SFS 2021:1085 Förordning om behandling av personuppgifter för nationell användning av vaccinationsbevis

SFS2021-1085.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om behandling av personuppgifter för nationell

användning av vaccinationsbevis

Utfärdad den 23 november 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om behandling av personupp-
gifter för sådan användning av vaccinationsbevis som avses i 3 kap. 2 a och
2 c §§ förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19.

2 § Med vaccinationsbevis avses i denna förordning ett sådant vaccina-
tionsintyg som anges i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och
godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och till-
frisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri
rörlighet under covid-19-pandemin.

3 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning).

4 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller
lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna förordning.

5 § Denna förordning är meddelad med stöd av 3 kap. 4 § lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning.

Utfärdande och tillhandahållande av vaccinationsbevis
6 §
Det som föreskrivs om behandling av personuppgifter i förordningen
(2021:708) om digitala covidbevis ska även gälla för användning av vacci-
nationsbevis i enlighet med 3 kap. 2 a och 2 c §§ förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i
fråga om

– utfärdande myndighet och personuppgiftsansvar enligt 4 och 5 §§,

SFS

2021:1085

Publicerad
den

24 november 2021

background image

2

SFS

2021:1085

– vilka personuppgifter som får behandlas enligt 6 §,
– Folkhälsomyndighetens uppgiftsskyldighet enligt 8 §,
– E-hälsomyndighetens tillhandahållande av uppgifter, digitalt eller i

pappersform, om den enskildes vaccinationer mot sjukdomen covid-19 i ett
digitalt covidbevis enligt 9 och 10 §§,

– E-hälsomyndighetens skyldighet att informera den registrerade enligt

11 §, och

– överklagande enligt 12 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Zandra Milton
(Socialdepartementet)