SFS 2021:1059 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

SFS2021-1059.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion

för Regeringskansliet

Utfärdad den 28 oktober 2021

Regeringen föreskriver att 14 a § samt bilagan till förordningen (1996:1515)
med instruktion för Regeringskansliet1 ska ha följande lydelse.

14 a §2 Förvaltningschefen ansvarar, med undantag för ärenden som avser
utrikesförvaltningen, för beredningen av regeringsärenden om anställning
och lön enligt 34 och 35 §§. Detsamma gäller ärenden om upphörande av
anställning för statssekreterare och generaldirektör i Regeringskansliet.
Dessa ärenden föredras av ett statsråd i det departement där den anställde
ska vara placerad respektive är placerad. Expeditionschefen i det
departementet granskar slutligt koncepten till regeringens beslut.

Denna förordning träder i kraft den 11 november 2021.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

David Oredsson
(Statsrådsberedningen)

1 Förordningen omtryckt 2014:1460.

2 Senaste lydelse 2020:999.

SFS

2021:1059

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

Bilaga3

1

Statsrådsberedningen


1.1 Förvaltningsärenden


Förvaltningsärenden som gäller

regeringen, Regeringskansliet,

kommittéväsendet,

europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av frågor

om Europeiska unionens utvidgning,

ärenden vid Europeiska kommissionen och Eftas övervakningsmyndighet, mål

vid Europeiska unionens domstol (domstolen, tribunalen) och Efta-domstolen samt

ärenden som rör verksamheten vid dessa domstolar,

användningen av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och den

högsta civila och militära ledningens resor.


1.2 Lagstiftningsärenden


Lagstiftningsärenden som gäller

europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, inklusive ändringar i

Europeiska unionens fördrag, med undantag av frågor om Europeiska unionens

utvidgning.


1.3 Myndigheter m.fl.


Svenska institutet för europapolitiska studier,

Harpsundsnämnden.

2

Justitiedepartementet


2.1 Förvaltningsärenden


Förvaltningsärenden som gäller

riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,

grundlagarna,

rikets vapen och flagga,

vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369),

lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och

yttrandefrihetsgrundlagens områden,

rikets judiciella indelning och, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement, domstolsväsendet,

arrendenämnderna, hyresnämnderna,

rättshjälp,

dispaschörverksamhet,

fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

Sveriges advokatsamfund,

åklagarväsendet,

polisen,

allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,

åtal för brott, förordnande av domstol,

utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i brottmål,

internationellt samarbete rörande lagföring för brott,

kriminalvård,

internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller inlösen

av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,

permutationslagen (1972:205), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

nåd i brottmål, abolition,

3 Senaste lydelse 2020:999.

2021:1059

background image

3

SFS

det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet,

lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption, lagen

(1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och

förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden

rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, lagen (1988:1321) om nordiska

rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m.m.,

europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska föreningar,

i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, stiftelselagen

(1994:1220), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

befolkningsskydd, skydd mot olyckor, sjöövervakning och miljöräddningstjänst,

allt i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik, andra

allvarliga olyckor samt olyckor i militär verksamhet, allt i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

psykologiskt försvar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

transport av farligt gods, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

samordning av samhällets krisberedskap inklusive civilt försvar, i den mån

sådana ärenden inte rör försvarets militära förmåga,

brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

informationssäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

vapenlagen (1996:67),

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndighet inom riket,

flyktingar, mottagande av asylsökande och utlänningars rätt att vistas i landet, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

säkerhetsskyddslagen (2018:585), i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

svenskt medborgarskap.

2.2 Lagstiftningsärenden


1. Lagstiftningsärenden som gäller

grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, allmänt

förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd.

2. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement och som gäller

ämnen som avses i 8 kap. 2 § första stycket 1 eller 2 regeringsformen, process-

rättsliga ämnen.

3. Lagstiftningsärenden som gäller

revisorer och revisionsbolag,

samordning av samhällets krisberedskap inklusive civilt försvar, i den mån

sådana ärenden inte rör försvarets militära förmåga,

befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

förfogande, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

ransonering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

kommunernas och regionernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,

transport av farligt gods, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

sprängämnesprekursorer,

utlänningars rätt att vistas i landet,

mottagande av asylsökande m.fl.,

svenskt medborgarskap.

2021:1059

background image

4

SFS

2.3 Myndigheter m.fl.


Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,

Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna, förvaltningsrätterna,

Lagrådet,

Justitiekanslern,

arrendenämnderna, hyresnämnderna,

Domstolsverket, Domarnämnden, Notarienämnden,

Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,

Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,

Kriminalvården,

övervakningsnämnderna,

Brottsförebyggande rådet,

Brottsoffermyndigheten,

Rättsmedicinalverket,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Kustbevakningen,

Statens haverikommission,

Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum,

Fideikommissnämnden,

Revisorsinspektionen,

Migrationsverket,

Integritetsskyddsmyndigheten,

Trafikskadenämnden,

Stiftelsen för rättsinformation.

3

Utrikesdepartementet


3.1 Förvaltningsärenden


Förvaltningsärenden som gäller

rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga

organisationer,

rikets gränser,

Utrikesnämnden,

svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella

organisationer,

utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ eller

organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och

privilegier i vissa fall, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd och lagen (2010:813) om

konsulära katastrofinsatser,

mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,

klagomål mot Sverige inför andra internationella organ för övervakning av

efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,

mål och ärenden inför övriga internationella domstolar där Sverige är part,

utseende av svenska ledamöter i internationella domstolar och i andra

internationella organ för övervakning av efterlevnaden av konventioner som rör

mänskliga rättigheter,

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när det

gäller diplomatpass och tjänstepass,

viseringar och uppehållstillstånd enligt 3 kap. 5 § respektive 5 kap. 20 § tredje

stycket utlänningslagen (2005:716) och 3 kap. 12 § utlänningsförordningen

(2006:97),

information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global utveckling,

internationellt utvecklingssamarbete,

2021:1059

background image

5

SFS

samarbete som avser stöd till länderna i Central- och Östeuropa,

regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter av

Världsbankens agerande,

nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen

(WTO),

internationella tull- och handelsförhandlingar,

befrielse från tull,

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt

Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta), i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,

vissa internationella handels- och råvarufrågor, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,

exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär

användning,

multinationella företag och internationella investeringar,

främjande av utländska investeringar i Sverige,

allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,

genomförandet av Europeiska unionens inre marknad, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,

statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,

internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,

handelskamrar.

3.2 Lagstiftningsärenden


Lagstiftningsärenden som gäller

rikets gränser,

Utrikesnämnden,

immunitet och privilegier,

konsulärt ekonomiskt bistånd, konsulära katastrofinsatser,

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen

(WTO),

befrielse från tull,

vissa internationella sanktioner,

kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot utförsel av

krigsmateriel m.m.,

exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär

användning,

obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

genomförandet av Europeiska unionens inre marknad, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,

statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,

auktorisation av handelskamrar.

2021:1059

background image

6

SFS

3.3 Myndigheter m.fl.


Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella

organisationer,

Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika,

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd,

Folke Bernadotteakademin,

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),

Nordiska Afrikainstitutet,

Svenska institutet,

Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),

Inspektionen för strategiska produkter,

Stiftelsen Östekonomiska Institutet,

Institutet för Japanstudier,

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,

Sveriges Standardiseringsförbund,

Kommerskollegium,

Exportkreditnämnden,

Sveriges export- och investeringsråd,

handelssekreterare,

auktoriserade handelskamrar,

A/O Sweden House.

4

Försvarsdepartementet


4.1 Förvaltningsärenden


Förvaltningsärenden som gäller

det militära försvaret,

samordning mellan det militära försvaret och det civila försvaret inom ramen för

totalförsvar,

frågor hörande till officersutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

bi- och multilateralt försvars- och materielsamarbete,

tillträde till Sveriges territorium,

tillstånd för örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring

utomlands,

lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden,

åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

enligt Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder den 30

november 2011, dokumentet om global informationslämning den 28 november

1994, dokumentet om uppförandekoden den 3 december 1994 och fördraget om

observationsflygningar den 24 mars 1992, i den mån sådana ärenden inte hör till

Utrikesdepartementet,

Europeiska försvarsbyrån (EDA),

försvarsunderrättelseverksamhet,

signalskydd,

totalförsvarsplikt,

skyddslagen (2010:305), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

säkerhetsskyddslagen (2018:585), i den mån sådana ärenden rör myndigheter

under Försvarsdepartementet eller rör överklagande av beslut som har fattats av en

myndighet under Försvarsdepartementet,

frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

sjöövervakning, olyckor i militär verksamhet, psykologiskt försvar,

kommunernas beredskap, transport av farligt gods och brandfarliga och explosiva

varor, allt i den mån sådana ärenden rör försvarets militära förmåga.

2021:1059

background image

7

SFS

4.2 Lagstiftningsärenden


Lagstiftningsärenden som gäller

höjd beredskap,

totalförsvarsplikt,

samordning mellan det militära försvaret och det civila försvaret inom ramen för

totalförsvar,

Försvarsmaktens personal, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

sändande av väpnad styrka utomlands,

lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden,

försvarsunderrättelseverksamhet,

skydd för samhällsviktig verksamhet och geografisk information,

gränsövervakning i krig,

förfogande, ransonering, kommunernas och regionernas beredskap, transport av

farligt gods och brandfarliga och explosiva varor, allt i den mån sådana ärenden rör

försvarets militära förmåga.


4.3 Myndigheter m.fl.


Försvarsmakten,

Försvarets materielverk,

Försvarets radioanstalt,

Totalförsvarets forskningsinstitut,

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet,

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,

Försvarsunderrättelsedomstolen,

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,

Rikshemvärnsrådet,

Riksvärderingsnämnden,

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt,

Totalförsvarets folkrättsråd,

Nationella upplysningsbyrån enligt Genèvekonventionerna,

organisationer för frivillig försvarsverksamhet,

Krigsvetenskapsakademien,

Örlogsmannasällskapet,

sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten.

5

Socialdepartementet


5.1 Förvaltningsärenden


Förvaltningsärenden som gäller

sjukförsäkring,

arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,

sjuklön,

ersättning för närståendevård,

allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäkring,

frivillig pensionsförsäkring,

äldreförsörjningsstöd,

ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,

internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

bostadsbidrag,

bostadstillägg,

boendetillägg,

bostadsanpassningsbidrag,

socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg, omsorg

om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,

samordning av funktionshinderspolitiken,

hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,

habilitering,

hjälpmedelsförsörjning,

2021:1059

background image

8

SFS

tandvård,

hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,

läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,

apoteksväsendet,

stöd och service till vissa funktionshindrade,

assistansersättning,

omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning,

bilstöd till personer med funktionshinder,

Allmänna arvsfonden,

samordning av folkhälsopolitiken,

främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa,

alkohol, tobak, narkotika, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa

hälsofarliga varor,

hälsoskydd,

smittskydd,

sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat departement,

förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO).

5.2 Lagstiftningsärenden


Lagstiftningsärenden som gäller

sjukförsäkring,

arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,

sjuklön,

ersättning för närståendevård,

allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäkring,

frivillig pensionsförsäkring,

äldreförsörjningsstöd,

ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,

internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

bostadsbidrag,

bostadstillägg,

boendetillägg,

bostadsanpassningsbidrag,

socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg, omsorg

om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,

samordning av funktionshinderspolitiken,

hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,

habilitering,

hjälpmedelsförsörjning,

tandvård,

hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,

läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,

apoteksväsendet,

stöd och service till vissa funktionshindrade,

assistansersättning,

omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning,

bilstöd till personer med funktionshinder,

Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i

ärvdabalken,

samordning av folkhälsopolitiken,

alkohol och tobak, med undantag av sådana frågor som regleras i tull- och

skattelagstiftningen, narkotika med undantag av narkotikastrafflagstiftningen,

dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor,

smittskydd.

5.3 Myndigheter m.fl.


Försäkringskassan,

Socialstyrelsen,

Inspektionen för vård och omsorg,

2021:1059

background image

9

SFS

Läkemedelsverket,

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

Folkhälsomyndigheten,

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,

Provinsialläkarstiftelsen,

Statens institutionsstyrelse,

Myndigheten för delaktighet,

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd,

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,

Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,

Alkoholsortimentsnämnden,

Arvsfondsdelegationen,

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Inspektionen för socialförsäkringen,

Pensionsmyndigheten,

E-hälsomyndigheten,

Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Systembolaget Aktiebolag.

6

Finansdepartementet


6.1 Förvaltningsärenden


Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den principiella

inriktningen av finanspolitiska åtgärder,

övergripande valutapolitiska beslut,

prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen av

statsmedlen,

ekonomisk styrning,

statens upplåning och statsskuldsförvaltning,

förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade medel, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och budgetunderlag,

statlig revision,

internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

Världsbanksgruppen,

Europarådets

utvecklingsbank,

Europeiska

investeringsbanken, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling,

Internationella valutafonden, Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar,

Nordiska investeringsbanken och Parisklubben, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

beskattningen,

socialavgifter och allmän pensionsavgift,

Kronofogdemyndigheten,

folkbokföringen,

tullväsendet,

avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet och övergripande

frågor om finansieringsprincipen,

finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

krigsförsäkring, krigsskadeersättning,

köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

spel om pengar eller pengars värde,

kommunal ekonomi,

allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för

kommunalekonomisk utjämning,

2021:1059

background image

10

SFS

kungliga hov- och slottsstaten,

statistik,

Sveriges indelning i kommuner och regioner,

kommuner, regioner, kommunalförbund,

övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,

offentlig upphandling, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

länsstyrelserna,

länsindelningen,

allmänna frågor om statsförvaltningen,

övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verksamhet

samt effektivisering inom statsförvaltningen,

statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,

personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,

samhällsinformation,

marknadsföring,

konsumentinformation,

konsumentinflytande

i

standardiseringsarbetet, resegarantier, produktsäkerhet samt konsumentskydd och

konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat

departement,

bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

bostadsfinansiering,

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,

byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor (UN HABITAT),

stadsmiljöavtal,

stadsutveckling.

6.2 Lagstiftningsärenden


Lagstiftningsärenden som gäller

statliga och kommunala skatter,

socialavgifter och allmän pensionsavgift,

statens upplåning och skuldförvaltning,

statsbudgeten,

statlig revision,

skatteförfarandet, indrivning och folkbokföring,

tullagstiftning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

Tullverkets kontroller av införsel eller utförsel av varor, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

straff för brott mot skatte- och tullagstiftningarna,

förmånsrätt för skattefordringar,

preskription av skattefordringar,

det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet och övergripande

frågor om finansieringsprincipen,

finansmarknaden,

allmänna pensionsfonderna,

prisreglering,

kontoföring av finansiella instrument,

näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstiftning för

dessa företag,

insättningsgaranti och investerarskydd,

penningtvätt,

2021:1059

background image

11

SFS

Riksbanken,

spel om pengar eller pengars värde,

lagstiftning om anordnande av visst automatspel,

kommunal ekonomi,

allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för

kommunalekonomisk utjämning,

statistik,

Sveriges indelning i kommuner och regioner,

kommuner, regioner, kommunalförbund,

offentlig upphandling,

länsstyrelserna,

ändrad regional ansvarsfördelning,

arbetstagare i offentliga anställningar,

statligt stöd vid korttidsarbete,

marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i

standardiseringsarbetet, resegarantier, produktsäkerhet samt konsumentskydd och

konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något

annat departement,

bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

planläggning, markanvändning och bebyggelse,

byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

färdigställandeskydd.

6.3 Myndigheter m.fl.


Riksgäldskontoret,

Tullverket,

Finansinspektionen,

Ekonomistyrningsverket,

Krigsförsäkringsnämnden,

Skatteverket,

Forskarskattenämnden,

Skatterättsnämnden,

Kronofogdemyndigheten,

Konjunkturinstitutet,

Finanspolitiska rådet,

allmänna pensionsfonderna,

Spelinspektionen,

Bokföringsnämnden,

Kammarkollegiet,

Statens skaderegleringsnämnd,

Statistiska centralbyrån,

Arbetsgivarverket,

länsstyrelserna,

Statskontoret,

Statens överklagandenämnd,

Statens ansvarsnämnd,

Offentliga sektorns särskilda nämnd,

Trygghetsstiftelsen,

Statens tjänstepensionsverk,

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,

Statens servicecenter,

Upphandlingsmyndigheten,

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,

Statens fastighetsverk,

Fortifikationsverket,

Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,

2021:1059

background image

12

SFS

Allmänna reklamationsnämnden,

Fastighetsmäklarinspektionen,

Boverket,

Lantmäteriet,

Miljömärkning Sverige AB.


7

Utbildningsdepartementet


7.1 Förvaltningsärenden


Förvaltningsärenden som gäller

skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt annan

pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet,

uppdragsutbildning inom skolväsendet,

satsningar inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket,

folkbildningsfrågor,

utbildning inom yrkeshögskolan och andra utbildningar som Myndigheten för

yrkeshögskolan har tillsyn över,

högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,

europeisk forskningsinfrastruktur, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

övergripande forskningspolitiska frågor,

rymdverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

studiestöd och andra studiesociala frågor,

övergripande Unescofrågor.

7.2 Lagstiftningsärenden


Lagstiftningsärenden som gäller

skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt annan

pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet,

uppdragsutbildning inom skolväsendet,

utbildning inom yrkeshögskolan,

högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

forskning som inte hör till något annat departement,

studiestöd och andra studiesociala frågor,

pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

7.3 Myndigheter m.fl.


Statens skolverk,

Statens skolinspektion,

Specialpedagogiska skolmyndigheten,

Sameskolstyrelsen,

Skolväsendets överklagandenämnd,

Skolforskningsinstitutet,

huvudmän inom skolväsendet,

enskilda anordnare av annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för

utbildning inom skolväsendet,

Myndigheten för yrkeshögskolan,

Folkbildningsrådet,

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna,

Universitetskanslersämbetet,

Universitets- och högskolerådet,

Överklagandenämnden för högskolan,

Högskolans avskiljandenämnd,

Centrala studiestödsnämnden,

2021:1059

background image

13

SFS

Överklagandenämnden för studiestöd,

statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat departement,

bolag knutna till universitet eller högskolor,

Kungl. biblioteket,

Vetenskapsrådet,

Etikprövningsmyndigheten,

Överklagandenämnden för etikprövning,

Polarforskningssekretariatet,

Rymdstyrelsen,

Institutet för rymdfysik,

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning,

Gentekniknämnden,

Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,

Kungl. Vetenskapsakademien,

Nobelstiftelsen,

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,

utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat

departement,

akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat

departement,

stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till

departementet ska tillgodose.


8

Miljödepartementet


8.1 Förvaltningsärenden


Förvaltningsärenden som gäller

miljöbalken, bl.a. frågor om naturvård, biologisk mångfald och skydd av naturen,

vatten- och luftvård, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, avfallshantering

och kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll samt frågor om genteknik, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

friluftsliv,

miljöforskning,

miljöfrågor som kräver särskild samordning,

avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,

handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och lagen

(1976:997) om vattenförbund, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar,

strålskydd,

kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

FN:s miljöprogram (UNEP),

statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling och

klimatinvesteringsprogram,

geotekniska undersökningar.

8.2 Lagstiftningsärenden


Lagstiftningsärenden som gäller

miljöbalken,

miljöskydd,

miljöinformation,

miljöstyrning,

allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i

miljöfrågor,

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,

svensk-norsk vattenrättskonvention,

gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland,

2021:1059

background image

14

SFS

utnyttjande av vattenkraft vid krig,

vattenförbund,

Sveriges ekonomiska zon,

verksamhet i Antarktis,

motorbränslen,

avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,

handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

strålskydd,

kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

ansvar för radiologiska olyckor,

statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram,

allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

8.3 Myndigheter m.fl.


Naturvårdsverket,

Kemikalieinspektionen,

Havs- och vattenmyndigheten,

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,

Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning,

Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning,

Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds

universitet,

Stockholms internationella miljöinstitut,

Finsk-svenska gränsälvskommissionen,

Strålsäkerhetsmyndigheten,

de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,

Kärnavfallsfonden,

Kärnavfallsrådet,

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,

Klimatpolitiska rådet,

Statens geotekniska institut.

9

Näringsdepartementet


9.1 Förvaltningsärenden


Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra övergripande

näringspolitiska frågor,

tillstånd enligt 2 a § andra stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska filialer

m.m.,

tillstånd enligt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intresse-

grupperingar,

FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO),

frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den mån

sådana frågor inte hör till något annat departement,

näringsfrihet,

konkurrens- och marknadsfrågor,

offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

miljö- och klimatteknik,

regional utvecklingspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement, och samordning av sådana ärenden,

kommersiell service i gles- och landsbygder,

Europeiska unionens sammanhållningspolitik och strukturfonder samt frågor

som rör regional utvecklingsplanering inom Europeiska unionen, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

2021:1059

background image

15

SFS

industriell design,

mineralfrågor, geologisk undersökning,

behovsmotiverad

forskning

och

utveckling

samt

utveckling

av

innovationssystem, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

mätteknisk verksamhet,

mått och vikt, ädelmetallkontroll,

patent, skydd för varumärken och mönster,

turism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

jordbruket och trädgårdsnäringen,

beredskapen för livsmedelsförsörjning,

utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel,

djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,

foder,

livsmedelskontroll,

veterinärväsendet,

yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,

rennäringen,

användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om

vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser när det gäller

bygdeavgifter till främjande av rennäringen och fiskeavgifter,

högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt

avseende areella näringar, landsbygd och livsmedel,

jakt och viltvård,

skogsbruk,

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),

frågor inom ramen för Europeiska unionens rådsarbetsgrupp för råvaror

(PROBA),

statens företagsägande som ställer krav på en enhetlig ägarpolitik.

9.2 Lagstiftningsärenden


Lagstiftningsärenden som gäller

mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa

allmänna vattenområden,

konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,

offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

näringsfrihet,

åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

regionala utvecklingsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

Europeiska unionens sammanhållningspolitik och strukturfonder, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

regionala utvecklingsbolag,

mått, vikt, ädelmetallkontroll,

auktorisation av patentombud,

utländska filialer,

marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på

jordbruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, ekologisk

odling,

skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

sambruksföreningar,

ägofred,

förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte hör

till något annat departement,

beredskapen för livsmedelsförsörjning,

2021:1059

background image

16

SFS

utsädeskontroll, växtskydd,

husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,

foder,

livsmedel,

veterinärernas yrkesutövning,

rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, strukturåtgärder för

fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,

rennäring,

indragning av ströängar,

jakt och viltvård,

skogsbruk, virkesmätning, allmänningar, kronotorp.

9.3 Myndigheter m.fl.


Konkurrensverket,

Sveriges geologiska undersökning,

Patent- och registreringsverket,

Patentombudsnämnden,

Bolagsverket,

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

Stiftelsen Norrlandsfonden,

Stiftelsen Industrifonden,

Verket för innovationssystem,

Tillväxtverket,

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,

Lantbruksråd, lantbruksattachéer,

Skogsstyrelsen,

Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen, regionala djurförsöks-

etiska nämnderna,

Centrala djurförsöksetiska nämnden,

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård,

Sveriges lantbruksuniversitet,

Statens veterinärmedicinska anstalt,

Livsmedelsverket, besiktningsveterinärorganisationen,

Stiftelsen JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik,

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,

Svenska FAO-kommittén,

Styrelsen för samefonden,

Svenska skeppshypotekskassan,

av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till något annat departement.

10 Kulturdepartementet


10.1 Förvaltningsärenden


Förvaltningsärenden som gäller

ersättningar och bidrag till konstnärer,

scenkonst,

bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter,

musik- och kulturskoleverksamhet,

arkitektur, form, design och bildkonst,

bidrag till icke-statliga kulturlokaler,

bidrag till konstnärlig gestaltning,

hemslöjd,

arkiv,

kulturmiljö,

museer,

film och videogram,

dagspress,

radio och television,

stöd till regional kulturverksamhet,

nya medietjänster,

2021:1059

background image

17

SFS

insatser mot skadlig mediepåverkan,

svenska språket,

internationellt kulturellt samarbete,

allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat departement,

förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av

kulturhistoriska skäl,

samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor,

samordning och utveckling av allmänna frågor om det civila samhällets villkor,

samordning av statsbidrag till det civila samhällets organisationer,

bidrag till och allmänna frågor om allmänna samlingslokaler,

allmänna val och frågor om valdeltagande, förtroendevaldas villkor,

medborgarnas inflytande och delaktighet i demokratiska processer, demokratisk

medvetenhet och arbete för att värna demokratin mot extremistiska ideologier, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement, samt samordning och utveckling av sådana frågor,

det samiska folkets språk och kultur,

trossamfund,

begravningsväsendet,

idrott.

10.2 Lagstiftningsärenden


Lagstiftningsärenden som gäller

arkivfrågor,

kulturmiljöfrågor,

åldersgränser för film som ska visas offentligt,

radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av

yttrandefriheten,

svenska språket,

bibliotek, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

museifrågor,

fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

det samiska folkets språk och kultur,

trossamfund,

begravningsväsendet,

idrott.

10.3 Myndigheter m.fl.


Statens kulturråd,

Myndigheten för kulturanalys,

Konstnärsnämnden,

Styrelsen för Sveriges författarfond,

Riksteatern,

regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,

Kungl. Musikaliska Akademien,

Statens konstråd,

Kungl. Akademien för de fria konsterna,

Nämnden för hemslöjdsfrågor,

Riksarkivet,

Institutet för språk och folkminnen,

Riksantikvarieämbetet,

Statens historiska museer,

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,

Nationalmuseum,

Moderna museet,

Naturhistoriska riksmuseet,

Statens maritima och transporthistoriska museer,

Statens försvarshistoriska museer,

2021:1059

background image

18

SFS

Statens museer för världskultur,

Statens centrum för arkitektur och design,

Statens musikverk,

Stiftelsen Nordiska museet,

Stiftelsen Tekniska museet,

Stiftelsen Skansen,

Stiftelsen Arbetets museum,

regionala museer,

övriga museer som inte hör till något annat departement,

Statens medieråd,

Stiftelsen Svenska Filminstitutet,

stiftelser med kulturella ändamål som departementet eller myndighet som hör till

departementet ska tillgodose,

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,

Myndigheten för tillgängliga medier,

Myndigheten för press, radio och tv,

Forum för levande historia,

Valmyndigheten,

Sametinget,

Myndigheten för stöd till trossamfund,

Kungliga Operan Aktiebolag,

Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag,

Voksenåsen A/S.

11 Arbetsmarknadsdepartementet


11.1 Förvaltningsärenden


Förvaltningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmarknads-

politiska frågor, arbetslöshetsersättning,

arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknads-

politiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt

arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,

arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess helhet, utom

såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig anställning,

Internationella arbetsorganisationen (ILO),

Europeiska sociala stadgan,

utveckling inom arbetslivsområdet,

Europeiska unionens sammanhållningspolitik avseende Europeiska socialfonden

inom Europeiska unionens strukturfonder,

samordning och utveckling av frågor om utrikes föddas etablering i det svenska

samhället och andra frågor som rör utrikes föddas delaktighet i arbets- och

samhällslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

bosättning och kommunmottagande av vissa nyanlända invandrare, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

samordning och utveckling av frågor för att minska och motverka segregation på

nationell, regional och lokal nivå,

samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell

nivå, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell

läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

rasism och liknande former av fientlighet, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

frågor på nationell nivå om situationen för homo-, bi- och transsexuella och

personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, i den mån sådana ärenden

2021:1059

background image

19

SFS

inte hör till något annat departement, samt samordning och utveckling av sådana

frågor,

barnrättspolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör

barnets rättigheter och andra barnfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

samordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor.

11.2 Lagstiftningsärenden


Lagstiftningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,

arbetsanpassning,

arbetslivsinriktad

rehabilitering

och

andra

arbetsmarknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som

medför nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,

arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande,

styrelserepresentation för de anställda och andra frågor om kollektiv arbetsrätt,

anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra frågor om

enskilda anställningsavtal, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig

anställning,

arbetstagares uppfinningar,

arbetstvister,

Europeiska unionens sammanhållningspolitik avseende Europeiska socialfonden

inom Europeiska unionens strukturfonder,

utrikes föddas etablering i det svenska samhället och andra frågor som rör utrikes

föddas delaktighet i arbets- och samhällslivet, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

bosättning och kommunmottagande av vissa nyanlända invandrare, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell

läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

barnrättspolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör

barnets rättigheter och andra barnfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement.


11.3 Myndigheter m.fl.


Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet),

Arbetsförmedlingen,

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten,

Arbetsmiljöverket,

Arbetsdomstolen,

Medlingsinstitutet,

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,

ILO-kommittén,

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering,

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Myndigheten för arbetsmiljökunskap,

Delegationen mot segregation,

Diskrimineringsombudsmannen,

Nämnden mot diskriminering,

Barnombudsmannen,

Jämställdhetsmyndigheten.

2021:1059

background image

20

SFS

12 Infrastrukturdepartementet


12.1 Förvaltningsärenden


Förvaltningsärenden som gäller

järnvägar, spårvägar och tunnelbanor samt järnvägs-, spårvägs- och

tunnelbanetrafik,

vägar och vägtrafik,

fordons utrustning och beskaffenhet,

förarbehörighet,

kollektivtrafik och färdtjänst,

tillgång till transporter för personer med funktionshinder,

upphandling av persontrafik,

överlastavgift,

farleder, kanaler och hamnar samt sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot

vattenförorening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg,

sjökarteverksamhet, lotsning, flyg- och sjöräddning, statens isbrytarverksamhet

och, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, anställning och

mönstring av sjömän,

Världssjöfartsuniversitetet,

flygplatser, luftfart, marktjänster på flygplatser,

långsiktig infrastrukturplanering för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart,

i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

forskning och innovation inom transportområdet, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

mark och byggnader för Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,

övergripande frågor om digitalisering och informationsteknik (it), inklusive

inom offentlig förvaltning,

infrastruktur för informationsteknik (it),

elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

postkommunikation,

distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

elcertifikat och andra energipolitiska styrmedel för energitillförsel, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

energianvändning och energieffektivisering, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

forskning och innovation inom energiområdet, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

kommunal energiplanering,

säkerhet inom elenergiområdet,

beredskap inom energiområdet,

el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,

energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.

12.2 Lagstiftningsärenden


Lagstiftningsärenden som gäller

järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs- och

tunnelbanetrafik,

vägar och vägtrafik,

vägavgifter,

sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,

flygplatser, luftfart, marktjänster på flygplatser,

utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,

2021:1059

background image

21

SFS

övergripande frågor om digitalisering och informationsteknik (it), inklusive

inom offentlig förvaltning,

elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

postkommunikation,

elcertifikat och andra energipolitiska styrmedel för energitillförsel, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,

elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller energi i

övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.

Lagstiftning av civilrättslig natur i transporträttsliga frågor liksom lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet.


12.3 Myndigheter m.fl.


Trafikverket,

Statens väg- och transportforskningsinstitut,

Sjöfartsverket,

Luftfartsverket,

Transportstyrelsen,

Trafikanalys,

Post- och telestyrelsen,

Myndigheten för digital förvaltning,

Oljekrisnämnden,

Affärsverket svenska kraftnät,

Elsäkerhetsverket,

Statens energimyndighet,

Energimarknadsinspektionen.

2021:1059