SFS 2021:1093 Lag om ändring i vägsäkerhetslagen (2010:1362)

SFS2021-1093.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vägsäkerhetslagen (2010:1362)

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om vägsäkerhetslagen (2010:1362)

dels att 2, 3, 8–10 och 16 §§ och rubrikerna närmast före 8 och 9 §§ ska

ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, och närmast före 8 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

2 §3 I denna lag betyder

TEN-T-vägnätet: det vägnät som definieras i artikel 2 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december
2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transport-
nätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU och som illustreras med
hjälp av kartor eller beskrivs i bilaga I, avsnitt 1.4, till förordningen,

– väghållare:
1. i fråga om allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar

för väghållningen,

2. i fråga om gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och

bygglagen (2010:900) ansvarar för gatuhållningen,

3. i fråga om väg som är gemensamhetsanläggning enligt anläggnings-

lagen (1973:1149), samfälligheten, och

4. i fråga om annan väg, vägens ägare,
– vägprojekt: ett projekt som omfattar nyanläggning av väg eller

betydande förändring av befintlig väg som påverkar trafikflödet,

– trafiksäkerhetsanalys: en strategisk, jämförande analys av de effekter

ett vägprojekt har på vägnätets säkerhet,

– trafiksäkerhetsgranskning: en oberoende, ingående, systematisk och

teknisk säkerhetskontroll av utformningen av ett vägprojekt.

3 § Denna lag gäller vägar eller vägprojekt som

1. ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige,
2. ingår i det nationella stamvägnätet, eller
3. är eller avser en motorväg.
Lagen gäller också vägar eller vägprojekt som färdigställs med ekonomiskt

bidrag från Europeiska unionen, om vägen i fråga är belägen utanför
tättbebyggt område och inte huvudsakligen betjänar fastigheter i direkt

1 Prop. 2021/22:9, bet. 2021/22:TU2, rskr. 2021/22:40.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om ändring
av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet.
3 Senaste lydelse 2010:1363.

SFS

2021:1093

Publicerad
den

30 november 2021

background image

2

SFS

anslutning till den. En väg omfattas dock endast om den är avsedd och öppen
för allmän trafik med motorfordon.

Lagen gäller inte vägtunnlar som omfattas av lagen (2006:418) om

säkerhet i vägtunnlar.

Vägsäkerhetsinspektioner


8 § Väghållaren ska genom regelbundna vägsäkerhetsinspektioner under-
söka behovet av underhåll, reparationer eller andra åtgärder för att kunna
upprätthålla säkerheten i sitt vägnät.

Dessutom ska vägsäkerhetsinspektioner genomföras minst vart sjätte år

på de sträckor i vägnätet som gränsar till en tunnel som omfattas av lagen
(2006:418) om säkerhet i vägtunnlar. Sådana inspektioner ska genomföras
gemensamt av väghållaren och tunnelhållaren.

Nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar


8 a § Väghållaren ska på grundval av varje vägs tekniska egenskaper och
antalet allvarliga olyckor som inträffat på den göra en nätverksövergripande
vägsäkerhetsbedömning av sitt vägnät. I vägsäkerhetsbedömningen ska
risken för sådana olyckor och risken för allvarliga kollisioner utvärderas.
Resultatet ska ligga till grund för en säkerhetsklassning, där alla sträckor i
vägnätet klassificeras i kategorier utifrån deras säkerhetsnivå. En nätverks-
övergripande vägsäkerhetsbedömning ska göras tillräckligt ofta för att
säkerhetsnivån i vägnätet ska kunna säkerställas. Bedömningen ska dock
göras minst vart femte år.

Väghållaren ska rapportera säkerhetsklassningen till den myndighet som

regeringen bestämmer.

Uppföljning av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar


9 § Väghållaren ska följa upp resultatet av den nätverksövergripande väg-
säkerhetsbedömningen genom att

1. identifiera de vägsträckor där säkerheten behöver förbättras,
2. upprätta en plan för åtgärder som bör prioriteras, och
3. systematiskt och fortlöpande vidta de åtgärder som behövs för att

förebygga allvarliga personskador till följd av användningen av vägarna.

Åtgärder som avhjälper den omedelbara risken för allvarliga person-

skador ska vidtas först.

Skyldigheten att vidta åtgärder enligt första stycket 3 gäller i den

utsträckning som kan anses skälig. Vid bedömningen av vad som kan anses
skäligt ska det särskilt beaktas om nyttan av åtgärderna uppväger kostnaderna
och om risken för skador kan minskas genom andra åtgärder.

10 § Väghållaren ska upprätta en olycksrapport för varje dödsolycka i
trafiken som inträffat på en väg som anges i 3 § första stycket.

16 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om

1. upprättande av och innehållet i en trafiksäkerhetsanalys,
2. genomförande av trafiksäkerhetsgranskning och upprättande av

granskningsrapporter,

3. utbildning av trafiksäkerhetsgranskare,
4. godkännande och behörighetsbevis avseende trafiksäkerhetsgranskare,
5. trafiksäkerhetsgranskarnas verksamhet och uppgifter,
6. förfarandet vid vägsäkerhetsinspektioner,

2021:1093

background image

3

SFS

7. nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar,
8. rapportering av säkerhetsklassning,
9. uppföljning av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar,
10. rapportering av dödsolyckor i trafiken,
11. tillsyn, och
12. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.
2. Den första nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningen ska

genomföras senast den 31 december 2024.

3. För vägprojekt som avser en väg utanför TEN-T-vägnätet tillämpas

4 och 5 §§ endast om vägprojektet har påbörjats efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson

(Infrastrukturdepartementet)

2021:1093