SFS 2021:1149 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

SFS2021-1149.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 a, 9 c, 20, 37, 39 och 41 §§ och
rubriken närmast före 41 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha
följande lydelse.

9 a §2 Från skattskyldighet enligt 9 § första stycket 5 och 8 undantas varor
som förs in till Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge

återbetalning av skatten enligt 31 d §,

2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och

som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes
eller dennes familjs personliga bruk,

3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en

enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes
eller dennes familjs personliga bruk,

4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är
avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en

enskild person i ett annat EU-land till en enskild person i Sverige, om
varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Regler om beskattning i vissa fall av införsel enligt första stycket 2 finns

i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.

Om en enskild person själv transporterar skattepliktiga varor i större

mängder än de som anges i fjärde stycket ska de vid en bedömning enligt
första stycket 2 inte anses vara avsedda för personligt bruk, såvida inte
personen kan visa att varorna i det enskilda fallet är avsedda för dennes eller
dennes familjs personliga bruk. Vid en sådan bedömning ska samtliga
omständigheter i det enskilda fallet beaktas.

De mängder som avses i tredje stycket är
� cigaretter: 800 stycken,
� cigariller (med en vikt av högst 3 gram per styck): 400 stycken,
� cigarrer: 200 stycken,
� röktobak: 1,0 kilogram.

9 c §3 Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

1 Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74.
2 Senaste lydelse 2014:1494.
3 Senaste lydelse 2016:264.

SFS

2021:1149

Publicerad
den

4 december 2021

background image

SFS

2

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha

uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en
tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för
centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala
tullen i det andra EU-landet.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i

förordning (EU) nr 952/2013.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid

varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr
952/2013, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 8 b och
8 c §§.

20 §4 Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 1 när
a) skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 8 b

och 8 c §§,

b) skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,
c) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister

uppkommer, eller

d) godkännandet av skatteupplaget återkallas,
2. varumottagare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 2, vid

mottagandet av skattepliktiga varor,

3. säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt

9 § första stycket 3 respektive 4, när de skattepliktiga varorna förs in till
Sverige,

4. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

5. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6, när varorna

tillverkas,

6. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna används

för annat än avsett ändamål,

7. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 8, när varorna kom att

innehas utanför ett uppskovsförfarande,

8. den som är skattskyldig enligt 9 c § första stycket 1 respektive 2, vid

den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen,
eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, och

9. den som är skattskyldig enligt 9 c § första stycket 3, vid den tidpunkt

då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

Om beskattade tobaksvaror för vilka skattskyldighet inträtt enligt första

stycket har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:506)
om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror
och energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut
varorna enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § samma lag, ska Skatte-
verket efterge skatten på varorna.

4 Senaste lydelse 2016:264.

2021:1149

background image

SFS

3

Andra stycket gäller endast om beslut om skatt för varorna har fattats av

Skatteverket.

37 §5 Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av snus, tuggtobak
eller övrig tobak från tredjeland är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha

uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tull-
deklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centrali-
serad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en
tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala
tullen i det andra EU-landet.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i

förordning (EU) nr 952/2013.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid

varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU)
nr 952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 38 §.

39 §6 Skattskyldigheten inträder för

1. den som är godkänd lagerhållare när
a) snus, tuggtobak eller övrig tobak levereras till en köpare som inte är

godkänd lagerhållare,

b) snus, tuggtobak eller övrig tobak tas i anspråk för annat ändamål än

försäljning,

c) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten

omfattar snus, tuggtobak eller övrig tobak som då ingår i dennes lager,

2. den som är skattskyldig enligt 36 § 2, när snus, tuggtobak eller övrig

tobak tillverkas,

3. den som är skattskyldig enligt 36 § 3, när snus, tuggtobak eller övrig

tobak förs in till Sverige,

4. den som är skattskyldig enligt 36 § 4, när snus, tuggtobak eller övrig

tobak används för annat än avsett ändamål,

5. säljare eller mottagare vid distansförsäljning av snus, tuggtobak eller

övrig tobak som är skattskyldig enligt 36 § 5 respektive 6, när snus,
tuggtobak eller övrig tobak förs in till Sverige,

6. den som är skattskyldig enligt 36 § 7, när varorna kom att innehas av

denne,

7. den som är skattskyldig enligt 37 § första stycket 1 respektive 2, vid

den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen,
eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, och

8. den som är skattskyldig enligt 37 § första stycket 3, vid den tidpunkt då

tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

5 Senaste lydelse 2021:425.
6 Senaste lydelse 2021:425.

2021:1149

background image

SFS

4

Omprövning och överklagande7
41 §
8 Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol av den skattskyldige, sökanden och säljare som avses i 5 §.

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning

enligt 31 d § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den
dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna
i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant
beslut.

Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 31 d §

ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den
som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap.
skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 41 § andra och tredje styckena tillämpas första

gången på ansökningar om återbetalning som inkommit efter ikraft-
trädandet.

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linnea Westman
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2002:419.
8 Senaste lydelse 2002:419.

2021:1149