SFS 2021:1147 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2021-1147.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 57 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 57 kap. 3 a och 5 a §§, av

följande lydelse.

57 kap.
3 §
3 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag eller ett
fåmanshandelsbolag gäller vid tillämpning av detta kapitel, utöver vad som
sägs i 56 kap. 2�5 §§, följande.

Flera delägare ska anses som en enda delägare, om de själva eller genom

någon närstående är eller under något av de fem föregående
beskattningsåren har varit verksamma i betydande omfattning i

1. företaget eller i ett av företaget helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägt

fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag,

2. ett företag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, äger företaget,

eller

3. ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som helt eller delvis,

direkt eller indirekt, ägs av ett sådant företag som avses i 2.

Om en delägare uppfyller villkoren i andra stycket och har ett

bestämmande inflytande över en stiftelse eller en annan juridisk person utan
delägare, som direkt eller indirekt äger andelar i företaget, ska delägaren
anses äga den juridiska personens andelar i företaget. Vid tillämpning av
detta stycke ska en fysisk person som direkt eller indirekt innehar sådana
tillgångar eller förpliktelser i eller avseende företaget som likställs med
andelar enligt 2 § andra stycket anses som en delägare.

Om flera delägare tillsammans har ett bestämmande inflytande över den

juridiska personen och i övrigt uppfyller villkoren i tredje stycket, ska
delägarna i lika delar anses äga den juridiska personens andelar i företaget.

3 a § En delägare anses ha ett bestämmande inflytande enligt 3 § tredje
och fjärde styckena över en stiftelse eller en annan juridisk person utan
delägare, om delägaren eller någon närstående till denne, ensam eller de
tillsammans, direkt eller indirekt, utövar kontroll över stiftelsen eller den
juridiska personen utan delägare

1 Prop. 2021/22:27, bet. 2021/22:SkU5, rskr. 2021/22:73.
2 Lagen omtryckt 2008:803.
3 Senaste lydelse 2017:1194.

SFS

2021:1147

Publicerad
den

4 december 2021

background image

SFS

2021:1147

2

1. till följd av föreskrifter i förordnande, stadgar, avtal eller liknande

handling,

2. genom att vara representerad i styrelsen eller ett annat organ, eller
3. på något annat sätt.
Första stycket gäller på motsvarande sätt om det är fråga om flera delägare

eller flera närstående.

5 a § Vid tillämpning av 5 § ska ett företag anses ägt av utomstående utom
till den del

1. företaget direkt eller indirekt ägs av en stiftelse eller en annan juridisk

person utan delägare, och

2. fysiska personer som avses i 5 § tredje stycket eller deras närstående

enligt stadgar, avtal eller liknande handling kan få en väsentlig del av

a) medel som betalas ut från den juridiska personen och värdet av

förmåner som ges ut av denna person, eller

b) den avkastning som är hänförlig till den juridiska personens andelar i

företaget.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)