SFS 2021:1122 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

SFS2021-1122.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för

Riksdagens arvodesnämnd

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 11 §§ lagen (2012:883) med
instruktion för Riksdagens arvodesnämnd ska ha följande lydelse.

1 §2 Riksdagens arvodesnämnd ska i enlighet med

1. 3 kap. l § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter

fastställa det belopp per månad som ledamotsarvode ska betalas med,

2. 3 kap. 11�17 §§ samma lag besluta om återbetalning av arvode,
3. 12 kap. 26�27 §§ samma lag besluta i frågor om inkomstgaranti och

efterlevandeskydd,

4. 13 kap. 22�23 §§ samma lag besluta i frågor om ekonomiskt omställ-

ningsstöd och efterlevandeskydd,

5. 9 kap. 12 a § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till

Sveriges ledamöter av Europaparlamentet besluta om jämkning av inkomst-
garanti och

6. 9 kap. 23 § samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti på

nytt.

Nämnden ska ange vilka överväganden som föranlett beslutet.
Nämnden är en myndighet under riksdagen.

11 § Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på ett anslag tas
i anspråk, ska nämnden genast underrätta den myndighet som anvisats
anslaget om beslutet.

Nämnden ska genast underrätta Riksdagsförvaltningen och Statens tjänste-

pensionsverk om beslut om återbetalning av arvode, om jämkning av inkomst-
garanti och om utbetalning på nytt av inkomstgaranti.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44.
2 Senaste lydelse 2016:1115.

SFS 2021:

1122

Publicerad
den

1 december 2021