SFS 2021:1111 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

SFS2021-1111.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom

försörjningssektorerna

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2016:1146) om upp-
handling inom försörjningssektorerna3

dels att 19 kap. ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1, 4, 6 och 7 §§, 2 kap. 15 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 5 §, 10 kap.

2 och 5 §§, 13 kap. 1 §, 20 kap. 1�3, 6 och 13�15 §§, 21 kap. 1 och 4 §§,
bilaga 2 och rubriken närmast före 1 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya kapitel, 19 och 19 a kap., och fyra nya

paragrafer, 1 kap. 9 a §, 5 kap. 6 a § och 20 kap. 13 a och 13 b §§, av följan-
de lydelse.

1 kap.
1 §
Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande:

� lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner (1 kap.),
� verksamheter som omfattas av lagen och blandad upphandling (2 kap.),
� undantag från lagens tillämpningsområde (3 kap.),
� allmänna bestämmelser (4 kap.),
� tröskelvärden (5 kap.),
� upphandlingsförfaranden (6 kap.),
� ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling (7 kap.),
� elektroniska metoder för upphandling (8 kap.),
� tekniska krav (9 kap.),
� annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande (10 kap.),
� tidsfrister för anbudsansökningar och anbud (11 kap.),
� kommunikation, information till leverantörer och dokumentation

(12 kap.),

� uteslutning av leverantörer (13 kap.),
� kvalificering (14 kap.),

1 Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphand-
ling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och
om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelse enligt kommissionens delegerade förordning
(EU) 2021/1953 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/25/EU vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt samt
projekttävlingar.
3 Senaste lydelse av
19 kap. 9 § 2019:671
19 kap. 11 § 2019:671
19 kap. 12 § 2019:671
19 kap. 13 § 2019:671.

SFS

2021:1111

Publicerad
den

1 december 2021

background image

SFS

2

� utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt (15 kap.),
� fullgörande av kontrakt (16 kap.),
� projekttävlingar (17 kap.),
� anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland (18 kap.),
� annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdena och annonspliktiga

upphandlingar av tjänster enligt bilaga 2 (19 kap.),

� direktupphandling (19 a kap.),
� avtalsspärr, överprövning och skadestånd (20 kap.),
� upphandlingsskadeavgift (21 kap.), och
� tillsyn (22 kap.).
Till lagen hör följande bilagor:
� Förteckning över byggentreprenadkontrakt (bilaga 1),
� Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2),

och

� Definitioner av vissa tekniska specifikationer (bilaga 3).

Tröskelvärden och beräkning av värdet av en upphandling


4 § Värdet av en upphandling eller en projekttävling ska beräknas enligt
bestämmelserna i 5 kap.

Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling uppgår

till minst det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 § och upphandlingen
eller projekttävlingen inte avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2,
ska den genomföras med tillämpning av denna lag utom 19 kap. och
19 a kap.

Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling under-

stiger tröskelvärdet eller om upphandlingen eller projekttävlingen avser en
tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2, ska den genomföras med tillämp-
ning av 19 kap. eller 19 a kap.

6 §4 I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen. I
bilaga 3 finns definitioner av vissa tekniska specifikationer.

Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel. Bestämmel-

ser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck finns i nedan an-
givna paragrafer:

� anbudsinfordran i 10 kap. 1 §,
� anknutet företag i 3 kap. 19 §,
� blandade kontrakt i 2 kap. 9 §,
� CPV-nomenklaturen i 4 kap. 17 §,
� delbara respektive odelbara blandade kontrakt i 2 kap. 11 §,
� direktupphandling i 19 a kap. 1 §,
� dynamiskt inköpssystem i 8 kap. 1 §,
� elektronisk auktion i 8 kap. 15 §,
� elektronisk katalog i 8 kap. 28 §,
� förfarande för inrättande av innovationspartnerskap i 6 kap. 23 och

24 §§,

� förhandlat förfarande med föregående annonsering i 6 kap. 4 §,
� förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 6 kap. 5�12 §§,
� intern upphandling i 3 kap. 11�16 §§,
� konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 13 och 14 §§,
� leverantör av medietjänster i 3 kap. 26 §,
� märkning i 9 kap. 13 §,
� posttjänst i 2 kap. 6 §,


4 Senaste lydelse 2017:348.

2021:1111

background image

SFS

3

� selektivt förfarande i 6 kap. 3 §, och
� öppet förfarande i 6 kap. 2 §.

7 § Med anbudssökande avses den som har ansökt om att få eller inbjudits
att delta i ett förfarande som genomförs i fler än ett steg.

9 a § Med CPV-kod avses sådana referensnummer som fastställs i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november
2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV), i lyd-
elsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008.

2 kap.


15 § Om den upphandlande enheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt
som ett enda kontrakt och kontraktet avser dels upphandling av varor, tjänst-
er eller byggentreprenader som regleras i denna lag, dels upphandling som
regleras i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska kontraktet
tilldelas med tillämpning av

1. bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag, om

värdet av den del av kontraktet som regleras i lagen beräknas uppgå till minst
det tröskelvärde som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 §, eller

2. bestämmelserna i 19 kap. eller 19 a kap. i denna lag, om värdet av den

del av kontraktet som regleras i denna lag beräknas understiga det tröskel-
värde som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 § och värdet av den
del som avser koncessioner beräknas understiga det tröskelvärde som ska
tillämpas enligt lagen om upphandling av koncessioner.

5 kap.


6 a § En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelser-
na i 19 kap.

7 §5 Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respek-
tive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt upphand-
las i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av delkontrakten be-
aktas när det avgörs om upphandlingens värde uppgår till tröskelvärdet en-
ligt 1 §.

Om tröskelvärdet överskrids, ska varje delkontrakt upphandlas enligt be-

stämmelserna om upphandling över tröskelvärdet.

Detta gäller dock inte för ett enskilt delkontrakt vars värde är lägre än
1. 80 000 euro när det gäller varor eller tjänster, eller
2. 1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.
Finns det flera delkontrakt av sådant slag som anges i tredje stycket, ska

vart och ett av dem upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling över
tröskelvärdet, om det sammanlagda värdet av dessa delkontrakt överstiger
20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkontrakten.

För sådana delkontrakt som enligt denna paragraf undantas från bestäm-

melserna om upphandling över tröskelvärdet tillämpas 19 kap. eller
19 a kap.

6 kap.


5 § En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan
föregående annonsering, om det vid ett förfarande med föregående annonse-

5 Senaste lydelse 2017:348.

2021:1111

background image

SFS

4

ring inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de
villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har
ändrats väsentligt.

10 kap.


2 § En upphandlande enhet får använda en förhandsannons som anbudsin-
fordran när upphandling ska genomföras med selektivt förfarande eller för-
handlat förfarande med föregående annonsering.

5 § En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett
ramavtal ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast
30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks. En enhet som tilldelat
kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem ska skicka en efterannons senast
30 dagar efter tilldelningen av varje kontrakt.

Trots första stycket får enheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett dyna-

miskt inköpssystem samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de
samlade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.

Första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som görs med stöd av

ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.

13 kap.


1 §6 En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska ute-
sluta en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphand-
ling, om enheten genom en kontroll enligt 14 kap. 3 § eller på annat sätt får
kännedom om att leverantören enligt en dom som fått laga kraft är dömd för
brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF

av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj

1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europei-
ska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i
Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är del-
aktiga i, korruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den
22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn, eller
korruption enligt nationella bestämmelser,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbe-

tats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd
av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,

4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i

artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den
20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet an-
vänds för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens
direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen,

5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom

de definieras i artiklarna 3 och 5�12 i Europaparlamentets och rådets direk-
tiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om
ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets be-
slut 2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen, eller anstiftan, medhjälp och
försök att begå brott i den mening som avses i artikel 14 i det direktivet, eller


6 Senaste lydelse 2018:1318.

2021:1111

background image

SFS

5

6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och
bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande
av rådets rambeslut 2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

�r leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en per-

son som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har
dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är be-
hörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören.

19 kap. Annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdena och

annonspliktiga upphandlingar av tjänster enligt bilaga 2


Tillämpningsområdet


1 § Detta kapitel gäller för

1. upphandling eller projekttävling vars värde beräknas understiga det

tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, och

2. upphandling eller projekttävling av en tjänst av sådant slag som anges

i bilaga 2.

Vid upphandling enligt detta kapitel gäller även bestämmelserna i 1�

3 kap., 5 kap. och 20�22 kap.

Om direktupphandling får användas enligt 19 a kap. gäller endast bestäm-

melserna i det kapitlet.

Principer för upphandling


2 § En upphandlande enhet ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och
icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt.
Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömse-
sidigt erkännande och proportionalitet.

3 § En upphandlande enhet bör beakta miljöhänsyn samt sociala och
arbetsrättsliga hänsyn om upphandlingens art motiverar detta.

Anbud i grupp


4 § En grupp av leverantörer får delta i en upphandling. En upphandlande
enhet får inte ställa upp villkor om att en sådan grupp ska ha en viss juridisk
form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Enheten får dock
begära att gruppen ska ha en viss juridisk form när den har blivit tilldelad
kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett tillfreds-
ställande sätt.

Tillgång till andra företags kapacitet


5 § En leverantör får när det gäller ett visst kontrakt vid behov åberopa ett
annat företags kapacitet. Leverantören ska i sådant fall visa att den kommer
att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

Annonsering


Anbudsinfordran genom annons


6 § En upphandlande enhet ska genom en anbudsinfordran informera om
sin avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal. En anbudsinfordran
ska göras genom en annons om upphandling eller en förhandsannons.

2021:1111

background image

SFS

6

Efterannonsering av upphandlingsresultatet


7 § En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett
ramavtal ska genom en efterannons informera om upphandlingsresultatet
senast 30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks.

Trots första stycket får enheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett dyna-

miskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag som
anges i bilaga 2 samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de sam-
lade annonserna skickas för publicering senast 30 dagar efter utgången av
varje kvartal.

Enheten behöver inte efterannonsera vid tilldelning av kontrakt som görs

med stöd av ett ramavtal.

Annonsering i registrerade annonsdatabaser


8 § Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är
registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Upphandlingsdokumenten


Innehållet i upphandlingsdokumenten


9 § Upphandlingsdokumenten ska innehålla uppgifter om

1. hur förfarandet ska genomföras,
2. vilka krav som en anbudssökande eller anbudsgivare ska uppfylla för

att få delta i upphandlingen,

3. vilka minimikrav som ett anbud ska uppfylla,
4. vilka tilldelningskriterier som ska användas och deras viktning eller

prioritetsordning, och

5. vilka kommersiella villkor och andra särskilda villkor som ska gälla vid

fullgörande av kontraktet.

Upphandlingsdokumenten ska även innehålla de uppgifter i övrigt som är

relevanta.

Tillgång till upphandlingsdokumenten


10 § En upphandlande enhet ska ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri
tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publicera-
des eller, om dokumenten tillkommer i ett senare skede i upphandlingspro-
cessen, så snart som möjligt.

Tid för att komma in med anbud


11 § Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in
med anbudsansökningar eller anbud.

Kommunikation vid en upphandling


12 § Förfarandet vid en upphandling är skriftligt. Muntlig kommunikation
får användas som ett komplement om den upphandlande enheten bedömer
att det är lämpligt. Om muntlig kommunikation används ska enheten doku-
mentera alla muntligt lämnade uppgifter som är av betydelse för upphand-
lingen.

Kompletterande information om upphandlingsdokumenten


13 § En upphandlande enhet ska på begäran av en leverantör lämna
kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar

2021:1111

background image

SFS

7

före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i
god tid.

Samma tidsfrist gäller om enheten på eget initiativ vill lämna kompletter-

ande upplysningar om innehållet i upphandlingsdokumenten.

Upplysningarna enligt första och andra styckena ska lämnas skriftligen på

ett sådant sätt att alla leverantörer som deltar eller önskar delta i upphand-
lingen kan få del av dem.

Förlängning av tiden för att komma in med anbud


14 § Tiden för att komma in med anbud ska förlängas så att alla leverantör-
er ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbe-
ta ett anbud, om

1. kompletterande upplysningar inte lämnas inom den tidsfrist som anges

i 13 §, eller

2. väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten.

Dialog i en upphandling


15 § En upphandlande enhet får ha en dialog med en eller flera leverantör-
er i en pågående upphandling. Med dialog avses ett informationsutbyte
mellan en upphandlande enhet och en leverantör.

En dialog får omfatta rättelser av fel samt förtydliganden och kom-

pletteringar av anbudet eller andra handlingar som leverantören har lämnat
in. Om enheten tillåter en leverantör att rätta, förtydliga eller komplettera
ska övriga leverantörer ges motsvarande möjlighet.

Förhandling i en upphandling


16 § En upphandlande enhet får förhandla med en leverantör om

1. alla aspekter av upphandlingsdokumenten, förutom minimikrav och

tilldelningskriterier, och

2. alla aspekter av anbudet eller andra handlingar som har lämnats in av

leverantören.

Uteslutning av leverantörer


17 § En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling i enlighet
med det som föreskrivs i 13 kap. 1 och 2�4 §§. En leverantör får också
uteslutas om den på andra grunder som anges i upphandlingsdokumenten är
olämplig att delta i upphandlingen.

En upphandlande enhet ska, innan den beslutar att utesluta en leverantör,

ge leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de omständig-
heter som enligt enheten utgör skäl för uteslutning.

Onormalt låga anbud


18 § En upphandlande enhet får förkasta ett anbud om den finner att an-
budet är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan enheten be-
gärt en förklaring och inte fått tillfredsställande svar.

Information om beslut


Skriftlig underrättelse om beslut


19 § En upphandlande enhet ska snarast möjligt underrätta anbudssök-
andena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett
kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Underrättelsen ska vara skriftlig och

2021:1111

background image

SFS

8

innehålla skälen för beslutet och en uppgift om den period under vilken avtal
enligt 20 kap. 1 § inte får ingås (avtalsspärr).

Om enheten använder sig av ett ramavtal eller någon annan metod för

upphandling som innebär löpande tilldelning av kontrakt, ska anbudsgivarna
skriftligen underrättas om ett beslut om tilldelning av kontrakt när beslutet
har föregåtts av en förnyad konkurrensutsättning eller annan anbudsgivning
i konkurrens. Underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet. Om enheten
väljer att iaktta en avtalsspärr enligt 20 kap. 1 §, ska underrättelsen innehålla
uppgift om det och om avtalsspärrens längd.

En underrättelse enligt första eller andra stycket innebär inte att ett anbud

förfaller.

Upplysningar om skälen för beslut på begäran av leverantör


20 § En upphandlande enhet ska till den anbudssökande eller anbudsgiva-
re som begär det lämna upplysningar om skälen för att dennes ansökan har
avslagits eller anbud har förkastats. Enheten ska vidare på begäran av en
anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud lämna upplysningar om
de relativa fördelarna med det valda anbudet.

Upplysningarna ska lämnas snarast möjligt och senast inom 15 dagar från

det att en skriftlig begäran kom in till enheten.

Underrättelse om att upphandlingen avbryts eller görs om


21 § En upphandlande enhet ska snarast möjligt underrätta anbudssökan-
dena och anbudsgivarna om enheten beslutar att avbryta upphandlingen efter
anbudsinfordran samt vid beslut att göra om upphandlingen. Underrättelsen
ska vara skriftlig och innehålla skälen för beslutet.

Dokumentation


Dokumentation av genomförandet av en upphandling


22 § En upphandlande enhet ska dokumentera genomförandet av en upp-
handling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att enheten ska kunna
motivera sina beslut under upphandlingens samtliga skeden.

Vid upphandling av en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2 ska en

upphandlande enhet dokumentera upphandlingen med tillämpning av
12 kap. 15 § om bevarande av information.

Bevarande av handlingar


23 § I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och
vissa andra organs arkiv. För en upphandlande enhet som inte omfattas av
arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

När en upphandling har avslutats eller ett ramavtal har ingåtts ska en upp-

handlande enhet på ett betryggande sätt förvara anbudsansökningar och an-
bud med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsför-
teckningar, sammanställningar, sådana dokument som avses i 22 § och lik-
nande handlingar. Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då
kontraktet tilldelades.

En upphandlande enhet ska även bevara det kontrakt eller det ramavtal

som har ingåtts efter en upphandling. Kontraktet eller ramavtalet ska bevaras
åtminstone under sin löptid.

2021:1111

background image

SFS

9

Tillgång till kontrakt


24 § I 2 kap. tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om allmänna
handlingars offentlighet. För en upphandlande enhet som inte ska tillämpa
de bestämmelserna gäller andra och tredje styckena.

En upphandlande enhet ska på begäran av en berörd leverantör lämna ut

en kopia eller en utskrift av ett kontrakt som avser en tjänst av sådant slag
som anges i bilaga 2 och som bevaras enligt 23 § tredje stycket, om kontrakt-
et ingåtts till ett värde av minst 1 000 000 euro.

I fråga om utlämnande av ett kontrakt tillämpas 12 kap. 19�23 §§.

Reserverad upphandling för vissa tjänster enligt bilaga 2


25 § En upphandlande enhet får reservera deltagandet i en upphandling av
tjänster som anges i bilaga 2 och som omfattas av CPV-koderna 79622000-
0, 79624000-4, 79625000-1, 85000000-9 till 85323000-9, 98133000-4,
75121000-0, 75122000-7, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4,
80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, 92500000-6,
92600000-7, 98133110-8 och 75123000-4, för sådana organisationer som

1. har till syfte att fullgöra ett offentligt uppdrag som är kopplat till att

tillhandahålla sådana tjänster,

2. återinvesterar eventuell vinst för att uppnå syftet enligt 1, och
3. har en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på personalens ägan-

de eller deltagande eller som kräver aktivt deltagande av personal, använda-
re eller berörda parter.

Löptiden för kontraktet får inte överstiga tre år.
Om en upphandlande enhet med tillämpning av första stycket har tilldelat

en organisation ett kontrakt för en viss tjänst under de senaste tre åren, får
enheten inte med stöd av samma stycke tilldela den organisationen ytterlig-
are ett kontrakt för den berörda tjänsten.

Särskilda bestämmelser om projekttävlingar


26 § Bestämmelserna i 17 kap. 1 och 3�6 §§ gäller även för projekttäv-
lingar enligt detta kapitel.

En upphandlande enhet ska informera om sin avsikt att anordna en

projekttävling genom en annons.

Om ett kontrakt enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av

vinnarna ska det anges i annonsen om tävlingen. Enheten ska i sådant fall
också bjuda in vinnaren eller vinnarna att delta i förhandlingar när projekt-
tävlingen är avslutad.

Bemyndigande


27 § Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggör-
andet av annonser enligt detta kapitel.

19 a kap. Direktupphandling


Tillämpningsområdet


1 § Detta kapitel gäller vid direktupphandling. Med direktupphandling av-
ses ett förfarande för tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal utan
krav på att den upphandlande enheten först ska informera om sin avsikt att
upphandla genom en annons om anbudsinfordran.

Vid direktupphandling gäller även 1�3 kap., 5 kap. och 20�22 kap.

2021:1111

background image

SFS

10

Direktupphandling under vissa belopp


2 § Direktupphandling får användas om värdet av upphandlingen beräknas
understiga 1 200 000 kronor. När upphandlingen avser en tjänst av sådant
slag som anges i bilaga 2 får direktupphandling användas om upphandling-
ens värde beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §.

Direktupphandling till följd av olämpliga anbudsansökningar eller

anbud


3 § Direktupphandling får användas om det vid en upphandling enligt
19 kap. inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och
de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte
har ändrats väsentligt.

En anbudsansökan ska anses vara olämplig om den berörda leverantören

får uteslutas enligt 19 kap. 17 § eller inte uppfyller de kvalificeringskrav
som den upphandlande enheten har fastställt. Ett anbud ska anses vara
olämpligt om det är irrelevant för kontraktet och därför uppenbart inte utan
väsentliga ändringar kan tillgodose den upphandlande enhetens krav enligt
upphandlingsdokumenten.

Direktupphandling vid synnerlig brådska och i vissa andra fall


4 § Direktupphandling får användas om

1. det på grund av synnerlig brådska, som beror på omständigheter som

varken kan tillskrivas eller har kunnat förutses av den upphandlande enhet-
en, inte är möjligt att genomföra upphandlingen enligt 19 kap. och anskaff-
ningen är absolut nödvändig,

2. förhållandena motsvarar de förhållanden som enligt 6 kap. 7 § eller 10�

12 §§ gör det tillåtet att använda ett förhandlat förfarande utan föregående
annonsering, eller

3. det finns synnerliga skäl.
Direktupphandling enligt första stycket får endast användas om värdet av

upphandlingen beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §
eller om upphandlingen avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2.

Direktupphandling i samband med överprövning


5 § Direktupphandling får användas vid en anskaffning som är nödvändig
för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått till följd av att en
allmän förvaltningsdomstol

1. handlägger eller har avgjort ett mål om överprövning av en upphand-

ling och avtal inte får ingås,

2. har beslutat att en upphandling ska göras om eller rättas, eller
3. handlägger ett mål om överprövning av ett avtals giltighet och avtalet

inte får fullgöras.

6 § Ett kontrakt som tilldelas genom direktupphandling enligt 5 § får inte
ha längre löptid eller vara mer omfattande än vad som krävs med hänsyn till
upphandlingens syfte.

Direktupphandling enligt 5 § får endast användas om upphandlingens vär-

de beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § eller om upp-
handlingen avser ett sådant delkontrakt som enligt 5 kap. 7 § får tilldelas
enligt 19 kap.

2021:1111

background image

SFS

11

Principer för direktupphandling


7 § Vid direktupphandling ska den upphandlande enheten behandla lever-
antörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upp-
handlingen på ett öppet sätt. Upphandlingen ska vidare genomföras i enlig-
het med principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Annons om avsikt att direktupphandla


8 § En upphandlande enhet som avser att tilldela ett kontrakt eller ingå ett
ramavtal genom direktupphandling får informera om sin avsikt genom att
publicera en annons om upphandlingen i en annonsdatabas som är registre-
rad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

I 20 kap. 3 § finns en bestämmelse om avtalsspärr vid annonsering enligt

första stycket.

Skriftlig underrättelse om beslut


9 § En upphandlande enhet som har begärt in anbud från fler än en lever-
antör ska snarast möjligt underrätta de leverantörer som har lämnat anbud i
upphandlingen om sitt beslut att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal.
Underrättelsen ska vara skriftlig.

Underrättelsen utlöser inte någon avtalsspärr enligt 20 kap. 1 §.

Dokumentation


Dokumentation av en direktupphandling


10 § En upphandlande enhet ska dokumentera genomförandet av en
direktupphandling om upphandlingens värde uppgår till minst
100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att enheten ska
kunna motivera sina beslut under upphandlingens samtliga skeden.

Bevarande av handlingar


11 § I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och
vissa andra organs arkiv. För en upphandlande enhet som inte omfattas av
arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

När en upphandling har avslutats eller ett ramavtal har ingåtts ska en upp-

handlande enhet på ett betryggande sätt förvara anbudsansökningar och an-
bud med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsför-
teckningar, sammanställningar, sådana dokument som avses i 10 § och lik-
nande handlingar. Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då
kontraktet tilldelades.

En upphandlande enhet ska även bevara det kontrakt eller det ramavtal

som har ingåtts genom en direktupphandling. Kontraktet eller ramavtalet ska
bevaras åtminstone under sin löptid.

Efterannonsering


Efterannonsering av upphandlingsresultatet


12 § En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett
ramavtal ska genom en efterannons informera om upphandlingsresultatet
senast 30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks.

Trots första stycket får enheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett dyna-

miskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag som
anges i bilaga 2 samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de sam-

2021:1111

background image

SFS

12

lade annonserna skickas för publicering senast 30 dagar efter utgången av
varje kvartal.

Enheten behöver inte efterannonsera vid tilldelning av kontrakt som görs

med stöd av ett ramavtal eller när upphandlingens värde understiger
1 200 000 kronor.

Annonsering i registrerade annonsdatabaser


13 § En efterannons enligt 12 § ska publiceras i en annonsdatabas som är
registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Riktlinjer för direktupphandling


14 § En upphandlande enhet ska besluta om riktlinjer för direktupphand-
ling.

Bemyndigande


15 § Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggör-
andet av annonser enligt detta kapitel.

20 kap.


1 § Om en upphandlande enhet är skyldig att skicka en underrättelse om
tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 19 § första
stycket och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den
upphandlande enheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän 10 dagar har gått
från det att underrättelsen skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till någon anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän
15 dagar har gått från utskickandet.

Om en upphandlande enhet i underrättelsen har angett en längre avtals-

spärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter ut-
gången av den angivna perioden.

2 § Avtalsspärr gäller inte

1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonse-

ring med stöd av 6 kap. 5�12 §§, eller

2. vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem som har

inrättats enligt 8 kap.

3 § Vid annonsering enligt 10 kap. 6 § eller 19 a kap. 8 § får den upphand-
lande enheten inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att annonsen
publicerats.

6 § Om den upphandlande enheten har brutit mot någon bestämmelse i
denna lag och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma
att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den
får avslutas först sedan rättelse har gjorts.

En upphandling får inte överprövas efter det att avtal har slutits mellan

den upphandlande enheten och en leverantör.

13 § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande
enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits

2021:1111

background image

SFS

13

1. utan föregående annonsering enligt 10 kap. 1, 2, 3 eller 4 § eller 17 kap.

2 § när det inte har varit tillåtet att använda ett förhandlat förfarande utan
föregående annonsering enligt 6 kap. 5�12 §§, eller

2. enligt ett dynamiskt inköpssystem utan att de villkor som anges i 8 kap.

10 eller 12 § har följts och detta har medfört att leverantören har lidit eller
kan komma att lida skada.

13 a § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphand-
lande enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits

1. utan föregående annonsering enligt 19 kap. 6 § när direktupphandling

enligt 19 a kap. inte har fått användas, eller

2. efter att enheten har tilldelat kontrakt enligt 19 kap. med användning

av ett ramavtal eller någon annan metod för upphandling som innebär löpan-
de tilldelning av kontrakt, om

a) kontraktstilldelningen har föregåtts av en förnyad konkurrensutsättning

eller annan anbudsgivning i konkurrens, och

b) föreskrivna villkor för metoden inte har följts och detta har medfört att

leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

13 b § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphand-
lande enhet och en leverantör är ogiltigt, om det har slutits

1. i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimis-

tiskt beslut enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 §, eller

2. före en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första

stycket eller 19 kap. 19 § första stycket.

För ogiltighet i dessa fall krävs dessutom att någon annan bestämmelse i

denna lag har överträtts och att detta har medfört att leverantören har lidit
eller kan komma att lida skada.

14 § Om det motiveras av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätt-
en besluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt
13, 13 a eller 13 b § är uppfyllda.

15 § Bestämmelserna om ogiltighet i 13 och 13 a §§ ska inte tillämpas

1. på avtal som har slutits av en upphandlande enhet enligt ett dynamiskt

inköpssystem som har inrättats enligt 8 kap., om den upphandlande enheten
har

a) skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 12 kap. 12 § för-

sta stycket, och

b) iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §,
2. på avtal som har slutits av en upphandlande enhet enligt 19 kap. efter

användning av ett ramavtal eller någon annan metod för upphandling som
innebär löpande tilldelning av kontrakt, om enheten har

a) skickat ut en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 19 kap. 19 §

andra stycket, och

b) iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §, eller
3. om en upphandlande enhet genom annons enligt 10 kap. 6 § eller

19 a kap. 8 § har meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit avtals-
spärren enligt 3 §.

21 kap.


1 § Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande enhet ska
betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift), om

2021:1111

background image

SFS

14

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har fast-

ställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestämmelserna
om avtalsspärr i 20 kap. 1, 3 eller 8 §,

2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har fast-

ställt att ett avtal får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänin-
tresse enligt 20 kap. 14 §, eller

3. enheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering

enligt 10 kap. 1, 2, 3 eller 4 §, 17 kap. 2 § eller 19 kap. 6 §.

4 § Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och
högst 10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av upphand-
lingens värde enligt 5 kap.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana upphandlingar som

har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Mikael Pauli

(Finansdepartementet)

2021:1111

background image

SFS

15

Bilaga 2

Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Beskrivning

CPV-kod

Hälsovård, socialtjänst och
närbesläktade tjänster

75200000-8
75231200-6
75231240-8
79611000-0
79622000-0 (Tillhandahållande av
hemtjänstpersonal)
79624000-4 (Förmedling av
vårdpersonal)
79625000-1 (Förmedling av läkare)
Från 85000000-9 till 85323000-9
98133100-5
98133000-4
98200000-5
98500000-8 (Privata hushåll med
anställd personal)
Från 98513000-2 till 98514000-9
(Arbetskrafttjänster för hushåll,
Bemanningstjänster för enskilda,
Tjänster utförda av kontorspersonal
för enskilda, Tillfällig personal för
hushåll och Hemtjänst)

Administration inom socialtjänsten,
utbildningsadministration,
hälsovårdsförvaltning och
administration avseende kultur

85321000-5
85322000-2
75000000-6 (Offentlig förvaltning,
försvar och socialförsäkringstjänster)
75121000-0
75122000-7
75124000-1
Från 79995000-5 till 79995200-7
Från 80000000-4 (Undervisning och
utbildning) till 80660000-8
Från 92000000-1 till 92700000-8
79950000-8 (Tjänster för organisering
av utställningar, mässor och
kongresser)
79951000-5 (Organisering av
seminarier)
79952000-2 (Evenemang)
79952100-3 (Anordnande av
kulturevenemang)
79953000-9 (Festivalarrangemang)
79954000-6 (Festarrangemang)
79955000-3 (Anordnande av
modevisningar)
79956000-0 (Anordnande av mässor
och utställningar)

Obligatorisk socialförsäkring

75300000-9

Bidragstjänster

75310000-2
75311000-9
75312000-6
75313000-3

2021:1111

background image

SFS

16

Beskrivning

CPV-kod

75313100-4
75314000-0
75320000-5
75330000-8
75340000-1

Andra samhälleliga och personliga
tjänster, inklusive
fackföreningstjänster, tjänster utförda
av politiska organisationer, tjänster
tillhandahållna av
ungdomsorganisationer och andra
medlemsorganisationstjänster

98000000-3
98120000-0
98132000-7
98133110-8
98130000-3

Tjänster i samband med
religionsutövande

98131000-0

Hotell- och restaurangtjänster

Från 55100000-1 till 55410000-7
Från 55521000-8 till 55521200-0
(55521000-8 Catering för privata
hushåll, 55521100-9 Hemkörning av
mat, 55521200-0 Måltidsleveranser)
55520000-1 Catering
55522000-5 Catering för
transportföretag
55523000-2 Catering för övriga
företag eller övriga institutioner
55524000-9 Skolbespisning
55510000-8 Matsalstjänster
55511000-5 Matsalstjänster och övrig
kafeteriaverksamhet för särskild
kundgrupp
55512000-2 Drift av matsal
55523100-3 Servering av skolmåltider

Juridiska tjänster, i den mån de inte är
undantagna enligt 3 kap. 28 och 29 §§
denna lag

Från 79100000-5 till 79140000-7
75231100-5

�vrig statsförvaltning och statliga
tjänster

Från 75100000-7 till 75120000-3
75123000-4
Från 75125000-8 till 75131000-3

Samhällstjänster

Från 75200000-8 till 75231000-4

Fängelserelaterade tjänster, tjänster för
allmän säkerhet och räddningstjänster, i
den mån de inte är undantagna enligt
3 kap. 32 § denna lag

Från 75231210-9 till 75231230-5
Från 75240000-0 till 75252000-7
79430000-7
98113100-9

Undersöknings- och säkerhetstjänster

Från 79700000-1 till 79721000-4
(Undersöknings- och
säkerhetstjänster, Säkerhetstjänster,
Larmövervakningstjänster,
Vakttjänster, �vervakningstjänster,
Eftersökning, Uppspårning av

2021:1111

background image

SFS

17

Beskrivning

CPV-kod

försvunna, Patrullering, Utfärdande av
id-kort, Utredning och
Detektivtjänster)
79722000-1 (Grafologi)
79723000-8 (Avfallsanalys)

Internationella tjänster

98900000-2 (Tjänster tillhandahållna
av exterritoriala organisationer och
organ)
98910000-5 (Särskilda tjänster för
internationella organisationer och
organ)

Posttjänster

64000000-6 (Post- och
telekommunikationstjänster)
64100000-7 (Post- och budtjänster)
64110000-0 (Postgång)
64111000-7 (Posttjänster för tidningar
och tidskrifter)
64112000-4 (Posttjänster för brev)
64113000-1 (Posttjänster för paket)
64114000-8 (Postkassörstjänster)
64115000-5 (Förhyrning av postbox)
64116000-2 (Poste restantetjänster)
64122000-7 (Internpost)

Diverse tjänster

50116510-9 (Regummering av däck)
71550000-8 (Smedtjänster)

2021:1111