SFS 2021:1121 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

SFS2021-1121.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för

Riksdagsförvaltningen

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 10 och 22 §§ lagen (2011:745)
med instruktion för Riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

2 §2 Riksdagsförvaltningen ska om annat inte är särskilt föreskrivet

1. upprätta förslag till anslag på statens budget för riksdagen och

Riksdagsförvaltningen,

2. utfärda anvisningar för utarbetandet av förslag till anslag på statens

budget för riksdagens myndigheter utom Riksbanken,

3. upprätta anslagsdirektiv för var och en av riksdagens myndigheter,

utom Riksbanken, över de finansiella villkor som gäller för respektive
myndighet med anledning av riksdagens beslut om statens budget,

4. besluta i frågor om ekonomiska förmåner enligt lagen (2016:1108) om

ersättning till riksdagens ledamöter respektive den upphävda lagen
(1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet,

5. ansvara för löner, arvoden och andra ersättningar till arbetstagare och

arvodesberättigade hos Riksdagsförvaltningen, riksdagens nämnder och
övriga riksdagsorgan samt svara för hanteringen av pensioner och andra
förmåner till dessa och deras efterlevande,

6. ingå centrala kollektivavtal samt i övrigt utöva arbetsgivarens befogen-

heter enligt dessa när det gäller riksdagens myndigheter samt företräda riks-
dagens myndigheter som arbetsgivare i arbetstvister om kollektivavtal som
har slutits av Riksdagsförvaltningen,

7. svara för de utbetalningar som följer av beslut av riksdagens nämnd-

myndigheter, om kostnaderna ska belasta anslag som anvisats till Riksdags-
förvaltningen,

8. utföra övriga ekonomiadministrativa uppgifter för riksdagens nämnd-

myndigheter,

9. ansvara för att ledamöter erbjuds parkeringsplats, övernattnings-

bostäder, arbetsrum, vidareutbildning, teknisk och elektronisk utrustning,
barnverksamhet, försäkring och företagshälsovård, och

10. ansvara för att ledamöter som lämnar riksdagen erbjuds stöd för över-

gång till förvärvsarbete.

Riksdagsförvaltningen ska ge ett arbetsgivarkollegium med represen-

tanter för riksdagens myndigheter möjlighet att framföra synpunkter i
förhandlingsfrågor som rör dessa myndigheter inför att ett centralt

1 Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44.
2 Senaste lydelse 2016:1113.

SFS 2021:

1121

Publicerad
den

1 december 2021

background image

2

SFS 2021:

1121

kollektivavtal ska slutas samt när Riksdagsförvaltningen i övrigt företräder
riksdagens myndigheter som arbetsgivare.

Riksdagsförvaltningen får till en av riksdagens myndigheter överlämna

handläggningen av en avtalsfråga som är av betydelse för den myndigheten.

Riksdagsförvaltningen ska bereda riksdagens nämndmyndigheter tillfälle

att lämna synpunkter på behovet av resurser.

10 §3 Styrelsen beslutar om

1. framställningar och redogörelser till riksdagen,
2. Riksdagsförvaltningens årsredovisning och förslag till budget för riks-

dagen och Riksdagsförvaltningen,

3. åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapporter över Riksdags-

förvaltningens verksamhet och den redovisning som styrelsen ska lämna till
riksdagen enligt 9 kap. 6 § lagen (2016:1091) om budget och ekonomi-
administration för riksdagens myndigheter,

4. Riksdagsförvaltningens arbetsordning och verksamhetsplan,
5. föreskrifter som enligt denna lag eller andra författningar får meddelas

av Riksdagsförvaltningen och som inte enligt 21 § får meddelas av riksdags-
direktören,

6. slutande av huvudavtal med arbetstagarnas huvudorganisationer,
7. anställning av en biträdande riksdagsdirektör, avdelningschefer, chefer

för utskottskanslier och en chef för EU-nämndens kansli,

8. lön och andra anställningsförmåner för riksdagsdirektören, och
9. sådana frågor som är av större vikt eller principiell betydelse eller som

riksdagsdirektören hänskjuter till styrelsen.

22 § Riksdagsdirektören ska svara för Riksdagsförvaltningens arbets-
givarpolitik enligt 23 § och företräda Riksdagsförvaltningen som arbets-
givare.

Riksdagsdirektören sluter centrala kollektivavtal på riksdagens myndig-

heters vägnar utom huvudavtal samt beslutar om lockouter eller andra strids-
åtgärder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:1096.