SFS 2021:1144 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

SFS2021-1144.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter

till Strålsäkerhetsmyndigheten

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att 1, 4 och 5 §§ i förordningen (2008:463) om vissa
avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten1 ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna förordning är meddelad med stöd av

� 30 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i fråga om 4, 5, 6�11 a,

13�15 och 19 §§,

� 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396) i fråga om 4, 5 a�6, 11 b�12

och 16�19 §§,

� 56 a § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska

olyckor i fråga om 4 och 5 §§,

� 20 § andra stycket 16 lagen (2006:263) om transport av farligt gods i

fråga om 4, 5, 6, 10 och 19 §§, och

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

4 §3 En ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om

1. tillstånd enligt 5 eller 5 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
2. tillstånd enligt strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen

(2018:506) eller föreskrifter meddelade med stöd av dessa,

3. Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av ett ärende enligt 8 eller 18 §

andra stycket förordningen (2006:311) om transport av farligt gods, eller

4. beslut enligt 24 eller 31 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning

vid radiologiska olyckor.

5 §4 Avgift enligt 4 § 1 ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten med
101 400 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnkrafts-
reaktor som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor, varav
34 476 000 kronor när ansökan ges in, 33 462 000 kronor senast ett år efter
att ansökan gavs in och 33 462 000 kronor senast två år efter att ansökan
gavs in.

Avgift enligt 4 § 1, 3 eller 4 ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när

ansökan ges in

1. med 2 268 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 1, dock inte en kärnkraftsreaktor eller anläggning för
slutförvaring av använt kärnbränsle,

1 Förordningen omtryckt 2009:668.
2 Senaste lydelse 2019:74.
3 Senaste lydelse 2019:1314.
4 Senaste lydelse 2021:43.

SFS

2021:1144

Publicerad
den

4 december 2021

background image

SFS

2

2. med 1 129 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 2,

3. med 568 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 3,

4. med 113 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 4,

5. med 1 558 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk an-

läggning kategori 1,

6. med 568 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 2,

7. med 284 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 3,

8. med 56 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 4,

9. med 113 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk an-

läggning,

10. med 56 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a §

lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

11. med 114 000 kronor, om ansökan avser en anläggning för markdepo-

nering av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning
och till en sådan anläggning hörande anläggningar för behandling eller lag-
ring, förutsatt att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdepo-
neringsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel varav högst 10 giga-
becquerel utgörs av alfaaktiva ämnen,

12. med 43 000 kronor, om ansökan avser gränsöverskridande transport

av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall,

13. med 81 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktiva ämnen

enligt en särskild överenskommelse om säkerhetsåtgärder,

14. med 35 500 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse,

bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med
kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas
av någon ansökan enligt 1�13,

15. med 16 500 kronor, om ansökan avser transport av ett radioaktivt

ämne som inte omfattas av någon ansökan enligt 1�14,

16. med 75 000 kronor, om ansökan inte omfattas av en ansökan enligt 13

och avser godkännande eller bekräftelse av certifikat inför transport enligt

a) bilagorna till ADR,
b) RID,
c) IMDG-koden, eller
d) ICAO-TI,
17. med 75 000 kronor, om ansökan avser att en transportör ska vara

ersättningsansvarig vid en radiologisk olycka i stället för en eller flera
anläggningshavare, och

18. med 75 000 kronor, om ansökan avser ett lägre ansvarsbelopp vid en

radiologisk olycka för en anläggning eller en transport.

Om en ansökan som avser en och samma anläggning omfattas av mer än

en avgift enligt första stycket eller andra stycket 1�9, ska avgift betalas med
det belopp som är högst av de angivna beloppen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

2021:1144

background image

SFS

3

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Maria Jonsson

(Miljödepartementet)

2021:1144