SFS 2021:1119 Lag om ändring i budgetlagen (2011:203)

SFS2021-1119.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i budgetlagen (2011:203)

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om budgetlagen (2011:203)

dels att rubriken till 11 kap. och 11 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 11 kap. 2 §, av följande lydelse.

11 kap. Genomförande av statens budget
1 §
Om riksdagen senast en vecka före det följande budgetårets början inte
har beslutat om anslag för ett visst ändamål får regeringen i den omfattning
som behövs vidta åtgärder för att den senaste budgeten med de ändringar
som följer av andra beslut av riksdagen ska gälla till dess att riksdagen
beslutar om anslag.

2 § Regeringen meddelar föreskrifter om genomförandet av statens
budget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44.

SFS 2021:

1119

Publicerad
den

1 december 2021