SFS 2021:1120 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-1120.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 41 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

41 kap.
2 §
2 Föreskrifterna i 7 kap. 1 § samt 8 kap. gäller inte ledamot av riks-
dagen, när det är fråga om uppgift som ledamoten har tagit emot under
utövandet av sitt uppdrag. Föreskrifter om tystnadsplikt finns för riksdags-
ledamöter i 10 kap. 12 § regeringsformen samt 6 kap. 8 §, 7 kap. 20 § och
tilläggsbestämmelse 13.11.2 riksdagsordningen och för den som i övrigt är
knuten till Utrikesnämnden i 10 kap. 12 § regeringsformen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44.
2 Senaste lydelse 2018:93.

SFS 2021:

1120

Publicerad
den

1 december 2021