SFS 2021:1116 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)

SFS2021-1116.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)

Utfärdad den 25 november 2021

Regeringen föreskriver att 8 kap. 1 § och bilagan till säkerhetsskyddsförord-
ningen (2021:955) ska ha följande lydelse.

8 kap.
1 §
Följande myndigheter är tillsynsmyndigheter enligt säkerhetsskydds-
lagen (2018:585) och denna förordning för angivna tillsynsområden.

Tillsynsmyndighet

Försvarsmakten

Säkerhetspolisen

Affärsverket svenska
kraftnät

Transportstyrelsen

Tillsynsområde

Fortifikationsverket, Försvarshögskolan och de
myndigheter som hör till Försvarsdepartementet

domstolarna som inte hör till Försvarsdeparte-
mentet, Domstolsverket, Domarnämnden, �&klagar-
myndigheten, Polismyndigheten, Ekobrotts-
myndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen,
Tullverket, Skatteverket, Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten, Statens servicecenter,
Riksgäldskontoret, Riksarkivet, Finansinspek-
tionen, Statens fastighetsverk, Inspektionen för
strategiska produkter, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, Lantmäteriet, Post- och
telestyrelsen, Transportstyrelsen, Affärsverket
svenska kraftnät, Strålsäkerhetsmyndigheten,
Statens energimyndighet, Livsmedelsverket, Luft-
fartsverket, Sjöfartsverket, Trafikverket, Folk-
hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens jord-
bruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt,
E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Migra-
tionsverket, Myndigheten för psykologiskt för-
svar och länsstyrelserna

enskilda verksamhetsutövare inom områdena
elförsörjning och dammanläggningar, med undan-
tag för kärnteknisk verksamhet

enskilda verksamhetsutövare inom områdena väg-
trafik, sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart,
flygtrafiktjänster för civil luftfart och flygtrafik-
ledningstjänst för militär luftfart

SFS

2021:1116

Publicerad
den

1 december 2021

background image

2

SFS

Post- och telestyrelsen


Försvarets
materielverk

FinansinspektionenStatens
energimyndighet


Strålsäkerhetsmyn-
digheten

Länsstyrelsen i
Stockholms län

Länsstyrelsen i
Skåne län

Länsstyrelsen i
Västra Götalands län

Länsstyrelsen i
Norrbottens län

enskilda verksamhetsutövare inom områdena
elektronisk kommunikation och posttjänst

enskilda verksamhetsutövare inom området för-
svarsmateriel

enskilda verksamhetsutövare inom området finan-
siella företag samt för motsvarande utländska
företag som är etablerade i Sverige

enskilda verksamhetsutövare inom områdena
fjärrvärme-, naturgas-, olje- och drivmedelsför-
sörjning

enskilda verksamhetsutövare inom området kärn-
teknisk verksamhet

kommuner och regioner som hör till Stockholms,
Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Värm-
lands, Gotlands, �rebro, Dalarnas eller Gävle-
borgs län och statliga myndigheter, utom Säker-
hetspolisen och Justitiekanslern, och enskilda
verksamhetsutövare som har sitt säte i något av
dessa län, om de inte hör till någon annan till-
synsmyndighets tillsynsområde

kommuner och regioner som hör till Kronobergs,
Blekinge, Kalmar eller Skåne län och statliga
myndigheter och enskilda verksamhetsutövare
som har sitt säte i något av dessa län, om de inte
hör till någon annan tillsynsmyndighets tillsyns-
område

kommuner och regioner som hör till Hallands,
Jönköpings, Västra Götalands eller �stergöt-
lands län och statliga myndigheter och enskilda
verksamhetsutövare som har sitt säte i något av
dessa län, om de inte hör till någon annan till-
synsmyndighets tillsynsområde

kommuner och regioner som hör till Väster-
norrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norr-
bottens län och statliga myndigheter och enskilda
verksamhetsutövare som har sitt säte i något av
dessa län, om de inte hör till någon annan till-
synsmyndighets tillsynsområde

En tillsynsmyndighet får utöva tillsyn hos en aktör som en verksamhets-

utövare inom tillsynsmyndighetens tillsynsområde har ingått ett säkerhets-
skyddsavtal med enligt 4 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.


På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Dan Leeman

(Justitiedepartementet)

2021:1116

background image

3

SFS

Bilaga


Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklass i enlig-
het med vad som anges i 5 kap. 8 §.

Affärsverket svenska kraftnät
Allmänna domstolarna
Allmänna förvaltningsdomstolarna
Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljöverket
Brottsförebyggande rådet
Centrala studiestödsnämnden
Domarnämnden
Domstolsverket
E-hälsomyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Exportkreditnämnden
Finansinspektionen
Folke Bernadotteakademin
Folkhälsomyndigheten
Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Försäkringskassan
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Göteborgs universitet
Havs- och vattenmyndigheten
Hyres- och arrendenämnderna
Inspektionen för strategiska produkter
Institutet för rymdfysik
Integritetsskyddsmyndigheten
Justitiekanslern
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Konkurrensverket
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kungl. Tekniska högskolan
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Linköpings universitet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna

2021:1116

background image

4

SFS

Migrationsverket
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för psykologiskt försvar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Mälardalens högskola
Naturvårdsverket
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Polarforskningssekretariatet
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Regeringskansliet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Rymdstyrelsen
Rättshjälpsmyndigheten
Sjöfartsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Statens haverikommission
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Statens jordbruksverk
Statens servicecenter
Statens tjänstepensionsverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens överklagandenämnd
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Umeå universitet
Uppsala universitet
Valmyndigheten
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
�&klagarmyndigheten

2021:1116