SFS 2021:1084 Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

SFS2021-1084.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 23 november 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:8) om särskilda be-
gränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

dels att 1 kap. 2 § och 3 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 2 a�2 c §§, av följande

lydelse.

1 kap.
2 §
1 Denna förordning är meddelad med stöd av

� 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1�2 b §§, 2 c §
första stycket, och 3, 3 a och 5 §§,

� 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1�3 §§,
� 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1�3 §§,
� 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,
� 3 kap. 4 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s

dataskyddsförordning i fråga om 3 kap. 2 c § andra stycket,

� 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt

4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 kap.
2 a
§2 Om deltagarna som besöker en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning har uppvisat ett vaccinationsbevis som visar att de har vaccine-
rats med det totala antalet doser vaccin mot sjukdomen covid-19 minst två
veckor före sammankomsten eller tillställningen, gäller inte 2 §.

Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år och för

personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjuk-
domen covid-19.

Med medicinska skäl avses kontraindikationer mot vaccinering mot sjuk-

domen covid-19.

2 b § Med vaccinationsbevis avses i denna förordning ett sådant vaccina-
tionsintyg som anges i artiklarna 5 och 8 i Europaparlamentets och rådets

1 Senaste lydelse 2021:863.
2 Tidigare 3 kap. 2 a § upphävd genom 2021:863.

SFS

2021:1084

Publicerad
den

24 november 2021

background image

2

SFS

2021:1084

förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande,
kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning
för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att under-
lätta fri rörlighet under covid-19-pandemin.

2 c § Anordnaren av sammankomsten eller tillställningen ska vid in-
passage verifiera vaccinationsbevisets äkthet och förvissa sig om att det
uppfyller kraven i 2 a § första stycket och har utfärdats till den som visar
upp det. Anordnaren ska även förvissa sig om att personer som inte kan visa
upp ett vaccinationsbevis uppfyller kraven i 2 a § andra stycket.

Anordnaren får behandla de personuppgifter som behövs för veri-

fieringen. Personuppgifterna får inte lagras.

3 §3 Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
ska, utöver det som följer av 2�2 c §§,

1. utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på

ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smitt-
skyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och

2. se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som

anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som

har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Zandra Milton
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2021:356.