SFS 2021:1108 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2021-1108.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 4 a och 4 b §§ brottsbalken
ska ha följande lydelse.

4 kap.
4 a §
2 Den som begår brottsliga gärningar enligt 3 eller 4 kap., 5 kap.
1 eller 2 §, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontakt-
förbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och
en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet
och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för
grov fridskränkning till fängelse i lägst ett och högst sex år.

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna

som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott
tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället
dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff.

4 b §3 Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är

ringa,

2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,
7. olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,
8. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
9. uppmaning till självmord eller oaktsam uppmaning till självmord enligt

4 kap. 7 a §,

10. förtal eller grovt förtal enligt 5 kap. 1 eller 2 §,
11. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
12. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
13. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller
14. överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning eller

överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontakt-
förbud

1 Prop. 2020/21:217, bet. 2021/22:JuU8, rskr. 2021/22:39.
2 Senaste lydelse 2013:367.
3 Senaste lydelse 2021:225.

SFS

2021:1108

Publicerad
den

1 december 2021

background image

2

SFS

2021:1108

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad

kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst
fyra år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)