SFS 2021:1118 Lag om ändring i riksdagsordningen

SFS2021-1118.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i riksdagsordningen

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

dels att 13 kap. 19 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 13 kap. 19 § ska utgå,
dels att 4 kap. 3 och 5 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 23 §, 12 kap. 13 §, 13 kap. 1,

15 och 18 §§, tilläggsbestämmelserna 3.8.1, 4.5.1, 6.2.1, 6.13.1, 9.5.1,
13.8.1, 13.11.2 och 13.18.1�13.18.3 samt rubriken närmast före 13 kap. 18 §
ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 17 a §, två nya tilläggs-

bestämmelser 4.5.2 och 12.13.1 samt närmast före 9 kap. 17 a § och tilläggs-
bestämmelserna 4.5.2 och 12.13.1 nya rubriker av följande lydelse.

3 kap.
Tilläggsbestämmelse 3.8.1

Talmannen lämnar efter samråd med gruppledarna förslag till kammaren
inför beslut enligt 8 §.

4 kap.
3 §
Varje partigrupp som avses i 3 kap. 5 § ska utse en särskild företrädare
(gruppledare) som ska samråda med talmannen om arbetet i kammaren i
enlighet med bestämmelser i denna lag.

Partigrupperna ska utse en eller flera personliga ersättare för gruppledaren

(vice gruppledare).

5 § Ordförandekonferensen överlägger i frågor av gemensamt intresse för
verksamheten i kammaren, utskotten och EU-nämnden.

Ordförandekonferensen får sammanfatta resultatet av sina överläggningar

i slutsatser.

Tilläggsbestämmelse 4.5.1

Ordförandekonferensen består av talmannen som ordförande, de vice
talmännen samt utskottens och EU-nämndens ordförande.

Om talmannen är förhindrad att närvara vid ett sammanträde, inträder

någon av de vice talmännen som ordförande.

1 Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44.

SFS 2021:

1118

Publicerad
den

1 december 2021

background image

2

SFS 2021:

1118

Information om slutsatserna
Tilläggsbestämmelse 4.5.2

Slutsatserna av överläggningarna i ordförandekonferensen ska göras till-
gängliga för utskotten och EU-nämnden.

5 kap.
2 §
En ledamot har rätt till arvode för sitt uppdrag av allmänna medel.
Ytterligare bestämmelser om arvode och ekonomiska villkor samt om
återkrav och jämkning av arvode och andra ersättningar för ledamöter och
ersättare finns i lag.

6 kap.
Tilläggsbestämmelse 6.2.1

Talmannen ska inför ett beslut enligt 2 § samråda med gruppledarna.

Tilläggsbestämmelse 6.13.1

Prövning av ett yrkande om folkomröstning i en grundlagsfråga, en fråga
enligt 6 kap. 3 § regeringsformen om statsministern har tillräckligt stöd i
riksdagen, ett förslag till ny statsminister eller ett yrkande om misstroende-
förklaring ska tas upp som första punkt på föredragningslistan. Om mer än
en sådan prövning ska äga rum vid ett sammanträde, ska de tas upp i den
ordning de nu har angetts. Talmannen får bestämma en annan ordning
mellan prövning av en fråga enligt 6 kap. 3 § regeringsformen och prövning
av ett yrkande om misstroendeförklaring.

23 § Talmannen får efter samråd med gruppledarna besluta att en debatt
utan samband med annan handläggning ska äga rum vid ett sammanträde
med kammaren. En sådan debatt får begränsas till ett särskilt ämne eller
delas in i avsnitt efter ämne och begränsas till olika kategorier av talare.

9 kap.
Tilläggsbestämmelse 9.5.1

Budgetpropositionen ska lämnas senast den 20 september.

De år då val till riksdagen hålls i augusti eller september ska budget-

propositionen i stället lämnas senast

� tre veckor efter det att riksdagen vid omröstning enligt 6 kap. 3 §

regeringsformen har funnit att statsministern har tillräckligt stöd i riksdagen,
eller

� tre veckor efter det att en ny regering har tillträtt, om ett regeringsskifte

har ägt rum.

Trots bestämmelserna i andra stycket får budgetpropositionen inte lämnas

senare än den 15 november under år då den dagen infaller måndag�torsdag
och i andra fall inte senare än den torsdag som infaller närmast före den
15 november. Budgetpropositionen behöver aldrig lämnas tidigare än den
20 september.

Beredning av framställningar
17 a §
Innan riksdagsstyrelsen gör en framställning hos riksdagen ska den
inhämta behövliga upplysningar och yttranden.

background image

3

SFS 2021:

1118

12 kap.
13 §
När en riksdagsledamot lämnar riksdagen eller utses till talman eller
till statsråd upphör de uppdrag som förutsätter ledamotskap av riksdagen
och som ledamoten är vald till av riksdagen, om inte annat är föreskrivet.

Om en riksdagsledamot lämnar sin partigrupp, upphör ledamotens

uppdrag i ett organ eller en delegation som anges i en tilläggsbestämmelse
till denna paragraf.

Uppdrag som upphör när en ledamot lämnar sin partigrupp
Tilläggsbestämmelse 12.13.1

De uppdrag som avses i 13 § andra stycket är uppdrag i

� utskott,
� EU-nämnden,
� delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol),

� delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen

för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE),

� delegationen till Europarådets parlamentariska församling,
� konvent för fördragsändringar inom Europeiska unionen,
� krigsdelegationen,
� Nordiska rådets svenska delegation,
� Riksbankens fullmäktige,
� riksdagens råd för Riksrevisionen,
� Riksdagens överklagandenämnd,
� riksdagsstyrelsen,
� Utrikesnämnden, och
� valberedningen.

13 kap.
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

�� riksdagens ombudsmän (2�4 §§),
�� Riksrevisionen (5�8 §§),
�� Utrikesnämnden och krigsdelegationen (9�12 §§),
�� nämnder (13�17 §§),
�� delegationer till mellanfolkliga organisationer (18 §),
�� andra uppdrag som tillsätts genom val av riksdagen (20�23 §§), och
�� åtal (24 §).

Tilläggsbestämmelse 13.8.12

Konstitutionsutskottet och finansutskottet ska bereda val av riksdagens råd
för Riksrevisionen.

Av det sammantagna antalet ledamöter och suppleanter i rådet ska hälften

nomineras av konstitutionsutskottet bland dess ledamöter och suppleanter
och den andra hälften av finansutskottet bland dess ledamöter och supp-
leanter. Nomineringen av ordförande och en eller flera vice ordförande ska
göras med minst en person från vardera utskottet.

Utskotten får lägga fram en gemensam lista om förslaget är enhälligt.

2 Senaste lydelse 2019:26.

background image

4

SFS 2021:

1118

Tilläggsbestämmelse 13.11.2

Bestämmelserna i 7 kap. 16 och 20 §§ samt tilläggsbestämmelserna 7.15.1
andra stycket och 7.15.3�7.15.4 tillämpas på krigsdelegationen när den inte
är i riksdagens ställe.

15 §3 Riksdagens arvodesnämnd består av en ordförande och två andra
ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen efter ett ordinarie val till
riksdagen för tiden till dess att ett nytt val till nämnden har ägt rum.
Suppleanter ska inte utses.

Riksdagen väljer särskilt en ersättare för ordföranden. Valet av ersättare

gäller för samma tid som för ordföranden.

Ordföranden och hans eller hennes ersättare ska vara eller ha varit

ordinarie domare.

Val och beslut om delegationer och årlig redogörelse
18 §
Om det har träffats en internationell överenskommelse om att
riksdagen bland sina ledamöter ska välja ledamöter i en delegation till en
mellanfolklig organisation, får bestämmelser om detta införas i en tilläggs-
bestämmelse till denna paragraf. Delegationer som väljs av kammaren ska
årligen lämna en redogörelse för sin verksamhet till riksdagen.

Talmannen får efter samråd med gruppledarna
�� besluta att riksdagsledamöter ska delta i ett internationellt parlamenta-

riskt samarbete som inte bygger på en sådan överenskommelse som anges i
första stycket,

�� utse ledamöter i delegationen, och
�� besluta hur den ska redovisa sin verksamhet.

Tilläggsbestämmelse 13.8.14

Riksdagen väljer årligen 20 ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation.
Delegationen väljs efter riksmötets inledande för tiden till dess att ett nytt
val av delegationen har ägt rum.

Tilläggsbestämmelse 13.8.25

Riksdagen väljer sex ledamöter i den svenska delegationen till Europarådets
parlamentariska församling. Delegationen väljs för tiden från den 1 novem-
ber samma år som val till riksdagen ägt rum till motsvarande tidpunkt efter
nästa val.

En ledamot av eller en suppleant i delegationen som har lämnat riksdagen

i samband med ett riksdagsval får kvarstå under den återstående delen av
delegationens valperiod.

3 Senaste lydelse 2018:605.
4 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
5 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

background image

5

SFS 2021:

1118

Tilläggsbestämmelse 13.18.36

Riksdagen väljer åtta ledamöter i den svenska delegationen till den
parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete
i Europa (OSSE). Delegationen väljs för riksdagens valperiod.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

6 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.