SFS 2021:1132 Förordning om ändring i förordningen (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur

SFS2021-1132.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:573) om myndigheters

skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för

djur

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2019:573) om myndig-
heters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur

dels att 2 och 3 §§ ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 4 och 5 §§ ska betecknas 2 och 3 §§,
dels att 1 § och de nya 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om Statens jordbruksverks
och Statens veterinärmedicinska anstalts skyldighet att lämna ut uppgifter
om läkemedel för djur.

Bestämmelser om skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för

djur till Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt finns i för-
ordningen (2021:1129) om register över förordnande läkemedel för
behandling av djur och i förordningen (2009:659) om handel med
läkemedel.

2 § Jordbruksverket ska på begäran av Statens veterinärmedicinska anstalt
lämna ut sådana uppgifter om antimikrobiella läkemedel för djur som tagits
emot enligt 13 c § förordningen (2009:659) om handel med läkemedel.
Statens veterinärmedicinska anstalt ska på begäran av Jordbruksverket eller
Folkhälsomyndigheten lämna ut sådana uppgifter som tagits emot enligt
13 c § förordningen om handel med läkemedel.

Uppgifterna får inte innehålla information som direkt pekar ut djurägaren,

djurhållaren eller den som förordnat läkemedlet.

3 § Sådana uppgifter om antimikrobiella läkemedel för djur som tagits
emot enligt 13 c § förordningen (2009:659) om handel med läkemedel ska
av Jordbruksverket, eller Statens veterinärmedicinska anstalt på uppdrag av
Jordbruksverket, lämnas ut till Europeiska läkemedelsmyndigheten i den
utsträckning som krävs för att den myndigheten ska kunna sammanställa och
publicera statistik över försäljning av antimikrobiella läkemedel för djur.

Uppgifterna får inte innehålla information som direkt pekar ut djurägaren,

djurhållaren eller den som förordnat läkemedlet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

SFS

2021:1132

Publicerad
den

4 december 2021

background image

SFS

2021:1132

2

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)