SFS 2021:1065 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS2021-1065.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att 4 kap. 2 §, 9 kap. 2 och 4 §§ och bilaga 1 till
förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
ska ha följande lydelse.

4 kap.
2 §
Stöd får lämnas för investeringar inom jordbruks- och trädgårds-
sektorn samt rennäringen med 40 procent av de stödberättigande kostna-
derna. För uppförande av en ny anläggning för dränering får i stället stöd
lämnas med 30 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stöd lämnas
inom de ramar som anges i bilaga 1.

9 kap.
2 §
1 Stöd för ekologisk produktion och för omställning till ekologisk
produktion får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under
en period av ett år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling
som avses i detta kapitel. Ett åtagande om stöd för ekologisk produktion får
förlängas med ett år i taget.

4 §2 Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att befintliga
åtaganden utökas inom samma åtagandeperiod för ekologisk produktion
eller för omställning till ekologisk produktion, om utökningen uppfyller de
kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) nr 807/2014.

Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt

2 § omvandlas till ett annat åtagande inom samma åtagandeperiod under
förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr
807/2014 är uppfyllda. För stöd för skötsel av våtmarker och dammar ska
dock ett sådant nytt åtagande omfatta fem år, oavsett hur lång period som
återstår av det ursprungliga åtagandet.

I de fall ett åtagande för djurhållning läggs till ett befintligt åtagande ska

det befintliga åtagandet omvandlas till ett nytt åtagande inom befintlig
åtagandeperiod för ekologisk produktion eller för omställning till ekologisk
produktion.

1 Senaste lydelse 2021:331.
2 Senaste lydelse 2021:331.

SFS

2021:1065

Publicerad
den

9 november 2021

background image

2

SFS

2021:1065

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre bestämmelser tillämpas på åtaganden för stöd för omställning till

ekologisk produktion som ingåtts före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 4 kap. 2 § i den nya lydelsen ska tillämpas på

ansökningar som har lämnats in från och med den 27 augusti 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

background image

3

SFS

2021:1065

Bilaga 13

Investeringar i fysiska tillgångar (4 kap.)

Engångsröjning av
betesmark

Ersättningsnivå

5 000 kr/ha

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Reglerbar dränering

Ersättningsnivå

8 000 kr/brunn

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

8 000

Stängsel mot rovdjur

Ersättningsnivå

50 kr/m

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Förädlingsstöd

Ersättning av utgift
(%)

40¹

Lägsta
stödberättigande
utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

600 000�4 000 000²

Investeringar
i jordbruk

Ersättning av utgift
(%)

40¹� ⁴� ⁵

Lägsta
stödberättigande
utgifter (kr)

30 000⁶, 50 000⁷,
100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

1 000 000�7 000 000²
100 000

¹ Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent.
² Stödmyndigheten beslutar det exakta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förut-
sättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta
stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden
räknas från den först inkomna ansökan.
³ Stöd till renvaktarstugor.
⁴ För stöd till uppförande av ny anläggning för dränering gäller att 30 % av utgiften ersätts.
⁵ Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och
Värmlands län (exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare 10 procent i de fall där
investeringen är kopplad till betande djur och jordbrukets konkurrenskraft.
⁶ Stöd till strukturkalkning.
⁷ Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor.

3 Senaste lydelse 2021:331.

background image

4

SFS

2021:1065

Ekologiskt jordbruk (9 kap.)

Ekologisk produktion

Produktionskategori

Ersättningsnivå¹

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor
m.m. (ej vallodling på åkermark)

1 500 kr/ha

Potatis och grönsaker

5 000 kr/ha

Frukt och bär

7 500 kr/ha

Djurersättning

1 700 kr/ha åkermark, där 1 hektar
åkermark motsvarar 1 djurenhet.
800 kr/ha betesmark, där 2 hektar
betesmark motsvarar 1 djurenhet.

Omställning till ekologisk produktion

Produktionskategori

Ersättningsnivå¹

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor
m.m. (ej vallodling på åkermark)

1 500 kr/ha

Potatis och grönsaker

5 000 kr/ha

Frukt och bär

7 500 kr/ha

Djurersättning

1 700 kr/ha åkermark, där 1 hektar
åkermark motsvarar 1 djurenhet.
800 kr/ha betesmark, där 2 hektar
betesmark motsvarar 1 djurenhet.

¹Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr per stödår betalas inte ut.