SFS 2021:1073 Förordning om ändring i förordningen (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd

SFS2021-1073.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:826) med instruktion för

Statens skaderegleringsnämnd

Utfärdad den 18 november 2021

Regeringen föreskriver att 1 och 7 §§ förordningen (2007:826) med instruk-
tion för Statens skaderegleringsnämnd ska ha följande lydelse.

1 §1 Statens skaderegleringsnämnd har till uppgift att på begäran av en
myndighet under regeringen yttra sig i ärenden om ersättning för person-
skada eller annan skada.

Myndigheten ska pröva ärenden som beslutats av Kammarkollegiet enligt

lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narko-
lepsi efter pandemivaccinering och lagen (2021:1070) om statlig ersättning
för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19.

7 §2 Vid beräkning av ersättning av allmänna medel för inställelse till en
muntlig förhandling vid nämnden, tillämpas bestämmelserna i förordningen
(1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. När ersätt-
ningen beräknas ska

1. den som söker ersättning enligt lagen (2016:417) om statlig ersättning

till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering eller lagen
(2021:1070) om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot
sjukdomen covid-19 eller ställföreträdare för honom eller henne jämställas
med enskild part eller ställföreträdare för sådan enligt 7 § 3 i den förord-
ningen, och

2. sakkunnig jämställas med sakkunnig enligt 9 § 1 i den förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:420.
2 Senaste lydelse 2016:420.

SFS

2021:1073

Publicerad
den

23 november 2021