SFS 2021:1151 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

SFS2021-1151.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 1 b och 13 §§, 5 kap. 2 §,
12 kap. 1 § och rubriken närmast före 12 kap. 1 § lagen (1994:1776) om
skatt på energi ska ha följande lydelse.

4 kap.
1 b §
2 Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för
import av bränslet som avses i 1 kap. 3 a § är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagt med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

3. om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha

uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, till följd av att en
tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för
centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala
tullen i det andra EU-landet.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i

förordning (EU) nr 952/2013.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid

bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr
952/2013, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 3 a kap. 2
och 3 §§.

13 §3 Skattskyldig

1. för energiskatt för import av råtallolja,
2. för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen

enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana
som avses i 1 kap. 3 a § samt av bränslen enligt 4 §, och

3. för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen,

1 Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74.
2 Senaste lydelse 2016:266.
3 Senaste lydelse 2016:266.

SFS

2021:1151

Publicerad
den

4 december 2021

background image

SFS

2

b) om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagt med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

c) om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha

uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, till följd av att en
tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för
centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala
tullen i det andra EU-landet.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i

förordning (EU) nr 952/2013.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid

varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr
952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 15 §.

5 kap.


2 §4 Skattskyldigheten inträder

1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, vid

mottagandet av bränslet,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § 3, när bränslet

förs in till Sverige,

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § första stycket 1 eller 2

eller 13 § första stycket a eller b, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer
i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om bränslet
hade varit belagt med tull, och

4. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § första stycket 3 eller 13 §

första stycket c, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha
uppkommit i det andra EU-landet.

12 kap. Omprövning och överklagande


1 §5 Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol
av den skattskyldige och sökanden.

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning

enligt 9 kap. 1 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från
den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestäm-
melserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett
sådant beslut.

Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 9 kap.

1 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den
som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap.
skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 12 kap. 1 § andra och tredje styckena tillämpas första

gången på ansökningar om återbetalning som inkommit efter ikraft-
trädandet.

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.


4 Senaste lydelse 2016:266.
5 Senaste lydelse 2015:747.

2021:1151

background image

SFS

3

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jan Larsson

(Finansdepartementet)

2021:1151