SFS 2021:1094 Lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar

SFS2021-1094.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (2006:418) om säkerhet i
vägtunnlar ska ha följande lydelse.

11 § Tunnelhållaren ska se till att det genomförs regelbundna kontroller
av en tunnel som är i drift. Kontroller ska genomföras minst vart sjätte år
och omfatta alla föreskrivna säkerhetskrav.

I 8 § andra stycket vägsäkerhetslagen (2010:1362) finns bestämmelser om

inspektioner som ska genomföras på vägsträckor som gränsar till en tunnel.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2021/22:9, bet. 2021/22:TU2, rskr. 2021/22:40.

SFS

2021:1094

Publicerad
den

30 november 2021