SFS 2021:1071 Lag om ändring i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-1071.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 18 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 25 kap. 17 f §, och närmast före
25 kap. 17 f § en ny rubrik av följande lydelse.

25 kap.
Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen

covid-19
17 f §
Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2021:1070) om statlig
ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 för
uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om
uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:221, bet. 2021/22:SoU5, rskr. 2021/22:29.

SFS

2021:1071

Publicerad
den

23 november 2021