SFS 2021:1068 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2021-1068.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1 att bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd
för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, i den ursprungliga lydelsen.

Publicerad

SFS

SFS

2021:1068

Publicerad

den 12 november 2021

background image

SFS

2021:1068

2

Bilaga2

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

167. utredning enligt 6 kap. 1 § lagen
(2021:890) om skydd för personer som
rapporterar om missförhållanden

sekretessen gäller endast enligt 9 §
första stycket 1

2 Senaste lydelse 2021:962.