SFS 2021:1064 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2021-1064.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att 7 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100)1
ska ha följande lydelse.

7 kap.
20 §
2 För alla högskolor i Sverige ska det finnas ett gemensamt
högskoleprov.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för att provet tas fram och

beslutar om resultat på provet. Ett provresultat är giltigt till utgången av det
kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för att det genomförs minst ett

prov under det första kalenderhalvåret och minst ett prov under det andra.
Om det genomförs fler än ett prov under ett kalenderhalvår får personer som
avses i 21 § delta i endast ett prov vardera. Universitets- och högskolerådet
beslutar vilket av proven respektive provdeltagare får delta i. Alla prov ska
genomföras på ett smittskyddssäkert sätt.

De högskolor som ska använda provet som urvalsgrund ska bistå

Universitets- och högskolerådet vid genomförandet av provet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.
2 Senaste lydelse 2020:1022.

SFS

2021:1064

Publicerad
den

9 november 2021