SFS 2021:1061 Förordning om ändring i förordningen (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning

SFS2021-1061.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1106) om en

försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov,

extern bedömning och medbedömning

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:1106) om en
försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning
och medbedömning

dels att rubrikerna närmast före 3, 4 och 7 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 4, 7, 8, 10, 11, 12 och 13 §§ ska betecknas 7, 8, 9, 11,

12, 13 och 14 §§,

dels att rubriken till förordningen samt 1–3, 5 och 6 §§ och de nya 9, 12

och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 10, 12 och 13 §§ ska sättas närmast före

11, 13 respektive 14 §§,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 och 10 §§, och närmast före

4, 5 och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Förordning om en försöksverksamhet med datorbaserade

nationella prov, extern bedömning och central rättning
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet
med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och central rättning.

2 § Att en elevs resultat på ett nationellt prov särskilt ska beaktas vid
betygssättning i det ämne eller den kurs som det nationella provet ges i, om
det inte finns särskilda skäl, följer av 10 kap. 20 a §, 12 kap. 20 a §, 13 kap.
21 a §, 15 kap. 25 a § och 20 kap. 37 a § skollagen (2010:800). Ytterligare
bestämmelser om nationella prov finns i skolförordningen (2011:185),
gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning.

3 § Denna förordning är meddelad med stöd av 29 kap. 28 § skollagen
(2010:800) och 8 kap. 7 § första stycket och 11 § regeringsformen.

Uttryck i förordningen
4 §
I denna förordning avses med

– central rättning: rättning som innebär att elevens lösning bedöms av en

legitimerad och behörig lärare på uppdrag av en statlig myndighet, där
resultatet av rättningen ingår som ett underlag för den betygssättande läraren
vid betygssättningen,

SFS

2021:1061

Publicerad
den

9 november 2021

background image

2

SFS

2021:1061

– extern bedömning: bedömning som innebär att en lärare som inte är

elevens undervisande lärare bedömer elevens lösning av ett nationellt prov,
där resultatet av bedömningen ingår som ett underlag för den betygssättande
läraren vid betygssättningen.

Försöksverksamheten
5 §
Försöksverksamhet enligt denna förordning ska avse datorbaserade
nationella prov, extern bedömning och central rättning av sådana prov.

Försöksverksamheten ska omfatta skolenheter inom grundskolan, special-

skolan, sameskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå och avse ämnena engelska, matematik, svenska och svenska
som andraspråk samt samhälls- och naturorienterande ämnen, i de årskurser
och kurser där nationella prov genomförs.

Proven ska utformas så att de i så stor utsträckning som möjligt kan

genomföras av elever med funktionsnedsättning.

Försöksverksamheten ska bedrivas under tiden 1 januari 2018–31 december

2023 och omfatta högst 100 skolenheter.

6 § Statens skolverk ska göra ett urval av skolenheter som ska delta i
försöksverksamheten. Urvalet ska göras på ett sätt som främjar möjligheterna
till utvärdering av försöksverksamheten.

9 § Extern bedömning ska organiseras mellan två eller flera skolenheter.
I de fall detta inte är möjligt får den externa bedömningen organiseras på
annat sätt.

Statsbidrag
10 §
Statens skolverk lämnar statsbidrag, i den mån det finns tillgång på
medel, till en huvudman för en skolenhet som deltar i försöksverksamheten.

12 § Statens skolverk ska utvärdera försöksverksamheten. Av
utvärderingen ska, så långt möjligt, den centrala rättningens och den externa
bedömningens effekter på likvärdigheten i bedömningen av proven framgå.
Skolverket ska även följa upp hur huvudmännen använt ersättningen de fått
för sin medverkan i verksamheten.

Skolverket ska, med start 2019 och senast den 15 februari varje år som

försöksverksamheten pågår, redovisa omfattningen och erfarenheterna av
verksamheten till regeringen.

13 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om omfattningen och
utformningen av försöksverksamheten, tidpunkten för genomförandet av de
olika delarna av försöksverksamheten samt de deltagande huvudmännens
återrapportering till Skolverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)