SFS 2021:1102 Lag om ändring i lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad

SFS2021-1102.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:978) om uthyrning av egen

bostad

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2012:978) om uthyr-
ning av egen bostad

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a § Hyresgästen har inte rätt till ett nytt hyresavtal enligt 12 kap. 46 a §
jordabalken.

4 § Om hyresvärden eller hyresgästen vill att hyresvillkoren ska ändras,
ska han eller hon skriftligen meddela motparten detta. Kan en överens-
kommelse därefter inte träffas, har den som sänt meddelandet rätt att hos
hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren.

Vid en tvist om hyran ska hyresnämnden, om inte en högre hyra följer av

en prövning enligt 12 kap. 55 § jordabalken, fastställa den till ett belopp som
inte påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bosta-
den. Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bosta-
dens marknadsvärde. Hyresnämnden får dock inte fastställa en högre hyra
än vad som följer av hyresavtalet.

I fråga om avsändande av ett meddelande som avses i första stycket

tillämpas 12 kap. 63 § jordabalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för hyresavtal som har ingåtts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42.

SFS

2021:1102

Publicerad
den

30 november 2021