SFS 2021:1100 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

SFS2021-1100.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt ska införas en ny paragraf, 3 kap. 17 §, och närmast före 3 kap.
17 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.
Lägenheten förstörs
17 §
En kooperativ hyresgäst har inte rätt till ett nytt hyresavtal enligt
12 kap. 46 a § jordabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42.

SFS

2021:1100

Publicerad
den

30 november 2021