SFS 2021:1155 Lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

SFS2021-1155.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa

nikotinhaltiga produkter

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2018:696) om skatt på
vissa nikotinhaltiga produkter

dels att 7, 11 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 17 § ska lyda ⬝Förfarande, omprövning och

överklagande⬝.

7 § Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha

uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en
tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för
centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala
tullen i det andra EU-landet.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid

varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr
952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare.

11 § Skyldighet att betala skatt inträder

1. för den som är godkänd lagerhållare, när
a) en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd

lagerhållare,

b) en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

eller

c) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten

omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,

2. för den som är skattskyldig enligt 6 § 2 a, när den skattepliktiga varan

tillverkas,

3. för den som är skattskyldig enligt 6 § 2 b eller c, när den skattepliktiga

varan förs in till Sverige,

1 Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74.

SFS

2021:1155

Publicerad
den

4 december 2021

background image

SFS

2021:1155

2

4. för den som är skattskyldig enligt 6 § 3, när den skattepliktiga varan

används för annat ändamål än det avsedda,

5. för den som är skattskyldig enligt 7 § första stycket 1 eller 2, vid den

tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller
skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, och

6. för den som är skattskyldig enligt 7 § första stycket 3, vid den tidpunkt

då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

18 § Beslut enligt 9 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning

enligt 15 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag
då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i
66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant
beslut.

Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 15 § ska

ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som
beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap.
skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 18 § andra och tredje styckena tillämpas första

gången på ansökningar om återbetalning som inkommit efter ikraft-
trädandet.

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linnea Westman
(Finansdepartementet)