SFS 2021:1077 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2022

SFS2021-1077.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och

koldioxidskatt för år 20221

Utfärdad den 18 november 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt
på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp
för kalenderåret 2022.

KN-nr

Slag av bränsle Skattebelopp

Energi-
skatt

Koldioxid-
skatt

Summa
skatt

1. 2710 11 41,

2710 11 45
eller 2710 11
49

Bensin som
uppfyller kraven
för

a) miljöklass 1

– motorbensin

4 kr 18 öre
per liter

2 kr 64 öre
per liter

6 kr 82 öre
per liter

– alkylatbensin

2 kr 11 öre
per liter

2 kr 64 öre
per liter

4 kr 75 öre
per liter

b) miljöklass 2

4 kr 22 öre
per liter

2 kr 64 öre
per liter

6 kr 86 öre
per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än
som avses under
1 eller 7

5 kr 12 öre
per liter

2 kr 64 öre
per liter

7 kr 76 öre
per liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49
eller
2710 19 61–
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

1 Senaste förordning i ämnet 2020:948.

SFS

2021:1077

Publicerad
den

24 november 2021

background image

SFS

2021:1077

2

KN-nr

Slag av bränsle Skattebelopp

Energi-
skatt

Koldioxid-
skatt

Summa
skatt

a) har försetts
med märk- och
färgämnen eller
ger mindre än
85 volym-
procent destillat
vid 350°C,

921 kr
per m3

3 490 kr
per m3

4 411 kr
per m3

b) inte har
försetts med
märk- och
färgämnen och
ger minst 85
volymprocent
destillat vid
350°C, tillhörig

miljöklass 1

2 511 kr
per m3

2 292 kr
per m3

4 803 kr
per m3

miljöklass 2

2 834 kr
per m3

2 292 kr
per m3

5 126 kr
per m3

miljöklass 3
eller inte tillhör
någon
miljöklass

3 001 kr
per m3

2 292 kr
per m3

5 293 kr
per m3

4. 2711 12 11–

2711 19 00

Gasol m.m. som
används för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

3 672 kr per
1 000 kg

3 672 kr
per 1 000
kg

b) annat ända-
mål än som
avses under a

1 184 kr
per 1 000
kg

3 672 kr per
1 000 kg

4 856 kr
per 1 000
kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som
används för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m3

2 613 kr per
1 000 m3

2 613 kr
per 1 000
m3

b) annat ända-
mål än som
avses under a

1 018 kr
per 1 000
m3

2 613 kr per
1 000 m3

3 631 kr
per 1 000
m3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks

701 kr per
1 000 kg

3 037 kr per
1 000 kg

3 738 kr
per 1 000
kg

7. 2710 11 31

Flygbensin
med en blyhalt
om högst 0,005
gram per liter

4 kr 22 öre
per liter

2 kr 64 öre
per liter

6 kr 86 öre
per liter

background image

SFS

2021:1077

3

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på
energi.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)