SFS 2021:1103 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2021-1103.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 kap. 3 §, 29 kap. 7 §, 30 kap. 5 §,
32 kap. 1, 2 och 3 a §§ och 35 kap. 2 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

26 kap.
3 §
2 Har någon dömts till fängelse i lägst två år och begår han eller hon,
sedan domen har fått laga kraft, brott som är belagt med fängelse i mer än
sex år, får för återfallet dömas till fängelse på viss tid som med fyra år
överstiger det högsta straff som kan följa på brottet eller, om det är fråga om
flera brott, det högsta straff som med tillämpning av 2 § kan följa på brotten.
Straffet får dock inte överstiga arton år.

Brott som någon har begått innan han eller hon fyllt arton år får inte läggas

till grund för en sådan förhöjning som anges i första stycket.

En utländsk dom får tillmätas samma verkan som en svensk.

29 kap.
7 §
3 Har någon begått brott innan han eller hon fyllt tjugoett år, ska hans
eller hennes ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Rätten får då
döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet.

För brott som någon har begått innan han eller hon fyllt arton år får det

inte dömas till svårare straff än fängelse i tio år. Om fängelse på längre tid
och på livstid är föreskrivet för brottet eller om det följer av 26 kap. 2 §, får
det dock dömas till fängelse i högst fjorton år.

Första stycket gäller inte för brott som någon har begått efter det att han

eller hon fyllt arton år, om

1. det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
2. det är fråga om försök, förberedelse eller stämpling till eller under-

låtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott som avses i 1, eller

3. brottets straffvärde uppgår till fängelse i ett år eller mer.

1 Prop. 2021/22:17, bet. 2021/22:JuU5, rskr. 2021/22:36.
2 Senaste lydelse 2009:396.
3 Senaste lydelse 2009:396.

SFS

2021:1103

Publicerad
den

30 november 2021

background image

2

SFS

30 kap.


5 §4 För brott som någon har begått innan han eller hon fyllt arton år får
rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Att rätten då i
första hand ska bestämma påföljden till sluten ungdomsvård i stället för
fängelse framgår av 32 kap. 5 §.

32 kap.


1 §5 Den som har begått brott innan han eller hon fyllt arton år får dömas
till ungdomsvård om han eller hon har ett särskilt behov av vård eller annan
åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga och sådan vård eller åtgärd kan
beredas den unge. Vården och åtgärderna ska syfta till att motverka att den
unge utvecklas ogynnsamt. �ven den som har begått brott efter det att han
eller hon fyllt arton år får dömas till ungdomsvård om det finns särskilda
skäl för det. Den som har fyllt tjugoett år får inte dömas till ungdomsvård.

Ungdomsvård får dömas ut endast om socialtjänstens planerade åtgärder,

i förekommande fall i förening med ungdomstjänst eller böter, kan anses
tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art
samt den unges tidigare brottslighet.

Om åtgärderna ska vidtas med stöd av socialtjänstlagen, ska rätten besluta

en föreskrift om att den unge ska följa det ungdomskontrakt som upprättats
av socialnämnden. Innehållet i kontraktet ska framgå av domen.

Om åtgärderna ska vidtas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser

om vård av unga, ska den vårdplan som upprättats av socialnämnden fogas
till domen.

Om skada på egendom har uppkommit genom brottet och det bedöms vara

ägnat att främja den unges anpassning i samhället, får rätten, i samband med
att den dömer till ungdomsvård, föreskriva att den unge på tid och sätt som
anges i domen ska biträda den skadelidande med visst arbete, som syftar till
att avhjälpa eller begränsa skadan eller som annars i belysning av brottets
och skadans art framstår som lämpligt. Sådan föreskrift får beslutas endast
med den skadelidandes samtycke.


2 §6 Den som har begått brott innan han eller hon fyllt arton år får dömas
till ungdomstjänst om påföljden är lämplig med hänsyn till hans eller hennes
person och övriga omständigheter. Den som döms till ungdomstjänst ska
åläggas att utföra oavlönat arbete och delta i annan särskilt anordnad
verksamhet i lägst tjugo och högst etthundrafemtio timmar.

Den som har fyllt arton år när dom meddelas får dömas till ungdomstjänst

endast om det finns särskilda skäl för det. Den som har fyllt tjugoett år vid
denna tidpunkt får inte dömas till ungdomstjänst.

Rätten får döma till ungdomstjänst om påföljden kan anses tillräckligt

ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och den unges tidigare
brottslighet och det inte finns skäl för att döma till ungdomsvård. I valet
mellan ungdomstjänst och böter ska ungdomstjänst väljas om den påföljden
inte är alltför ingripande.


4 Senaste lydelse 2006:891. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
5 Senaste lydelse 2006:891.
6 Senaste lydelse 2015:80.

2021:1103

background image

3

SFS

3 a §7 Den som har begått brott innan han eller hon fyllt arton år får dömas
till ungdomsövervakning om varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är
tillräckligt ingripande påföljder med hänsyn till brottslighetens straffvärde
och art samt den unges tidigare brottslighet.

Den som har fyllt arton år när dom meddelas får dömas till ungdoms-

övervakning endast om det finns särskilda skäl för det. Den som har fyllt
tjugoett år vid denna tidpunkt får inte dömas till ungdomsövervakning.

Rätten får bestämma tiden för ungdomsövervakning till lägst sex månader

och högst ett år.

Den som döms till ungdomsövervakning ska medverka i verkställig-

hetsplanering och följa det som anges i verkställighetsplanen.

Bestämmelser om verkställighet finns i lagen (2020:616) om verkställig-

het av ungdomsövervakning.

35 kap.


2 §8 Bestämmelserna i detta kapitel om bortfallande av påföljd gäller inte
för

1. mord eller dråp enligt 3 kap. 1 eller 2 §,
2. våldtäkt eller grov våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första eller tredje stycket,

om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år,

3. våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 §,
4. brott enligt 2 § första eller tredje stycket lagen (1982:316) med förbud

mot könsstympning av kvinnor, om brottet begåtts mot en person som inte
fyllt arton år,

5. folkmord, brott mot mänskligheten, grov krigsförbrytelse eller aggres-

sionsbrott enligt 1, 2, 11 eller 11 a § lagen (2014:406) om straff för vissa
internationella brott,

6. terroristbrott enligt 3 § 1 eller 2 jämförd med 2 § lagen (2003:148) om

straff för terroristbrott, eller

7. försök till brott som avses i 1, 5 eller 6.
Har någon begått brott som avses i första stycket innan han eller hon fyllt

arton år, gäller dock bestämmelserna om bortfallande av påföljd i detta
kapitel.

1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2022.
2. Bestämmelsen i 35 kap. 2 § andra stycket i den nya lydelsen tillämpas

även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att
döma till påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Martin Rhodin

(Justitiedepartementet)7 Senaste lydelse 2020:617.
8 Senaste lydelse 2021:1014.

2021:1103