SFS 2021:1145 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

SFS2021-1145.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:93) med instruktion för
Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

3 §1 Myndigheten ska

1. biträda regeringen med yttranden och utredningar,
2. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 april varje år redovisa

avgiftsutfall och kostnadstäckning för avgifter enligt förordningen
(2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och
förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finans-
inspektionens verksamhet,

3. i särskilda rapporter till regeringen senast den 15 april och senast den

1 oktober varje år redovisa förslag till ändringar i bestämmelserna i förord-
ningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och
förordningen om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet som bör göras med anledning av gjorda eller kommande
ändringar i regelverket på myndighetens ansvarsområde,

4. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 maj varje år redogöra

för myndighetens erfarenheter av tillsynsarbetet avseende konsumentskydd,
lämna en bedömning av riskerna för konsumenterna inom det finansiella
området, ange de åtgärder som vidtagits eller kan komma att vidtas för att
stärka konsumentskyddet samt redogöra för behovet av utveckling av regler
på området, och

5. i särskilda rapporter till regeringen senast den 20 juni och den

15 december varje år redogöra för myndighetens analys och bedömning av
den finansiella stabiliteten, de åtgärder som vidtagits och kan komma att
vidtas för att motverka att finansiella obalanser uppstår, åtgärdernas effekter
på samhällsekonomin samt behovet av utveckling av regler på området.

Myndigheten har också uppgifter enligt
1. förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
2. förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga

myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, och

3. förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

1 Senaste lydelse 2016:1104.

SFS

2021:1145

Publicerad
den

4 december 2021

background image

2

SFS

2021:1145

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)