SFS 2021:1112 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

SFS2021-1112.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2

3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på

försvars- och säkerhetsområdet

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2011:1029) om upp-
handling på försvars- och säkerhetsområdet3

dels att 15 kap. och 2 kap. 31�33 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 31 § ska utgå,
dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 6 §, 16 kap. 1�3, 6, 13�15 och

17 §§ och 17 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya kapitel, 15 och 15 a kap., och tre nya para-

grafer, 3 kap. 4 a § och 16 kap. 13 a och 13 b §§, av följande lydelse.

1 kap.
1 §
I denna lag finns föreskrifter om

� lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser

(1 kap.),

� definitioner (2 kap.),
� tröskelvärden (3 kap.),
� upphandlingsförfaranden (4 kap.),
� ramavtal (5 kap.),
� elektronisk auktion (6 kap.),
� tekniska specifikationer, informationssäkerhet och försörjningstrygghet

m.m. (7 kap.),

� annonsering av upphandling (8 kap.),
� tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud m.m.

(9 kap.),

� kommunikation, information och dokumentation (10 kap.),
� uteslutning av leverantörer (11 kap.),

1 Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av
förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upp-
handlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direkti-
ven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelse enligt kommissionens delegerade förordning (EU)
2021/1950 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/81/EG vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt.
3 Senaste lydelse av

15 kap. 3 § 2014:476

15 kap. 20 § 2014:476

15 kap. 5 § 2019:669

rubriken närmast före
15 kap. 6 § 2019:669

15 kap. 6 § 2019:669
15 kap. 7 § 2019:669

rubriken närmast före
15 kap. 7 § 2019:669.

15 kap. 7 a § 2019:669

SFS

2021:1112

Publicerad
den

1 december 2021

background image

SFS

2

� kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare m.m.

(12 kap.),

� tilldelning av kontrakt (13 kap.),
� underentreprenad (14 kap.),
� annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdena och annonspliktiga

upphandlingar av tjänster enligt bilaga 3 (15 kap.),

� direktupphandling (15 a kap.),
� avtalsspärr, överprövning och skadestånd (16 kap.),
� upphandlingsskadeavgift (17 kap.), och
� tillsyn (18 kap.).
Till lagen hör följande bilagor:
� Förteckning över byggentreprenadkontrakt (bilaga 1),
� Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster) (bilaga 2),
� Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster) (bilaga 3), och
� Definition av vissa tekniska specifikationer (bilaga 4).

2 § Denna lag gäller, med de undantag som anges i 7�10 §§, för upphand-
ling på försvars- och säkerhetsområdet av

1. militär utrustning, inklusive alla tillhörande delar, komponenter och

delar av komponenter,

2. utrustning av känslig karaktär, inklusive alla tillhörande delar, kompo-

nenter och delar av komponenter,

3. byggentreprenader, varor och tjänster som direkt hänför sig till den ut-

rustning som avses i 1 och 2, under hela dess livslängd, eller

4. byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för militära syften eller

byggentreprenader och tjänster av känslig karaktär.

Vad som avses med upphandling, militär utrustning och utrustning av

känslig karaktär anges i 2 kap. 28, 18 respektive 29 §.

Endast 15 kap. eller 15 a kap. tillämpas i fråga om upphandling som
1. avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster), eller
2. avser andra kontrakt, vilkas värde understiger de tröskelvärden som an-

ges i lagen.

En upphandling som avser både A-tjänster och B-tjänster ska anses vara

en upphandling av A-tjänster om värdet av A-tjänsterna överstiger värdet av
B-tjänsterna. I annat fall ska upphandlingen i sin helhet anses vara en upp-
handling av B-tjänster.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-referens-

nummer för byggentreprenadkontrakt samt A-tjänster och B-tjänster.

För upphandling som avses i 9 § får undantag göras från denna lag endast

med stöd av bestämmelserna i den paragrafen.

2 kap.


1 § Med anbudssökande avses den som ansöker om att få delta i ett förfar-
ande som genomförs i fler än ett steg.

3 kap.


4 a § En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelser-
na i 15 kap.

6 § Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respek-
tive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt upphand-
las samtidigt i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av delkon-
trakten beaktas vid tillämpningen av 1 §. Om tröskelvärdet då överskrids,

2021:1112

background image

SFS

3

ska varje enskild upphandling av delkontrakt göras enligt bestämmelserna
om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Första stycket andra meningen behöver inte tillämpas för ett delkontrakt

vars värde understiger 80 000 euro när det gäller tjänster eller varor och
1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.

Andra stycket gäller bara om det sammanlagda värdet av sådana delkon-

trakt inte överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkon-
trakten.

Vid upphandling av sådana delkontrakt som undantas med stöd av denna

paragraf ska 15 kap. eller 15 a kap. tillämpas.

15 kap. Annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdena och

annonspliktiga upphandlingar av tjänster enligt bilaga 3


Tillämpningsområdet


1 § Detta kapitel gäller för

1. upphandling vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som avses

i 3 kap. 1 §, och

2. upphandling av en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 3.
Vid upphandling enligt detta kapitel gäller även bestämmelserna i 1�

3 kap. och 16�18 kap.

Om direktupphandling får användas enligt 15 a kap. gäller endast bestäm-

melserna i det kapitlet.

Principer för upphandling


2 § En upphandlande myndighet eller enhet ska behandla leverantörer på
ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar
på ett öppet sätt. Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med prin-
ciperna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Anbud i grupp


3 § En grupp av leverantörer får delta i en upphandling. En upphandlande
myndighet eller enhet får inte ställa upp villkor om att en sådan grupp ska
ha en viss juridisk form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud.
Myndigheten eller enheten får dock begära att gruppen ska ha en viss juri-
disk form när den har blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontrak-
tet ska kunna fullgöras på ett tillfredsställande sätt.

Tillgång till andra företags kapacitet


4 § En leverantör får när det gäller ett visst kontrakt vid behov åberopa ett
annat företags kapacitet. Leverantören ska i sådant fall visa att den kommer
att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

Annonsering


Anbudsinfordran genom annons


5 § En upphandlande myndighet eller enhet ska genom en anbudsinfor-
dran informera om sin avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal.
En anbudsinfordran ska göras genom en annons om upphandling eller en
förhandsannons.

2021:1112

background image

SFS

4

Efterannonsering av upphandlingsresultatet


6 § En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat ett kontrakt
eller ingått ett ramavtal ska genom en efterannons informera om upphand-
lingsresultatet senast 48 dagar efter det att kontraktet tilldelats eller ramav-
talet ingicks.

Myndigheten eller enheten behöver inte efterannonsera vid tilldelning av

kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal.

Annonsering i registrerade annonsdatabaser


7 § Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är
registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Upphandlingsdokumenten


Innehållet i upphandlingsdokumenten


8 § Upphandlingsdokumenten ska innehålla uppgifter om

1. hur förfarandet ska genomföras,
2. vilka krav som en anbudssökande eller anbudsgivare ska uppfylla för

att få delta i upphandlingen,

3. vilka minimikrav som ett anbud ska uppfylla,
4. vilka tilldelningskriterier som ska användas och deras viktning eller

prioritetsordning, och

5. vilka kommersiella villkor och andra särskilda villkor som ska gälla vid

fullgörande av kontraktet.

Upphandlingsdokumenten ska även innehålla de uppgifter i övrigt som är

relevanta.

Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande

myndighet eller enhet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i
upphandlingen.

Tillgång till upphandlingsdokumenten


9 § En upphandlande myndighet eller enhet ska ge fri, direkt, fullständig
och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då
annonsen publicerades eller, om dokumenten tillkommer i ett senare skede
i upphandlingsprocessen, så snart som möjligt.

Tid för att komma in med anbud


10 § Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in
med anbudsansökningar eller anbud.

Kommunikation vid en upphandling


11 § Förfarandet vid en upphandling är skriftligt. Muntlig kommunikation
får användas som ett komplement om den upphandlande myndigheten eller
enheten bedömer att det är lämpligt. Om muntlig kommunikation används
ska myndigheten eller enheten dokumentera alla muntligt lämnade uppgifter
som är av betydelse för upphandlingen.

Kompletterande information om upphandlingsdokumenten


12 § En upphandlande myndighet eller enhet ska på begäran av en leveran-
tör lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast
sex dagar före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har
begärts i god tid.

2021:1112

background image

SFS

5

Samma tidsfrist gäller om myndigheten eller enheten på eget initiativ vill

lämna kompletterande upplysningar om innehållet i upphandlingsdokumen-
ten.

Upplysningarna enligt första och andra styckena ska lämnas skriftligen på

ett sådant sätt att alla leverantörer som deltar eller önskar delta i upphand-
lingen kan få del av dem.

Förlängning av tiden för att komma in med anbud


13 § Tiden för att komma in med anbud ska förlängas så att alla leverantör-
er ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbe-
ta ett anbud, om

1. kompletterande upplysningar inte lämnas inom den tidsfrist som anges

i 12 §, eller

2. väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten.

Dialog i en upphandling


14 § En upphandlande myndighet eller enhet får ha en dialog med en eller
flera leverantörer i en pågående upphandling. Med dialog avses ett informa-
tionsutbyte mellan en upphandlande myndighet eller enhet och en leveran-
tör.

En dialog får omfatta rättelser av fel samt förtydliganden och komplette-

ringar av anbudet eller andra handlingar som leverantören har lämnat in. Om
myndigheten eller enheten tillåter en leverantör att rätta, förtydliga eller
komplettera ska övriga leverantörer ges motsvarande möjlighet.

Förhandling i en upphandling


15 § En upphandlande myndighet eller enhet får förhandla med en lever-
antör om

1. alla aspekter av upphandlingsdokumenten, förutom minimikrav och

tilldelningskriterier, och

2. alla aspekter av anbudet eller andra handlingar som har lämnats in av

leverantören.

Uteslutning av leverantörer


16 § En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling i enlighet
med det som föreskrivs i 11 kap. 1�3 §§. En leverantör får också uteslutas
om den på andra grunder som anges i upphandlingsdokumenten är olämplig
att delta i upphandlingen.

En upphandlande myndighet eller enhet ska, innan den beslutar att ute-

sluta en leverantör, ge leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig
över de omständigheter som enligt myndigheten eller enheten utgör skäl för
uteslutning.

Onormalt låga anbud


17 § En upphandlande myndighet eller enhet får förkasta ett anbud om den
finner att anbudet är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan
myndigheten eller enheten begärt en förklaring och inte fått tillfredsställande
svar.

2021:1112

background image

SFS

6

Information om beslut


Skriftlig underrättelse om beslut


18 § En upphandlande myndighet eller enhet ska snarast möjligt under-
rätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om
att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Underrättelsen ska vara
skriftlig och innehålla skälen för beslutet och en uppgift om den period under
vilken avtal enligt 16 kap. 1 § inte får ingås (avtalsspärr).

Om myndigheten eller enheten använder sig av ett ramavtal eller någon

annan metod för upphandling som innebär löpande tilldelning av kontrakt,
ska anbudsgivarna skriftligen underrättas om ett beslut om tilldelning av
kontrakt när beslutet har föregåtts av en förnyad konkurrensutsättning eller
annan anbudsgivning i konkurrens. Underrättelsen ska innehålla skälen för
beslutet. Om myndigheten eller enheten väljer att iaktta en avtalsspärr enligt
16 kap. 1 §, ska underrättelsen innehålla uppgift om det och om avtals-
spärrens längd.

En underrättelse enligt första eller andra stycket innebär inte att ett anbud

förfaller.

Upplysningar om skälen för beslut på begäran av leverantör


19 § En upphandlande myndighet eller enhet ska till den anbudssökande
eller anbudsgivare som begär det lämna upplysningar om skälen för att
dennes ansökan har avslagits eller anbud har förkastats. Myndigheten eller
enheten ska vidare på begäran av en anbudsgivare som har lämnat ett god-
tagbart anbud lämna upplysningar om de relativa fördelarna med det valda
anbudet.

Upplysningarna ska lämnas snarast möjligt och senast inom 15 dagar från

det att en skriftlig begäran kom in till myndigheten eller enheten.

Underrättelse om att upphandlingen avbryts eller görs om


20 § En upphandlande myndighet eller enhet ska snarast möjligt under-
rätta anbudssökandena och anbudsgivarna om myndigheten eller enheten
beslutar att avbryta upphandlingen efter anbudsinfordran samt vid beslut att
göra om upphandlingen. Underrättelsen ska vara skriftlig och innehålla skäl-
en för beslutet.

Dokumentation


Dokumentation av genomförandet av en upphandling


21 § En upphandlande myndighet eller enhet ska dokumentera genomför-
andet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att myn-
digheten eller enheten ska kunna motivera sina beslut under upphandlingens
samtliga skeden.

Bevarande av handlingar


22 § I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och
vissa andra organs arkiv. För en upphandlande myndighet eller enhet som
inte omfattas av arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

När en upphandling har avslutats eller ett ramavtal har ingåtts ska en upp-

handlande myndighet eller enhet på ett betryggande sätt förvara anbudsan-
sökningar och anbud med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar
samt anbudsförteckningar, sammanställningar, sådana dokument som avses

2021:1112

background image

SFS

7

i 21 § och liknande handlingar. Handlingarna ska bevaras minst fyra år från
den dag då kontraktet tilldelades.

En upphandlande myndighet eller enhet ska även bevara det kontrakt eller

det ramavtal som har ingåtts efter en upphandling. Kontraktet eller ramavtal-
et ska bevaras åtminstone under sin löptid.

Särskilda bestämmelser för upphandling av tjänster enligt bilaga 3


Tekniska specifikationer


23 § Om en upphandling avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 3
(B-tjänst) ska 7 kap. 1�3, 5, 6 och 8 §§ om tekniska specifikationer tillämp-
as, när värdet av kontraktet uppgår till minst det tröskelvärde som avses i
3 kap. 1 §.

Meddelande till kommissionen om resultatet av en upphandling av B-

tjänster


24 § Om en upphandling avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 3
(B-tjänst), och värdet av kontraktet uppgår till minst det tröskelvärde som
avses i 3 kap. 1 §, ska den upphandlande myndigheten eller enheten senast
inom 48 dagar efter det att kontraktet tilldelades meddela detta till Euro-
peiska kommissionen.

Bemyndigande


25 § Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggör-
andet av annonser enligt detta kapitel.

15 a kap. Direktupphandling


Tillämpningsområdet


1 § Detta kapitel gäller vid direktupphandling. Med direktupphandling av-
ses ett förfarande för tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal utan
krav på att den upphandlande myndigheten eller enheten först ska informera
om sin avsikt att upphandla genom en annons om anbudsinfordran.

Vid direktupphandling gäller även 1�3 kap. och 16�18 kap.

Direktupphandling till låga värden


2 § Direktupphandling får användas om värdet av upphandlingen beräknas
understiga 1 200 000 kronor.

Direktupphandling i särskilda situationer


3 § Direktupphandling får användas om

1. förhållandena motsvarar de förhållanden som enligt 4 kap. 4�10 §§ gör

det tillåtet att använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonse-
ring, eller

2. det finns synnerliga skäl.
Direktupphandling enligt första stycket får endast användas om värdet av

upphandlingen beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 3 kap. 1 §
eller om upphandlingen avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 3.

2021:1112

background image

SFS

8

Direktupphandling i samband med överprövning


4 § Direktupphandling får användas vid en anskaffning som är nödvändig
för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått till följd av att en
allmän förvaltningsdomstol

1. handlägger eller har avgjort ett mål om överprövning av en upphand-

ling och avtal inte får ingås,

2. har beslutat att upphandlingen ska göras om eller rättas, eller
3. handlägger ett mål om överprövning av ett avtals giltighet och avtalet

inte får fullgöras.

5 § Ett kontrakt som tilldelas genom direktupphandling enligt 4 § får inte
ha längre löptid eller vara mer omfattande än vad som krävs med hänsyn till
upphandlingens syfte.

Direktupphandling enligt 4 § får endast användas om upphandlingens vär-

de beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 3 kap. 1 § eller om upp-
handlingen avser ett sådant delkontrakt som enligt 3 kap. 6 § får tilldelas
enligt 15 kap.

Principer för direktupphandling


6 § Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten eller en-
heten behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt
samt genomföra upphandlingen på ett öppet sätt. Upphandlingen ska vidare
genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och
proportionalitet.

Annons om avsikt att direktupphandla


7 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela ett kon-
trakt eller ingå ett ramavtal genom direktupphandling får informera om sin
avsikt genom att publicera en annons om upphandlingen i en annonsdatabas
som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

I 16 kap. 3 § finns en bestämmelse om avtalsspärr vid annonsering enligt

första stycket.

Skriftlig underrättelse om beslut


8 § En upphandlande myndighet eller enhet som har begärt in anbud från
fler än en leverantör ska snarast möjligt underrätta de leverantörer som har
lämnat anbud i upphandlingen om sitt beslut att tilldela ett kontrakt eller ingå
ett ramavtal. Underrättelsen ska vara skriftlig.

Underrättelsen utlöser inte någon avtalsspärr enligt 16 kap. 1 §.

Dokumentation


Dokumentation av en direktupphandling


9 § En upphandlande myndighet eller enhet ska dokumentera genomför-
andet av en direktupphandling om upphandlingens värde uppgår till minst
100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att myndigheten
eller enheten ska kunna motivera sina beslut under upphandlingens samtliga
skeden.

2021:1112

background image

SFS

9

Bevarande av handlingar


10 § I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och
vissa andra organs arkiv. För en upphandlande myndighet eller enhet som
inte omfattas av arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

När en upphandling har avslutats eller ett ramavtal har ingåtts ska en upp-

handlande myndighet eller enhet på ett betryggande sätt förvara anbudsan-
sökningar och anbud med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar
samt anbudsförteckningar, sammanställningar, sådana dokument som avses
i 9 § och liknande handlingar. Handlingarna ska bevaras minst fyra år från
den dag då kontraktet tilldelades.

En upphandlande myndighet eller enhet ska även bevara det kontrakt eller

det ramavtal som har ingåtts genom en direktupphandling. Kontraktet eller
ramavtalet ska bevaras åtminstone under sin löptid.

Efterannonsering


Efterannonsering av upphandlingsresultatet


11 § En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat ett kontrakt
eller ingått ett ramavtal ska genom en annons informera om upphandlingsre-
sultatet senast 48 dagar efter det att kontraktet tilldelats eller ramavtalet in-
gicks (efterannons).

Myndigheten eller enheten behöver inte efterannonsera vid tilldelning av

kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal eller om upphandlingens värde
understiger 1 200 000 kronor.

Annonsering i registrerade annonsdatabaser


12 § En efterannons enligt 11 § ska publiceras i en annonsdatabas som är
registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Riktlinjer för direktupphandling


13 § En upphandlande myndighet eller enhet ska besluta om riktlinjer för
direktupphandling.

Bemyndigande


14 § Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggör-
andet av annonser enligt detta kapitel.

16 kap.


1 § Om en upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att skicka en
underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 10 kap. 9 § första stycket eller
15 kap. 18 § första stycket och underrättelsen har skickats med ett elektro-
niskt medel, får den upphandlande myndigheten eller enheten inte ingå avtal
(avtalsspärr) förrän tio dagar har gått från det att underrättelsen skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås
förrän 15 dagar har gått från utskickandet.

Om en upphandlande myndighet eller enhet i underrättelsen har angett en

längre avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås för-
rän efter utgången av den angivna perioden.

2021:1112

background image

SFS

10

2 § Avtalsspärr gäller inte

1. vid tilldelning av kontrakt för vilka undantag beslutats med stöd av

1 kap. 9 §,

2. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonse-

ring med stöd av 4 kap. 4�10 §§, eller

3. vid tilldelning av kontrakt på grund av ramavtal enligt 5 kap. 7 §.

3 § Vid annonsering enligt 8 kap. 4 § eller 15 a kap. 7 § får den upphand-
lande myndigheten eller enheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från
det att annonsen publicerats.

6 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten har brutit mot någon
bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören har lidit eller
kan komma att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om
eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts.

En upphandling får inte överprövas efter det att avtal har slutits mellan

den upphandlande myndigheten eller enheten och en leverantör.

13 § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande
myndighet eller enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits

1. utan föregående annonsering enligt 8 kap. 1 eller 2 § när det inte har

varit tillåtet att använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonse-
ring enligt 4 kap. 4�10 §§, eller

2. enligt ett förfarande i 5 kap. 7 § utan att de villkor har följts som fram-

går av den paragrafen eller av det ramavtal som ligger till grund för det nya
anbudsförfarandet och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan
komma att lida skada.

13 a § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphand-
lande myndighet eller enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har
slutits

1. utan föregående annonsering enligt 15 kap. 5 § när direktupphandling

enligt 15 a kap. inte har fått användas, eller

2. efter att myndigheten eller enheten har tilldelat kontrakt enligt 15 kap.

med användning av ett ramavtal eller någon annan metod för upphandling
som innebär löpande tilldelning av kontrakt, om

a) kontraktstilldelningen har föregåtts av en förnyad konkurrensutsättning

eller annan anbudsgivning i konkurrens, och

b) föreskrivna villkor för metoden inte har följts och detta har medfört att

leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

13 b § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphand-
lande myndighet eller enhet och en leverantör är ogiltigt, om det har slutits

1. i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimis-

tiskt beslut enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 §, eller

2. före en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 10 kap. 9 § första

stycket eller 15 kap. 18 § första stycket.

För ogiltighet i dessa fall krävs dessutom att någon annan bestämmelse i

denna lag har överträtts och att detta har medfört att leverantören har lidit
eller kan komma att lida skada.

14 § Om det motiveras av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätt-
en besluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt
13, 13 a eller 13 b § är uppfyllda.

2021:1112

background image

SFS

11

15 § Bestämmelserna om ogiltighet i 13 och 13 a §§ ska inte tillämpas

1. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet eller enhet med

stöd av ramavtal enligt 5 kap. 7 §, om den upphandlande myndigheten eller
enheten har

a) skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 10 kap. 9 § första

stycket, och

b) iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §,
2. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet eller enhet en-

ligt 15 kap. efter användning av ett ramavtal eller någon annan metod för
upphandling som innebär löpande tilldelning av kontrakt, om myndigheten
eller enheten har

a) skickat ut en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 15 kap. 18 §

andra stycket, och

b) iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §, eller
3. om en upphandlande myndighet eller enhet genom annons enligt 8 kap.

4 § eller 15 a kap. 7 § har meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit
avtalsspärren enligt 3 §.

17 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat
följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månad-
er från det att avtalet slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har

gått från det att

1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 8 kap. 3 §

eller ett meddelande enligt 15 kap. 24 §, eller

2. den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen har underrättat

anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har
lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 10 kap. 10 §.

17 kap.


4 § Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och
högst 10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av kon-
traktsvärdet, beräknat enligt 3 kap. 2 och 3 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana upphandlingar som

har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Mikael Pauli

(Finansdepartementet)

2021:1112