SFS 2021:1127 Lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

SFS2021-1127.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § apoteksdatalagen (2009:367) ska
ha följande lydelse.

8 §2 Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för

1. expediering av förordnade läkemedel, och sådana förordnade varor

som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt för
åtgärder i anslutning till expedieringen,

2. redovisning av uppgifter till E-hälsomyndigheten enligt 2 kap. 6 § 5, 7

eller 15 lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

3. hantering av reklamationer och indragningar,
4. administrering av delbetalning av läkemedel och varor som omfattas av

lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

5. administrering av fullmakter att hämta ut läkemedel,
6. redovisning av uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg och

Läkemedelsverket för deras tillsyn,

7. rapportering till förskrivare om utbyte av läkemedel enligt 21 § femte

stycket, 21 a § fjärde stycket och 21 b § tredje stycket lagen om läkemedels-
förmåner m.m.,

8. hälsorelaterad kundservice,
9. att kunna lämna ut recept eller blankett till konsumenten,
10. systematisk och fortlöpande utveckling och säkerställande av öppen-

vårdsapotekens kvalitet, samt

11. administration, planering, uppföljning och utvärdering av öppen-

vårdsapotekens verksamhet samt framställning av statistik.

Sådan personuppgiftsbehandling som avses i första stycket 5 och 8 får

inte omfatta någon annan än den som har lämnat sitt samtycke till behand-
lingen.

För ändamål som avses i första stycket 10 och 11 får inga uppgifter redo-

visas som kan hänföras till en enskild person.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:220, bet. 2021/22:SoU7, rskr. 2021/22:62.
2 Senaste lydelse 2018:1240.

SFS

2021:1127

Publicerad
den

4 december 2021