SFS 2021:1066 Förordning om ändring i förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–september 2021

SFS2021-1066.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:143) om

omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för

augusti 2020�september 2021

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:143) om omsättnings-
stöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020�september 20211

dels att 12, 16 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

12 §2 Stödet ska även minskas med

1. stödbelopp som den enskilda näringsidkaren tagit emot för mot-

svarande stödperiod enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd
för augusti 2020�september 2021,

2. arbetslöshetsersättning som den enskilda näringsidkaren tagit emot

enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring om ersättningen lämnats
för den stödperiod ansökan avser, eller

3. omsättningsstöd som den enskilda näringsidkaren tagit emot för

motsvarande stödperiod enligt denna förordning.

16 §3 En ansökan om stöd ska innehålla följande uppgifter:

1. den enskilda näringsidkarens nettoomsättning under det räkenskapsår

som avslutats den 31 december 2019,

2. nedgången i den enskilda näringsidkarens nettoomsättning vid en

jämförelse mellan nettoomsättningen för stödperioden och netto-
omsättningen för referensperioden,

3. om nedgången i nettoomsättningen är orsakad av effekterna av

spridningen av sjukdomen covid-19,

4. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på,

5. stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kultur-

evenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen
av sjukdomen covid-19,

6. om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka, har ansökt om

eller fått beslut om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen
(2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020�september 2021,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:775.
2 Senaste lydelse 2021:705.
3 Senaste lydelse 2021:705.

SFS

2021:1066

Publicerad
den

11 november 2021

background image

SFS

2021:1066

2

7. om den enskilda näringsidkaren för den aktuella stödperioden har för

avsikt att söka, har ansökt om eller fått beslut om arbetslöshetsersättning
enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

8. om den enskilda näringsidkaren för den aktuella stödperioden har

ansökt om eller fått beslut om omsättningsstöd enligt denna förordning,

9. annat stöd som lämnats enligt kommissionens förordningar om stöd av

mindre betydelse som den enskilda näringsidkaren har fått under de två
föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret,

10. om den enskilda näringsidkaren är försatt i konkurs eller har

näringsförbud, och

11. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta

beslut om stöd.

Om en alternativ referensperiod ska tillämpas ska ansökan även innehålla

uppgifter om antalet kalenderdagar som den enskilda näringsidkaren har fått
föräldrapenning eller sjukpenning under den referensperiod som avses i 4 §
andra stycket. Ansökan ska vidare, i stället för de uppgifter som avses i
första stycket 1, innehålla uppgift om den enskilda näringsidkarens netto-
omsättning under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2018.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och

samvete.

17 a § Trots 17 § 1 ska en ansökan som avser en sådan stödperiod som
anges i 4 § första stycket 1�3 och som avser tillämpningen av en alternativ
referensperiod enligt 4 § tredje stycket ha inkommit till den länsstyrelse som
anges i 15 § senast den 15 januari 2022.

Om en ansökan som avser en sådan stödperiod har kommit in tidigare till

länsstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i 17 § 1 och det ärendet ännu
inte har avgjorts, ska ansökan enligt första stycket ersätta den tidigare
inlämnade ansökan.

En ansökan enligt första stycket får prövas även om stöd för samma

stödperiod redan har beviljats och det tidigare beslutet har överklagats.

26 §4 Den enskilda näringsidkaren är återbetalningsskyldig om

1. näringsidkaren efter beslut om omsättningsstöd tagit emot stöd för den

aktuella stödperioden enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd
för augusti 2020�september 2021,

2. näringsidkaren efter beslut om omsättningsstöd tagit emot

arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
för den aktuella stödperioden,

3. stödet har betalats ut med för högt belopp till följd av att

näringsidkaren, efter beslut om omsättningsstöd som avser en ansökan enligt
17 a § första stycket, har tagit emot omsättningsstöd för den aktuella
stödperioden,

4. näringsidkaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt

har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

5. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt

belopp och den enskilda näringsidkaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som en enskild näringsidkare är återbetalningsskyldig för

ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att
beslut om återkrav enligt 27 § har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

4 Senaste lydelse 2021:705.

background image

SFS

2021:1066

3

2. Bestämmelsen i 4 § tredje stycket i den äldre lydelsen gäller dock
fortfarande för stödperioder före stödperioden mars 2021 om ansökan
inkommit till länsstyrelsen senast den 30 april 2021.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.
2. Bestämmelserna i 12, 16 och 26 §§ i den äldre lydelsen gäller fort-

farande för de stödperioder där ansökan inkommit till länsstyrelsen senast
den 30 november 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)