SFS 2021:1142 Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

SFS2021-1142.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

� 14 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska

olyckor i fråga om 2 §,

� 38 § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor i fråga om

4�8 §§,

� 24 § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor i fråga om

16 §,

� 40 § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor i fråga om

20 §,

� 13 § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor i fråga om

22 och 23 §§,

� 56 § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor i fråga om

26 §,

� 56 a § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor i fråga

om 30 och 31 §§,

� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 13, 18, 21 och 25 §§, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 § Vid tillämpning av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid
radiologiska olyckor och denna förordning ska Hongkong likställas med en
konventionsstat.

3 § Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen
(2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Säkerhet för ersättningsansvaret
4 §
En anläggningshavare med en kärnkraftsreaktor i drift för att utvinna
kärnenergi ska upp till ett belopp som motsvarar 1 200 miljoner euro i den
utsträckning som är möjligt ha en sådan ansvarsförsäkring som avses i 30 §
lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Om försäkringen inte gäller för vissa radiologiska skador, ska det framgå

av försäkringen.

5 § En anläggningshavare utan en kärnkraftsreaktor i drift ska i den
utsträckning som är möjligt ha en sådan ansvarsförsäkring som avses i 30 §
lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor upp till

SFS

2021:1142

Publicerad
den

4 december 2021

background image

SFS

2

ett belopp som motsvarar 700 miljoner euro eller det lägre belopp som har
beslutats enligt 31 § samma lag.

Om försäkringen inte gäller för vissa radiologiska skador, ska det framgå

av försäkringen.

6 § Om en ansvarsförsäkring inte gäller för vissa radiologiska skador ska
anläggningshavaren se till att den eller de kompletterande säkerheter ställs
som behövs för att täcka det ersättningsansvaret.

7 § En säkerhet enligt 30�32 §§ lagen (2010:950) om ansvar och ersätt-
ning vid radiologiska olyckor ska, ensam eller tillsammans med andra
säkerheter, vara betryggande för sitt ändamål.

En säkerhet får inte utgöras av en fastighet som det bedrivs kärnteknisk

verksamhet på.

8 § Riksgäldskontoret får meddela ytterligare föreskrifter om vad som
krävs för att en säkerhet ska kunna godtas.

Prövningen av säkerheter
9 §
Anläggningshavare ska till Riksgäldskontoret anmäla de ansvarsför-
säkringar och de säkerheter som ställts enligt 30�32 §§ lagen (2010:950) om
ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor inom en månad efter det att
säkerheterna har ställts.

Säkerhet som avser en enskild transport ska dock i stället anmälas senast

en månad innan transporten påbörjas.

Om regeringen har beslutat om ansvarsbeloppets storlek enligt 31 § 1

lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor ska anläggnings-
havaren anmäla ansvarsförsäkringar och säkerheter för beloppet senast en
månad efter beslutet. Om regeringen har beslutat om ansvarsbeloppets
storlek enligt 31 § 2 samma lag ska anläggningshavaren anmäla ansvars-
försäkringar och säkerheter för beloppet senast två veckor efter beslutet.

10 § Riksgäldskontoret får i det enskilda fallet ge dispens från de tids-
frister som anges i 9 §.

11 § Riksgäldskontoret ska, inom två månader från det att anläggnings-
havaren senast ska ha lämnat sin anmälan om säkerheter enligt 9 § första
stycket, till regeringen överlämna anmälan tillsammans med ett eget
yttrande för prövning av om säkerheterna är tillräckliga.

Riksgäldskontoret prövar säkerheter som avser transporter.

Lägre ansvarsbelopp för vissa anläggningar och transporter
12 §
En skriftlig ansökan om ett lägre ansvarsbelopp enligt 31 § lagen
(2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor ska lämnas in
av anläggningshavaren till Strålsäkerhetsmyndigheten.

En ansökan ska innehålla
1. en beskrivning av anläggningen eller transporten,
2. uppgifter om mängden och karaktären av de kärnämnen eller det kärn-

avfall som transporteras eller finns inom anläggningen,

3. en analys av riskerna för och omfattningen av en radiologisk olycka i

samband med verksamheten, och

4. ett förslag till ansvarsbelopp.

2021:1142

background image

SFS

3

En ansökan får avse flera transporter om uppgifterna enligt 1�4 är

desamma för varje enskild transport.

13 § Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
vad ansökan om ett lägre ansvarsbelopp ska innehålla.

14 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska hämta in ett yttrande från Riksgälds-
kontoret över en ansökan om ett lägre ansvarsbelopp.

15 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska med ett eget yttrande överlämna en
ansökan om ett lägre ansvarsbelopp till regeringen för prövning.

Ansvar för en transportör
16 §
Strålsäkerhetsmyndigheten prövar ansökningar enligt 24 § lagen
(2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor om att en
transportör ska vara ersättningsansvarig i stället för en eller flera anlägg-
ningshavare.

17 § En skriftlig ansökan om ansvar för en transportör ska lämnas in av
transportören till Strålsäkerhetsmyndigheten.

En ansökan ska innehålla
1. uppgifter om vem som är transportör,
2. en beskrivning av transporten,
3. uppgifter om mängden och karaktären på de kärnämnen eller det

kärnavfall som transporten avser,

4. ett bevis om säkerhet, och
5. ett bevis om samtycke från anläggningshavaren.

18 § Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
vad en ansökan om ansvar för en transportör ska innehålla.

19 § Om en transportör är ersättningsansvarig i stället för en eller flera
anläggningshavare ska det som i denna förordning gäller i fråga om en
anläggningshavares ansvar gälla transportören.

Transportcertifikat
20 §
Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdar intyg enligt 40 § lagen (2010:950)
om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

21 § Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
vilka uppgifter ett transportcertifikat ska innehålla.

Undantag från lagens tillämpning
22 §
Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om att lagen
(2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor inte ska
tillämpas i fråga om kärntekniska anläggningar, kärnämnen och kärnavfall
där den risk som är förenad med anläggningarna, ämnena eller avfallet är
liten.

23 § Strålsäkerhetsmyndigheten får i enskilda fall besluta att lagen
(2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor inte ska
tillämpas i fråga om kärntekniska anläggningar, kärnämnen och kärnavfall

2021:1142

background image

SFS

4

där den risk som är förenad med anläggningarna, ämnena eller avfallet är
liten.

24 § En skriftlig ansökan om undantag från lagens tillämpning i ett enskilt
fall ska lämnas in av anläggningshavaren till Strålsäkerhetsmyndigheten.

En ansökan ska innehålla
1. en beskrivning av anläggningen, kärnämnet eller kärnavfallet,
2. uppgift om mängden och karaktären på de kärnämnen eller det kärn-

avfall som avses,

3. en analys av riskerna för och omfattningen av en radiologisk olycka i

samband med verksamheten, och

4. skälen för att lagen inte bör tillämpas i det enskilda fallet.


25 § Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
vad en ansökan om undantag från lagens tillämpning i ett enskilt fall ska
innehålla.

Tillsyn
26 §
Riksgäldskontoret ska utöva tillsyn över att lagen (2010:950) om
ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, denna förordning och före-
skrifter som meddelats med stöd av förordningen följs.

27 § Riksgäldskontoret ska följa värdet på de säkerheter som anläggnings-
havare ställt enligt 30�32 §§ lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid
radiologiska olyckor och fortlöpande bedöma om de är tillräckliga.

28 § Riksgäldskontoret ska i tillsynen inhämta synpunkter från Strål-
säkerhetsmyndigheten i den omfattning som behövs.

Avgifter
29 §
I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhets-
myndigheten finns bestämmelser om avgifter för myndighetens prövning.

30 § Riksgäldskontoret får ta ut avgifter för myndighetens prövning och
tillsyn enligt denna förordning. Avgifterna ska bestämmas med full
kostnadstäckning.

31 § Riksgäldskontoret får meddela ytterligare föreskrifter om avgifter för
myndighetens prövning och tillsyn enligt denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1981:327) med förord-

nanden enligt atomansvarighetslagen (1968:45).

3. En anläggningshavares säkerhet enligt 9 § får avse ett belopp i euro

som motsvarar det ansvarsbelopp i särskilda dragningsrätter som an-
läggningshavaren har haft under år 2021 enligt den upphävda atomansvarig-
hetslagen (1968:45), om en ansökan som avses i 12 § denna förordning
samtidigt har getts in till Strålsäkerhetsmyndigheten. Säkerheten får avse det
ansvarsbeloppet till dess att ett nytt ansvarsbelopp har beslutats enligt 12 §
och en säkerhet för det nya beloppet har godkänts enligt 11 §. Ansvars-
beloppet i särskilda dragningsrätter ska omräknas till euro utifrån
Internationella valutafondens kurs den 1 december 2021 och avrundas till
jämnt tiotal miljoner euro.

2021:1142

background image

SFS

5

4. En säkerhet enligt punkten 3 får inte vara lägre än de belopp som anges

i 31 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

5. Riksgäldskontoret ska första gången överlämna en anmälan till-

sammans med ett eget yttrande till regeringen enligt 11 § senast den 1 maj 2022.

6. Strålsäkerhetsmyndigheten ska första gången överlämna en ansökan

om ett lägre ansvarsbelopp enligt 15 § till regeringen senast den 1 april 2022.

7. Lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

ska inte tillämpas på sådana kärnämnen och sådant kärnavfall som avses i
bilagan till den upphävda förordningen (1981:327) med förordnanden enligt
atomansvarighetslagen (1968:45) förrän den 1 januari 2023.

8. Strålsäkerhetsmyndigheten ska första gången pröva en ansökan om

undantag från lagens tillämpning enligt 23 § senast den 1 maj 2022, förutsatt
att en komplett ansökan kommit in senast den 1 mars 2022.

9. Ett intyg som har utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten enligt 6 § den

upphävda förordningen (1981:327) med förordnanden enligt atom-
ansvarighetslagen (1968:45) utgör ett giltigt intyg enligt 20 § till dess att
Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat ett nytt intyg enligt 20 §.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Maria Jonsson

(Miljödepartementet)

2021:1142