SFS 2021:1072 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

SFS2021-1072.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för

Kammarkollegiet

Utfärdad den 18 november 2021

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (2007:824) med instruk-
tion för Kammarkollegiet ska ha följande lydelse.

4 §1 Myndigheten ska besluta om ersättning enligt

1. lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,
2. förordningen (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada

som ådragits utom riket,

3. förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till

elev i viss gymnasieskolutbildning,

4. den upphävda förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell

skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m.,

5. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa

arbetsmarknadspolitiska program m.m.,

6. lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i

narkolepsi efter pandemivaccinering, och

7. lagen (2021:1070) om statlig ersättning för personskada orsakad av

vaccin mot sjukdomen covid-19.

Myndigheten får av allmänna medel bevilja skälig ersättning för inställelse-

kostnader till den som kan lämna upplysningar i ett sådant ärende hos
myndigheten.

5 §2 Myndigheten ska ansvara för

1. uppbörd av statens inkomster och betalning av dess utgifter, om något

annat inte följer av särskilda föreskrifter,

2. att avgöra ärenden om att ändra, upphäva eller åsidosätta vissa bestäm-

melser i gåvobrev, testamenten och stiftelseförordnanden samt avgöra vissa
andra ärenden som rör stiftelser,

3. att statens fasta egendom i övrigt, vars vård och tillsyn inte någon annan

har till uppgift att sköta, inte disponeras i strid med föreskrifter, att bevaka
rätten till egendomen och föra talan för denna samt avgöra ärenden om nytt-
janderättsupplåtelser, i den utsträckning inte någon annan har till uppgift att
göra det,

4. att avgöra ärenden om jordnatur samt rättigheter och skyldigheter som

åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur,

5. att när det gäller statens aktier och andelar i bolag som förvaltas av

Regeringskansliet

1 Senaste lydelse 2016:419.
2 Senaste lydelse 2020:1206.

SFS

2021:1072

Publicerad
den

23 november 2021

background image

2

SFS

2021:1072

a) redovisa detta innehav,
b) värdera innehavet efter samråd med Ekonomistyrningsverket,
c) förvara utgivna aktiebrev, om inte någon annan myndighet gör det, och
d) bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott

och andra ekonomiska händelser,

6. att hantera ansökningsförfarandet vid bidrag som regeringen eller

Regeringskansliet beslutar om, betala ut sådana bidrag och följa upp de vill-
kor som kan vara förenade med bidragen,

7. att efter beslut av regeringen hantera avvecklingsfrågor som återstår

efter det att en myndighet har upphört,

8. att för statens räkning återkräva utbetald ersättning från försäkrings-

givaren enligt 14 § lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som
insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering och 20 § lagen (2021:1070)
om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen
covid-19, och

9. att när det gäller statens ägarandelar i Europarådets utvecklingsbank,

Europeiska investeringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Asiatiska
banken för infrastrukturinvesteringar och Nordiska investeringsbanken

a) värdera och redovisa detta innehav, och
b) bevaka och redovisa kapitaltillskott och andra ekonomiska händelser.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)