SFS 2021:1128 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-1128.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 kap. 17 c § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

25 kap.
17 c §
2 Sekretessen enligt 17 a och 17 b §§ hindrar inte att

1. uppgift i den nationella läkemedelslistan lämnas enligt lagen

(2018:1212) om nationell läkemedelslista till hälso- och sjukvårdspersonal
som har behörighet att förskriva läkemedel eller andra varor, en sjuk-
sköterska utan behörighet att förskriva läkemedel eller andra varor, en dietist,
en farmaceut i hälso- och sjukvården eller till expedierande personal på
öppenvårdsapotek,

2. uppgift lämnas enligt lagen (2016:526) om behandling av personupp-

gifter i ärenden om licens för läkemedel till öppenvårdsapotek eller den som
är behörig att förordna läkemedel, eller

3. uppgift om förordnande och expediering av läkemedel för behandling

av djur lämnas till expedierande personal på öppenvårdsapotek.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:220, bet. 2021/22:SoU7, rskr. 2021/22:62.
2 Senaste lydelse 2018:1216.

SFS

2021:1128

Publicerad
den

4 december 2021