SFS 2021:1058 Förordning om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

SFS2021-1058.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion

för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1394) med instruktion
för Statens veterinärmedicinska anstalt ska införas en ny paragraf, 2 d §, av
följande lydelse.

2 d §1 Myndigheten får under en fredstida krissituation eller vid höjd
beredskap utföra diagnostik av humanprover i fråga om sjukdomar

1. som anges som samhällsfarliga sjukdomar i bilaga 2 till smittskydds-

lagen (2004:168), eller

2. på vilka bestämmelserna om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas

enligt föreskrifter som har meddelats av regeringen i enlighet med 9 kap. 2 §
smittskyddslagen.

Sådana uppgifter får utföras endast om det inte påverkar myndighetens

möjlighet att fullgöra sina övriga uppdrag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Tidigare 2 d § upphävd genom 2020:814.

SFS

2021:1058

Publicerad
den

8 november 2021