SFS 2021:1114 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

SFS2021-1114.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i

arbetslivet

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 39 § lagen (1976:580) om medbe-
stämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse.

39 § 2 Har förhandling enligt 38 § ägt rum och förklarar den centrala
arbetstagarorganisationen eller, om en sådan inte finns, den arbetstagarorga-
nisation som har slutit kollektivavtalet, att den av arbetsgivaren tilltänkta
åtgärden kan antas medföra att lag eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts
eller att åtgärden på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom
parternas avtalsområde, får åtgärden inte beslutas eller verkställas av arbets-
givaren.

Vid upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lag-

en (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner, lagen (2011:1029) om upp-
handling på försvars- och säkerhetsområdet eller lagen (2008:962) om val-
frihetssystem får en förklaring enligt första stycket göras endast om den
grundar sig på omständigheter som anges i

� 13 kap. 1, 2 och 3 §§ samt 19 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling,
� 13 kap. 1 och 2�4 §§ samt 19 kap. 17 § lagen om upphandling inom

försörjningssektorerna,

� 11 kap. 1 och 2�4 §§ lagen om upphandling av koncessioner,
� 11 kap. 1�3 §§ samt 15 kap. 16 § lagen om upphandling på försvars-

och säkerhetsområdet, eller

� 7 kap. 1 § lagen om valfrihetssystem.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana upphandlingar som

har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31.
2 Senaste lydelse 2016:1149.

SFS

2021:1114

Publicerad
den

1 december 2021