SFS 2021:1115 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

SFS2021-1115.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala

befogenheter

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 4 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

6 kap.
4 §
2 En nämnd i en kommun, i en region eller i ett kommunalförbund får
efter överenskommelse med en inköpscentral uppdra åt anställda i inköps-
centralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar. Detta gäller när
nämnden anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader genom en inköps-
central enligt 7 kap. 12 § eller 19 kap. lagen (2016:1145) om offentlig upp-
handling eller 7 kap. 7 § eller 19 kap. lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna.

Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i 6 kap.

38 § kommunallagen (2017:725).

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana upphandlingar som

har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Christina Fredin
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31.
2 Senaste lydelse 2019:935.

SFS

2021:1115

Publicerad
den

1 december 2021