SFS 2021:1113 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

SFS2021-1113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av

koncessioner

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 kap. 5 § lagen (2016:1147) om
upphandling av koncessioner ska ha följande lydelse.

15 kap.
5 §
2 En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en kon-
cession enligt detta kapitel, ska informera om sin avsikt genom en förhands-
annons. Detta gäller dock inte vid direktupphandling enligt 6 §.

Vid upphandling av koncessioner som avser tjänster av sådant slag som

anges i bilaga 3 tillämpas bestämmelserna om annonsering i 8 kap. 2 §, om
värdet av koncessionen uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap.
1 §.

En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat en koncession

ska efterannonsera om upphandlingsresultatet i enlighet med 8 kap. 6 §.
Myndigheten eller enheten behöver dock inte efterannonsera om upphand-
lingens värde understiger fem procent av det tröskelvärde som avses i 5 kap.
1 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana upphandlingar som

har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31.
2 Senaste lydelse 2019:672.

SFS

2021:1113

Publicerad
den

1 december 2021