut i övrigt enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats före

den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 8 a § 1998:1362.
2 Senaste lydelse 2006:1359.

SFS

2021:1057

Publicerad
den

8 november 2021