SFS 2021:1101 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-1101.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken närmast före 30 kap. 22 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)2 ska lyda ⬝Ingripande i förvalt-
ningen av en hyresfastighet⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42.
2 Senaste lydelse av rubriken närmast före 30 kap. 22 § 2010:30.

SFS

2021:1101

Publicerad
den

30 november 2021