SFS 2021:1090 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

SFS2021-1090.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 10 § järnvägslagen (2004:519)
ska ha följande lydelse.

7 kap.
10 §
2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. avgiftssamarbetet enligt 1 a §,
2. de analyser av marknadssegment som krävs för att ta ut särskilda

avgifter enligt 4 § och krav på offentliggörande av sådana analyser,

3. skyldigheter för tjänsteleverantörer att tillhandahålla information om

sina avgifter enligt 8 §, och

4. undantag från bestämmelserna om avgifter i detta kapitel i enlighet med

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1429 av den 7 oktober
2020 om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot
bakgrund av covid-19-utbrottet.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2021/22:2, bet. 2021/22:FiU11, rskr. 2021/22:56.
2 Senaste lydelse 2015:360.

SFS

2021:1090

Publicerad
den

26 november 2021