SFS 2021:1087 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

SFS2021-1087.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:881) om

kommunalekonomisk utjämning

Utfärdad den 18 november 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2004:881) om kommunal-
ekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Christina Fredin
(Finansdepartementet)

SFS

2021:1087

Publicerad
den

26 november 2021

background image

SFS

2

Bilaga1


Beräkningsmetoder och närmare detaljer för

kostnadsutjämningen


Generella bestämmelser för kostnadsutjämningen


Uppgifter i beräkningen av kostnadsutjämningen


De uppgifter som används i beräkningen av kostnadsutjämningen ska, om
inte annat anges i denna bilaga, hämtas från Statistiska centralbyråns statistik.

Genomsnittlig standardkostnad


Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före
uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verk-
samheter är:

Förskola

6 862

Pedagogisk omsorg

102

Fritidshem

1 540

Förskoleklass

745

Grundskola

11 368

Gymnasieskola

4 146

Individ- och familjeomsorg

4 676

Vuxenutbildning på grundläggande
nivå

141

Vuxenutbildning på gymnasial nivå

262

Svenska för invandrare

268

�ldreomsorg

10 984

Hälso- och sjukvård

23 927

Kollektivtrafik

2 858

Beloppen avser år 2020.

Uppräkning med prisindex


Uppräkning till utjämningsårets prisnivå sker med hjälp av utvecklingen av
konsumentprisindex med fast ränta. Som genomsnittlig procentuell föränd-
ring i konsumentprisindex med fast ränta för respektive år används följande:
2017 (2,0), 2018 (2,1), 2019 (1,7), 2020 (0,5), 2021 (1,8) och 2022 (1,5).


1 Senaste lydelse 2020:983.

2021:1087

background image

SFS

3

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp

till utjämningsårets prisnivå med hjälp av konsumentprisindex med fast
ränta året före utjämningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasie-
skola, individ- och familjeomsorg, kommunal vuxenutbildning, äldreomsorg,
hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp

till utjämningsårets prisnivå med hjälp av konsumentprisindex med fast
ränta från år 2016 till och med utjämningsåret: infrastruktur och skydd samt
verksamhetsövergripande kostnader med undantag för 16 § 1 och 2.

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet


Index för behov av förskola respektive fritidshem


Index för behov av förskola respektive fritidshem anges under rubriken
Fasta index för kommuner.

Socioekonomiskt index för barn i åldern 1�5 år


Det socioekonomiska indexet per kommun beräknas som genomsnittet av
följande kvoter:

1. Andelen barn 1�5 år i kommunen med föräldrar som saknar efter-

gymnasial utbildning dividerad med medelvärdet för motsvarande grupp i
landet två år före utjämningsåret.

2. Andelen barn 1�5 år i kommunen som bor i hushåll med låg disponibel

inkomst dividerad med medelvärdet för motsvarande grupp i landet tre år
före utjämningsåret.

3. Andelen barn 1�5 år i kommunen med minst en förälder som har haft

uppehållstillstånd i högst fyra år dividerad med medelvärdet för motsvarande
grupp i landet två år före utjämningsåret.

Med låg disponibel inkomst avses personer som lever i hushåll som har

en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent
av medianvärdet för samtliga hushåll, i enlighet med Statistiska central-
byråns definition.

Glesbygds- respektive löneindex


Glesbygds- respektive löneindex för förskola anges under rubriken Fasta
index för kommuner.

Lönekostnadsandel förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet


Lönekostnadsandelen i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksam-
het är 0,738.

Förskoleklass och grundskola


Genomsnittlig kostnad för modersmålsundervisning och undervisning i

svenska som andraspråk


Genomsnittlig kostnad för modersmålsundervisning och undervisning i
svenska som andraspråk beräknas genom att den genomsnittliga lärarlönen
i landet per månad i kommunal skola för grundskollärare, inklusive löne-
kostnadspålägg, två år före utjämningsåret multipliceras med 12. Produkten
multipliceras därefter med kvoten av antal lärare (heltid) i landet för moders-
målsundervisning och svenska som andraspråk under det läsår som avser
höstterminen två år före utjämningsåret och vårterminen ett år före ut-

2021:1087

background image

SFS

4

jämningsåret och antalet elever i landet som deltog i modersmålsunder-
visning eller svenska som andraspråk under samma läsår.

Statistik över antal lärare och elever hämtas från Statens skolverk.
Lönekostnadspålägget i beräkningen av genomsnittlig kostnad är 40,15

procent.

Glesbygds- respektive löneindex för förskoleklass och grundskola


Glesbygds- respektive löneindex för förskoleklass och grundskola anges
under rubriken Fasta index för kommuner.

Lönekostnadsandel förskoleklass och grundskola


Lönekostnadsandelen i förskoleklass och grundskola är 0,688.


2021:1087