SFS 2021:1131 Förordning om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten

SFS2021-1131.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion

för E-hälsomyndigheten

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2013:1031) med instruktion för
E-hälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

2 §1 Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för det register som anges i lagen (2018:1212) om nationell

läkemedelslista,

2. utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att bedriva

detaljhandel med läkemedel till konsument uppfyller de förutsättningar för
tillståndet som föreskrivs i 2 kap. 6 § 5�7 lagen (2009:366) om handel med
läkemedel,

3. vid behov genomföra kontroller av det elektroniska system för direkt-

åtkomst till uppgifter hos myndigheten

a) som en tillståndshavare ska ha enligt 2 kap. 6 § 6 lagen om handel med

läkemedel, eller

b) som avses i 9 kap. 1 § 1 lagen om nationell läkemedelslista,
4. förmedla ersättning från regionerna till öppenvårdsapoteken enligt vad

som sägs i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. och i
smittskyddsförordningen (2004:255),

5. kvalitetssäkra, förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läke-

medelsstatistik,

6. tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik,
7. ansvara för det register som anges i förordningen (2021:1129) om

register över förordnade läkemedel för behandling av djur,

8. ansvara för ett nationellt produkt- och artikelregister över läkemedel

samt förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i läkemedelsförmånerna,

9. tillhandahålla ett system för insamling av läkemedelsinformation,
10. ansvara för ett nationellt register över sortiments- och leverans-

information avseende dosdispenserade läkemedel,

11. tillhandahålla ett elektroniskt expertstöd till öppenvårdsapoteken i

syfte att öka säkerheten vid expediering av läkemedelsrecept,

12. tillhandahålla ett system för förmedling av ansökningar om tillstånd

till försäljning av läkemedel enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen (2015:315),

13. ansvara för att fastställa vilka e-hälsospecifikationer som ska vara

nationella och gemensamma och tillgängliggöra information om dessa samt
samordna och stödja berörda aktörers arbete med att ta fram och använda
sådana specifikationer, och

1 Senaste lydelse 2021:948.

SFS

2021:1131

Publicerad
den

4 december 2021

background image

SFS

2021:1131

2

14. samråda med Myndigheten för digital förvaltning när e-hälso-

specifikationer fastställs enligt 13.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)