SFS 2021:1109 Lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

SFS2021-1109.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 a, 2 och 24 §§ lagen (1988:688) om
kontaktförbud2 ska ha följande lydelse.

1 a §3 Kontaktförbud enligt 1 § får avse också förbud att uppehålla sig i en
bostad som brukas gemensamt med annan, om det på grund av särskilda
omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla
kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid
(kontaktförbud avseende gemensam bostad).

Kontaktförbud avseende gemensam bostad får meddelas endast om
1. skälen för ett sådant förbud väger tyngre än det intrång eller men i

övrigt som förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla, och

2. den som förbudet avses skydda förbinder sig att medverka till att den

mot vilken förbudet avses gälla i rimlig utsträckning får tillgång till sina
personliga tillhörigheter.

2 §4 Om det kan antas att ett kontaktförbud enligt 1 § inte är tillräckligt,
får förbudet utvidgas till att avse förbud att uppehålla sig i närheten av en
annan persons bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den personen
brukar vistas (utvidgat kontaktförbud). Ett beslut om utvidgat kontaktförbud
får förenas med villkor om elektronisk övervakning. Om den mot vilken
förbudet avses gälla har överträtt ett kontaktförbud, ska beslutet förenas med
villkor om elektronisk övervakning, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Den som har överträtt ett utvidgat kontaktförbud får meddelas förbud att

uppehålla sig inom ett större område än som följer av första stycket (särskilt
utvidgat kontaktförbud). Förbudet får omfatta ett eller flera områden i
anslutning till sådana platser där den andra personen har sin bostad eller
arbetsplats eller annars brukar vistas. Det får inte avse ett större område än
vad som är nödvändigt. Ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud ska
förenas med villkor om elektronisk övervakning, om det inte finns särskilda
skäl mot det.

Särskilt utvidgat kontaktförbud får meddelas endast om skälen för ett

sådant förbud väger tyngre än den inskränkning i rörelsefriheten som
förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla.

1 Prop. 2020/21:217, bet. 2021/22:JuU8, rskr. 2021/22:39.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2011:487.
3 Senaste lydelse 2013:974.
4 Senaste lydelse 2018:408.

SFS

2021:1109

Publicerad
den

1 december 2021

background image

2

SFS

2021:1109

24 §5 Den som bryter mot ett kontaktförbud med villkor om elektronisk
övervakning döms för överträdelse av kontaktförbud med elektronisk
övervakning
till fängelse i högst två år. Den som i övrigt bryter mot ett
kontaktförbud döms för överträdelse av kontaktförbud till fängelse i högst
ett år.

Om ett brott som avses i första stycket är ringa, döms till böter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:408.