SFS 2021:1129 Förordning om register över förordnade läkemedel för behandling av djur

SFS2021-1129.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om register över förordnade läkemedel för behandling av

djur

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse
1 §
E-hälsomyndigheten ska med automatiserad behandling föra ett
register över uppgifter om förordnande och expediering av läkemedel för
behandling av djur.

Förhållande till annan reglering
2 §
Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskydds-
förordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen, om inte
annat följer av denna förordning.

Personuppgiftsansvar
3 §
E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som myndigheten utför i registret.

Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandlingen
4 §
Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning
får utföras även om den enskilde invänder mot behandlingen.

Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt denna förord-

ning får ändå utföras, om den enskilde har lämnat ett uttryckligt samtycke
till behandlingen.

�ndamål med personuppgiftsbehandlingen
5 §
Personuppgifterna i registret får behandlas om det är nödvändigt för
ändamål som rör:

1. registrering av uppgifter om förordnande av läkemedel som ska expe-

dieras på öppenvårdsapotek,

2. expediering av läkemedel som förordnats,

SFS

2021:1129

Publicerad
den

4 december 2021

background image

SFS

2

3. framställning av statistik hos E-hälsomyndigheten,
4. registrering och redovisning till en förskrivare för medicinsk uppfölj-

ning, utvärdering och kvalitetssäkring inom djurens hälso- och sjukvård,

5. registrering och redovisning av uppgifter till Statens jordbruksverk och

länsstyrelserna för deras tillsyn och uppföljning enligt lagen (2006:806) om
provtagning på djur, m.m., lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård och djurskyddslagen (2018:1192),

6. registrering och redovisning av uppgifter till Jordbruksverket och

Statens veterinärmedicinska anstalt för myndigheternas framställning av
statistik,

7. registrering och redovisning till Jordbruksverket och Statens veterinär-

medicinska anstalt av uppgifter för epidemiologiska undersökningar, forsk-
ning, uppföljning, analys, utvärdering och kvalitetssäkring inom djurens
hälso- och sjukvård,

8. registrering och redovisning av uppgifter till Jordbruksverket och

Statens veterinärmedicinska anstalt som myndigheterna behöver för att upp-
fylla rapporteringsskyldighet avseende förordnade och expedierade läke-
medel,

9. registrering och redovisning till Läkemedelsverket av uppgifter för

epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, upp-
följning, utvärdering och kvalitetssäkring inom djurens hälso- och sjukvård,
eller

10. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets

tillsyn över tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3 lagen
(2009:366) om handel med läkemedel samt för Läkemedelsverkets tillsyn
över uppgiftslämnande vid expediering av en förskrivning enligt 2 kap. 6 §
15 lagen om handel med läkemedel.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 1,

med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i fråga
om den djurägare eller djurhållare som har lämnat sitt samtycke till behand-
lingen.

För ändamål som avses i första stycket 4 och 6�9 får inga uppgifter

redovisas som kan hänföras till en enskild djurägare eller djurhållare.

Personuppgiftsbehandling för andra ändamål
6 §
Personuppgifter som behandlas i registret får behandlas även för andra
ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som
är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Personuppgifter som får behandlas
7 §
För de ändamål som anges i 5 och 6 §§ får följande personuppgifter
behandlas:

1. djurägarens eller djurhållarens namn och adress,
2. djurägarens eller djurhållarens personnummer eller, om personnummer

saknas, födelsedatum,

3. veterinärens namn,
4. veterinärnummer, och
5. veterinärens adress och telefonnummer till arbetsplatsen.

Direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande
8 §
Expedierande personal på öppenvårdsapotek får ha tillgång till upp-
gifter i registret genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande av
personuppgifter för de ändamål som anges i 5 § första stycket 1 och 2.

2021:1129

background image

SFS

3

En djurägare eller djurhållare får ha direktåtkomst eller annan elektronisk

tillgång till uppgifter i registret som hänför sig till förskrivningar av läke-
medel för behandling av dennes djur.

Uppgiftsskyldigheter
9 §
E-hälsomyndigheten ska lämna ut de uppgifter som behövs för ända-
målen som anges i 5 § första stycket 1 och 2 till expedierande personal på
öppenvårdsapotek.

10 § E-hälsomyndigheten ska på begäran lämna sådan redovisning av
uppgifter som avses i 5 § första stycket 4 till den förskrivare som utfärdat
förordnandet.

11 § E-hälsomyndigheten ska på begäran lämna ut uppgifter till Jord-
bruksverket för de ändamål som anges i 5 § första stycket 5�8.

12 § E-hälsomyndigheten ska på begäran lämna ut uppgifter till en läns-
styrelse för de ändamål som anges i 5 § första stycket 5.

13 § E-hälsomyndigheten ska på begäran lämna ut uppgifter till Statens
veterinärmedicinska anstalt för de ändamål som anges i 5 § första stycket 6�8.

14 § E-hälsomyndigheten ska på begäran lämna ut uppgifter till Läke-
medelsverket för de ändamål som anges i 5 § första stycket 9. För de ända-
mål som anges i 5 § första stycket 10 ska E-hälsomyndigheten på begäran
lämna ut uppgifter redovisade per öppenvårdsapotek till Läkemedelsverket.

Gallring
15 §
Personuppgifter ska gallras senast fem år efter det att det förordnande
som uppgifterna hör till registrerades.

E-hälsomyndighetens skyldighet att informera den registrerade
16 §
Utöver det som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsför-
ordning ska E-hälsomyndigheten lämna information till den registrerade om

1. vilka personuppgifter registret innehåller om denne,
2. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
3. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 §

lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med
EU:s dataskyddsförordning,

4. utlämnande på medium för automatiserad behandling,
5. direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande och samtycke, och
6. att registreringen inte är frivillig med undantag för ändamål enligt 5 §

första stycket 1.

Behörigheter och åtkomstkontroll
17 §
E-hälsomyndigheten ska bestämma villkor för tilldelning av behörig-
het för åtkomst till personuppgifter i registret. Behörigheten ska begränsas
till det som behövs för att den som arbetar hos E-hälsomyndigheten ska
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter där.

E-hälsomyndigheten ska se till att åtkomst till personuppgifter i registret

dokumenteras så att åtkomsten kan kontrolleras. Myndigheten ska systema-

2021:1129

background image

SFS

4

tiskt och återkommande kontrollera om någon obehörigen tar del av person-
uppgifterna.

18 § Direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande av uppgifter i
registret får ges först sedan E-hälsomyndigheten försäkrat sig om att
behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfreds-
ställande ur integritetssynpunkt och att behörigheten hos den som ska få
direktåtkomst eller annan elektronisk åtkomst är begränsad till att endast
gälla sådana uppgifter som denne har rätt att få ut enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

2021:1129