SFS 2021:1117 Lag om riksdagens medalj

SFS2021-1117.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om riksdagens medalj

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll
1 §
I denna lag finns bestämmelser om riksdagens medalj och andra
avgångsgåvor till riksdagens ledamöter och om riksdagens medalj till andra
än ledamöter.

Beslut om riksdagens medalj
2 §
Talmannen får besluta att dela ut riksdagens medalj till ledamöter som
lämnar riksdagen och till andra personer som har gjort förtjänstfulla insatser
för riksdagen.

Förutsättningar för riksdagens medalj och andra avgångsgåvor
3 §
En ledamot som lämnar riksdagen kan få ett diplom och en guldfärgad
riksdagsnål av talmannen.

4 § En ledamot som lämnar riksdagen efter minst sex års tjänstgöring i
följd kan utöver diplom och riksdagsnål få riksdagens medalj i åttonde stor-
leken.

Lämnar en ledamot riksdagen efter minst tolv års tjänstgöring i följd kan

ledamoten få riksdagens medalj i tolfte storleken. Medalj i tolfte storleken
får också ges till en ledamot som lämnar riksdagen efter att ha tjänstgjort i
minst sex år i följd samt under minst fyra av dessa år även varit gruppledare,
utskottsordförande, talman eller vice talman.

En ledamot som har fått riksdagens medalj och därefter på nytt uppfyller

förutsättningarna för att få en medalj i samma storlek kan i stället för en
medalj få en romersk siffra i silver att fästa på medaljens band. Den
romerska siffran anger vilken gång i ordningen ledamoten uppfyller förut-
sättningarna för att tilldelas medaljen i aktuell storlek.

5 § Om det finns särskilda skäl får talmannen besluta att en ledamot ska få
en medalj även om förutsättningarna inte är uppfyllda.

Om det finns synnerliga skäl får talmannen besluta att en ledamot inte ska

få ett diplom, en riksdagsnål eller en medalj trots att förutsättningarna är
uppfyllda.

1 Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44.

SFS 2021:

1117

Publicerad
den

1 december 2021

background image

2

SFS

Medalj till andra än ledamöter
6 §
Riksdagens medalj får ges till andra än ledamöter för särskilt eller
synnerligen förtjänstfulla insatser för riksdagen. För särskilt förtjänstfulla
insatser får medaljen i åttonde storleken ges. För synnerligen förtjänstfulla
insatser får medaljen i tolfte storleken ges.

Utformningen av riksdagens medalj
7 §
Medaljen tillverkas i förgyllt, kontrollerat silver, i åttonde (31 mm)
respektive tolfte (43 mm) storleken.

Medaljens åtsida upptar Tre kronor i upphöjd relief liggande på välvda

horisontella linjer. Runt detta finns symboler och linjer i upphöjd relief.
Frånsidan på en medalj som tilldelas en avgående ledamot upptar
⬝RIKSDAGSLEDAMOT⬝ i upphöjd relief samt under det namnet på
ledamoten och på raden därunder årtal. Frånsidan på en medalj som tilldelas
någon annan än en riksdagsledamot upptar ⬝F�R INSATSER F�R
RIKSDAGEN⬝ i upphöjd relief samt därunder namnet på den som tilldelas
medaljen.

Bandet som hör till medaljen är blått med två gula ränder i mitten och en

gul rand vid varje kant.

Ytterligare föreskrifter
8 §
Riksdagsförvaltningen kan meddela föreskrifter till lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

2021:1117